Poème-France.com

Poeme : Une Larme Qui CouleUne Larme Qui Coule

Une larme prete a apparaitre,
Une larme qui vient de naitre,
Une larme qui contient du chagrin,
Une larme qui naime plus rien,
Une larme qui veut uniquement couler,
Une larme qui coule sans se precipiter,
Une larme qui na aucun but,
Une larme qui nen peut plus,
Une larme qui a fini de couler,
Une larme qui est tombee,
Une larme qui nexiste plus,
Une larme qui meurt sans etre remarquee,
Une larme qui contenait du chagrin
Nini_22405

PostScriptum

une larme est plus fort ke tout


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ynə laʁmə pʁətə a apaʁεtʁə,
ynə laʁmə ki vjɛ̃ də nεtʁə,
ynə laʁmə ki kɔ̃tjɛ̃ dy ʃaɡʁɛ̃,
ynə laʁmə ki nεmə plys ʁjɛ̃,
ynə laʁmə ki vø ynikəmɑ̃ kule,
ynə laʁmə ki kulə sɑ̃ sə pʁəsipite,
ynə laʁmə ki na okœ̃ byt,
ynə laʁmə ki nεn pø plys,
ynə laʁmə ki a fini də kule,
ynə laʁmə ki ε tɔ̃bi,
ynə laʁmə ki nεksistə plys,
ynə laʁmə ki məʁ sɑ̃z- εtʁə ʁəmaʁki,
ynə laʁmə ki kɔ̃tənε dy ʃaɡʁɛ̃