Poeme-France : Lecture Écrit Absence

Poeme : Ou Es Tu ?

Poème Absence
Publié le 13/11/2012 20:29

L'écrit contient 230 mots qui sont répartis dans 6 strophes.

Poete : Nicoco13

Ou Es Tu ?

Toi, dont je ne sais rien,
Et qui pourtant hante mon quotidien,
Chaque seconde, je pense à toi,
Peu m’importe où que tu sois,
C’est à mes cotés que tu devrais être,
Et non auprès de ces stupides êtres.

Parfois, je me prend à rêver,
De tes lèvres sucrées.
Je t’imagine, au loin,
Le sourire aux coins,
Toi, et nos enfants,
Le calme, la pluie,
Et le vent.
Il ferait nuit,
Et toi, tu serais mienne,
Une louve parmi les hyènes.

Oui, chaque seconde, je pense à nous,
Et à tes baisers, si doux,
Comment tu t’y prendrais,
Pour panser mes blessures.
Puis, on chanterait,
A nos présents, à nos futurs,
Et à notre devenir,
A venir.

Viens combler mon vide,
Deviens mon égide,
Quant à moi, je serais ton épée,
Ensemble, nous nous dresserons face
A ces ignobles qui nous rongent les poignets,
Et à l’horreur du monde qui nous menace.
Fais moi penser à autre chose,
Berce moi de tes proses.

Mais, les rêves sont éphémères,
Et nous laissent un goût amer,
Là où l’éveil semble éternité.
Le jeu n’a que trop duré,
Il est temps que tu reviennes,
J’ai le couteau entre les veines.
Je sais, c’est égoïste,
Mais je suis triste,

Et toi seule peut sauver ma peau,
Avant qu’il n’en reste que des lambeaux.
 • Pieds Hyphénique: Ou Es Tu ?

  toi=dont=je=ne=sais=rien 6
  et=qui=pour=tant=hante=mon=quo=ti=dien 9
  cha=que=se=conde=je=pen=seà=toi 8
  peu=mim=porteoù=que=tu=sois 6
  cest=à=mes=co=tés=que=tu=de=vrais=être 10
  et=non=au=près=de=ces=stu=pides=êtres 9

  par=fois=je=me=prend=à=rê=ver 8
  de=tes=lè=vres=su=crées 6
  je=ti=ma=gine=au=loin 6
  le=sou=ri=re=aux=coins 6
  toi=et=nos=en=fants 5
  le=cal=me=la=pluie 5
  et=le=vent 3
  il=fe=rait=nuit 4
  et=toi=tu=se=rais=mienne 6
  une=lou=ve=par=mi=les=hyènes 7

  oui=cha=que=se=conde=je=penseà=nous 8
  et=à=tes=bai=sers=si=doux 7
  com=ment=tu=ty=pren=drais 6
  pour=pan=ser=mes=bles=sures 6
  puis=on=chan=te=rait 5
  a=nos=présents=à=nos=fu=turs 7
  et=à=notre=de=ve=nir 6
  a=ve=nir 3

  viens=com=bler=mon=vi=de 6
  de=viens=mon=é=gi=de 6
  quant=à=moi=je=se=rais=ton=é=pée 9
  en=sem=ble=nous=nous=dres=se=rons=face 9
  a=ces=i=gnobles=qui=nous=ron=gent=les=poignets 10
  et=à=lhor=reur=du=monde=qui=nous=me=nace 10
  fais=moi=pen=ser=à=autre=chose 7
  ber=ce=moi=de=tes=proses 6

  mais=les=rêves=sont=é=phé=mères 7
  et=nous=laissent=un=goût=a=mer 7
  là=où=lé=veil=sem=bleé=ter=ni=té 9
  le=jeu=na=que=trop=du=ré 7
  il=est=temps=que=tu=re=viennes 7
  jai=le=cou=teau=entre=les=veines 7
  je=sais=cest=é=goïs=te 6
  mais=je=suis=tris=te 5

  et=toi=seule=peut=sau=ver=ma=peau 8
  avant=quil=nen=res=te=que=des=lam=beaux 9
 • Phonétique : Ou Es Tu ?

  twa, dɔ̃ ʒə nə sε ʁjɛ̃,
  e ki puʁtɑ̃-ɑ̃tə mɔ̃ kɔtidjɛ̃,
  ʃakə səɡɔ̃də, ʒə pɑ̃sə a twa,
  pø mɛ̃pɔʁtə u kə ty swa,
  sεt- a mε kɔte kə ty dəvʁεz- εtʁə,
  e nɔ̃ opʁε də sε stypidəz- εtʁə.

  paʁfwa, ʒə mə pʁɑ̃t- a ʁεve,
  də tε lεvʁə- sykʁe.
  ʒə timaʒinə, o lwɛ̃,
  lə suʁiʁə o kwɛ̃,
  twa, e noz- ɑ̃fɑ̃,
  lə kalmə, la plɥi,
  e lə vɑ̃.
  il fəʁε nɥi,
  e twa, ty səʁε mjεnə,
  ynə luvə paʁmi lεz- iεnə.

