Poème-France.com

Poeme : Laissez-Moi Encore Pleurer De Joie, Ou DouleurLaissez-Moi Encore Pleurer De Joie, Ou Douleur

Laissez-moi encore pleurer de joie, ou douleur
Laissez-moi encore croire au Dieu, au bonheur
Je dévoile ma souffrance devant la foule
Mais je m’en fou, j’en ai marre, ça me soûle

J’emploie des expressions pas trop convenables
Mais ce n’est pas grave, j’ai une excuse valable
Car mon esprit est trop occupé pour penser
Et mon cœur trop perdu pour pouvoir l’aider

Je repense à tous ces souvenirs lointains
Quand face à face, les mains dans les mains
Tu me chantais des berceuses miraculeuses
Qui pénétraient par des paroles fabuleuses

Par ta voix doux chant émerveillait mon audition
Radent mon esprit saint sans aucune confusion
Pour moi tout destin été tracé à l’avance
La pluie, le beau temps n’apporteraient pas différence

Mais à force de croire en l’amour, l’amour meurt
Sans laisser de trace, signe, simple lueur
Avec l’amour le courage aussi s’enfuie bien loin
Alors je pleure devant la foule, pour ne pas pleurer seule dans un coin.
Nocturnalromance

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

lεse mwa ɑ̃kɔʁə pləʁe də ʒwa, u dulœʁ
lεse mwa ɑ̃kɔʁə kʁwaʁə o djø, o bɔnœʁ
ʒə devwalə ma sufʁɑ̃sə dəvɑ̃ la fulə
mε ʒə mɑ̃ fu, ʒɑ̃n- ε maʁə, sa mə sulə

ʒɑ̃plwa dεz- εkspʁesjɔ̃ pa tʁo kɔ̃vənablə
mε sə nε pa ɡʁavə, ʒε ynə εkskyzə valablə
kaʁ mɔ̃n- εspʁi ε tʁo ɔkype puʁ pɑ̃se
e mɔ̃ kœʁ tʁo pεʁdy puʁ puvwaʁ lεde

ʒə ʁəpɑ̃sə a tus sε suvəniʁ lwɛ̃tɛ̃
kɑ̃ fasə a fasə, lε mɛ̃ dɑ̃ lε mɛ̃
ty mə ʃɑ̃tε dε bεʁsøzə miʁakyløzə
ki penetʁε paʁ dε paʁɔlə fabyløzə

paʁ ta vwa du ʃɑ̃ emεʁvεjε mɔ̃n- odisjɔ̃
ʁade mɔ̃n- εspʁi sɛ̃ sɑ̃z- okynə kɔ̃fyzjɔ̃
puʁ mwa tu dεstɛ̃ ete tʁase a lavɑ̃sə
la plɥi, lə bo tɑ̃ napɔʁtəʁε pa difeʁɑ̃sə

mεz- a fɔʁsə də kʁwaʁə ɑ̃ lamuʁ, lamuʁ məʁ
sɑ̃ lεse də tʁasə, siɲə, sɛ̃plə lɥœʁ
avεk lamuʁ lə kuʁaʒə osi sɑ̃fɥi bjɛ̃ lwɛ̃
alɔʁ ʒə plœʁə dəvɑ̃ la fulə, puʁ nə pa pləʁe sələ dɑ̃z- œ̃ kwɛ̃.