Poème-France.com

Poeme : Amour D’Ete - IiAmour D’Ete - Ii

Cette douce mélancolie, éveil en moi peurs et envies
Tu me dis que sans moi tu meurs, alors es-tu en vie ?
Puis-je y croire, ais-je le droit d’y croire encore mon ange ?
A cette histoire fragile, soudaine et étrange ?

A la fleure de l’âge, un jour d’été nous ne sommes croisés
De suite mon cœur, mes pensées pour toi sont tombés
J’ai perdu contrôle sur moi-même, impuissante j’étais
Comme un roi qui perd son empire à jamais.

J’ai peur, tellement peur de ne plus revoir le jour
Dit moi que tu m’aimes encore mon amour
Répète-le encore et encore, cent fois sans cesse
Ne laisse pas la pluie tomber de cette averse.

L’aurore n’a même plus de raisons d’exister
Si loin de moi tu comptes y aller
Ne me laisse pas je t’en prit, pas maintenant
J’ai besoin de tes bras, là, constamment.
Nocturnalromance

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

sεtə dusə melɑ̃kɔli, evεj ɑ̃ mwa pœʁz- e ɑ̃vi
ty mə di kə sɑ̃ mwa ty mœʁ, alɔʁz- ε ty ɑ̃ vi ?
pɥi ʒə i kʁwaʁə, εs ʒə lə dʁwa di kʁwaʁə ɑ̃kɔʁə mɔ̃n- ɑ̃ʒə ?
a sεtə istwaʁə fʁaʒilə, sudεnə e etʁɑ̃ʒə ?

a la flœʁə də laʒə, œ̃ ʒuʁ dete nu nə sɔmə kʁwaze
də sɥitə mɔ̃ kœʁ, mε pɑ̃se puʁ twa sɔ̃ tɔ̃be
ʒε pεʁdy kɔ̃tʁolə syʁ mwa mεmə, ɛ̃pɥisɑ̃tə ʒetε
kɔmə œ̃ ʁwa ki pεʁ sɔ̃n- ɑ̃piʁə a ʒamε.

ʒε pœʁ, tεllmɑ̃ pœʁ də nə plys ʁəvwaʁ lə ʒuʁ
di mwa kə ty mεməz- ɑ̃kɔʁə mɔ̃n- amuʁ
ʁepεtə lə ɑ̃kɔʁə e ɑ̃kɔʁə, sɑ̃ fwa sɑ̃ sεsə
nə lεsə pa la plɥi tɔ̃be də sεtə avεʁsə.

loʁɔʁə na mεmə plys də ʁεzɔ̃ dεɡziste
si lwɛ̃ də mwa ty kɔ̃təz- i ale
nə mə lεsə pa ʒə tɑ̃ pʁi, pa mɛ̃tənɑ̃
ʒε bəzwɛ̃ də tε bʁa, la, kɔ̃stamɑ̃.