  ui, ʃakə səɡɔ̃də, ʒə pɑ̃sə a nu,
  e a tε bεze, si du,
  kɔmɑ̃ ty ti pʁɑ̃dʁε,
  puʁ pɑ̃se mε blesyʁə.
  pɥi, ɔ̃ ʃɑ̃təʁε,
  a no pʁezɑ̃, a no fytyʁ,
  e a nɔtʁə dəvəniʁ,
  a vəniʁ.

  vjɛ̃ kɔ̃ble mɔ̃ vidə,
  dəvjɛ̃ mɔ̃n- eʒidə,
  kɑ̃ a mwa, ʒə səʁε tɔ̃n- epe,
  ɑ̃sɑ̃blə, nu nu dʁesəʁɔ̃ fasə
  a sεz- iɲɔblə ki nu ʁɔ̃ʒe lε pwaɲε,
  e a lɔʁœʁ dy mɔ̃də ki nu mənasə.
  fε mwa pɑ̃se a otʁə ʃozə,
  bεʁsə mwa də tε pʁozə.

  mε, lε ʁεvə sɔ̃t- efemεʁə,
  e nu lεse œ̃ ɡu ame,
  la u levεj sɑ̃blə etεʁnite.
  lə ʒø na kə tʁo dyʁe,
  il ε tɑ̃ kə ty ʁəvjεnə,
  ʒε lə kuto ɑ̃tʁə lε vεnə.
  ʒə sε, sεt- eɡɔistə,
  mε ʒə sɥi tʁistə,

  e twa sələ pø sove ma po,
  avɑ̃ kil nɑ̃ ʁεstə kə dε lɑ̃bo.
 • Pieds Phonétique : Ou Es Tu ?

  twa=dɔ̃=ʒə=nə=sε=ʁjɛ̃ 6
  e=ki=puʁ=tɑ̃-ɑ̃tə=mɔ̃=kɔ=ti=djɛ̃ 9
  ʃakə=sə=ɡɔ̃=də=ʒə=pɑ̃=səa=twa 8
  pø=mɛ̃=pɔʁtəu=kə=ty=swa 6
  sε=ta=mε=kɔ=te=kə=tydə=vʁεzεtʁə 8
  e=nɔ̃=o=pʁεdə=sε=sty=pi=də=zεtʁə 9

  paʁ=fwa=ʒə=mə=pʁɑ̃=ta=ʁε=ve 8
  də=tε=lε=vʁə=sy=kʁe 6
  ʒə=ti=ma=ʒinə=o=lwɛ̃ 6
  lə=su=ʁi=ʁə=o=kwɛ̃ 6
  twa=e=no=zɑ̃=fɑ̃ 5
  lə=kal=mə=la=plɥi 5
  e=lə=vɑ̃ 3
  il=fə=ʁε=nɥi 4
  e=twa=ty=sə=ʁε=mjεnə 6
  ynə=lu=və=paʁ=mi=lε=zi=εnə 8

  ui=ʃakə=sə=ɡɔ̃=də=ʒə=pɑ̃=səa=nu 9
  e=a=tε=bε=ze=si=du 7
  kɔ=mɑ̃=ty=ti=pʁɑ̃=dʁε 6
  puʁ=pɑ̃=se=mε=ble=syʁə 6
  pɥi=ɔ̃=ʃɑ̃=tə=ʁε 5
  a=no=pʁe=zɑ̃=a=no=fy=tyʁ 8
  e=a=nɔtʁə=də=və=niʁ 6
  a=və=niʁ 3

  vjɛ̃=kɔ̃=ble=mɔ̃=vi=də 6
  də=vjɛ̃=mɔ̃=ne=ʒi=də 6
  kɑ̃=a=mwa=ʒə=sə=ʁε=tɔ̃=ne=pe 9
  ɑ̃=sɑ̃blə=nu=nu=dʁe=sə=ʁɔ̃=fasə 8
  a=sε=zi=ɲɔblə=ki=nu=ʁɔ̃=ʒe=lε=pwa=ɲε 11
  e=a=lɔ=ʁœʁ=dy=mɔ̃də=ki=nu=mə=nasə 10
  fε=mwa=pɑ̃se=a=o=tʁə=ʃozə 7
  bεʁ=sə=mwa=də=tε=pʁozə 6

  mε=lε=ʁεvə=sɔ̃=te=fe=mεʁə 7
  e=nu=lεse=œ̃=ɡu=a=meʁ 7
  la=u=le=vεj=sɑ̃bləe=tεʁ=ni=te 8
  lə=ʒø=nakə=tʁo=dy=ʁe 6
  il=ε=tɑ̃kə=ty=ʁə=vjεnə 6
  ʒεlə=ku=to=ɑ̃=tʁə=lεvεnə 6
  ʒə=sε=sε=te=ɡɔ=istə 6
  mε=ʒə=sɥi=tʁis=tə 5

  e=twasə=lə=pø=so=ve=ma=po 8
  a=vɑ̃=kil=nɑ̃=ʁεstə=kə=dε=lɑ̃=bo 9

Récompense

1
0
0

Texte des commentateurs

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
14/11/2012 18:43Lili

Très beau poème, j’aime beaucoup! 🙂

Auteur de Poésie
14/11/2012 18:46Eden33

très beau
merci pour ce partage

Auteur de Poésie
15/11/2012 08:47Terredeshommes

Très beau poème
Merci pour ce partage