Poeme : Amour D’ete - Ii

Amour D’ete - Ii

Cette douce mélancolie, éveil en moi peurs et envies
Tu me dis que sans moi tu meurs, alors es-tu en vie ?
Puis-je y croire, ais-je le droit d’y croire encore mon ange ?
A cette histoire fragile, soudaine et étrange ?

A la fleure de l’âge, un jour d’été nous ne sommes croisés
De suite mon cœur, mes pensées pour toi sont tombés
J’ai perdu contrôle sur moi-même, impuissante j’étais
Comme un roi qui perd son empire à jamais.

J’ai peur, tellement peur de ne plus revoir le jour
Dit moi que tu m’aimes encore mon amour
Répète-le encore et encore, cent fois sans cesse
Ne laisse pas la pluie tomber de cette averse.

L’aurore n’a même plus de raisons d’exister
Si loin de moi tu comptes y aller
Ne me laisse pas je t’en prit, pas maintenant
J’ai besoin de tes bras, là, constamment.

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Amour D’ete - Ii

  cet=te=dou=ce=mé=lan=co=lie=é=veil=en=moi=peurs=et=en=vies 16
  tu=me=dis=que=sans=moi=tu=meurs=a=lors=es=tu=en=vie 14
  puis=je=y=croire=ais=je=le=droit=dy=croi=re=en=co=re=mon=ange 16
  a=cet=te=his=toi=re=fra=gi=le=sou=dai=ne=et=é=tran=ge 16

  a=la=fleure=de=lâ=ge=un=jour=dé=té=nous=ne=som=mes=croi=sés 16
  de=sui=te=mon=cœur=mes=pen=sées=pour=toi=sont=tom=bés 13
  jai=per=du=con=trô=le=sur=moi=mê=me=im=puis=san=te=jé=tais 16
  com=me=un=roi=qui=perd=son=em=pi=re=à=ja=mais 13

  jai=peur=tel=le=ment=peur=de=ne=plus=re=voir=le=jour 13
  dit=moi=que=tu=mai=mes=en=co=re=mon=a=mour 12
  ré=pè=te=le=en=co=re=et=en=co=re=cent=fois=sans=cesse 15
  ne=lais=se=pas=la=pluie=tom=ber=de=cet=te=a=ver=se 14

  lau=ro=re=na=mê=me=plus=de=rai=sons=dexis=ter 12
  si=loin=de=moi=tu=comp=tes=y=al=ler 10
  ne=me=lais=se=pas=je=ten=prit=pas=main=te=nant 12
  jai=be=soin=de=tes=bras=là=cons=tam=ment 10
 • Phonétique : Amour D’ete - Ii

  sεtə dusə melɑ̃kɔli, evεj ɑ̃ mwa pœʁz- e ɑ̃vi
  ty mə di kə sɑ̃ mwa ty mœʁ, alɔʁz- ε ty ɑ̃ vi ?
  pɥi ʒə i kʁwaʁə, εs ʒə lə dʁwa di kʁwaʁə ɑ̃kɔʁə mɔ̃n- ɑ̃ʒə ?
  a sεtə istwaʁə fʁaʒilə, sudεnə e etʁɑ̃ʒə ?

  a la flœʁə də laʒə, œ̃ ʒuʁ dete nu nə sɔmə kʁwaze
  də sɥitə mɔ̃ kœʁ, mε pɑ̃se puʁ twa sɔ̃ tɔ̃be
  ʒε pεʁdy kɔ̃tʁolə syʁ mwa mεmə, ɛ̃pɥisɑ̃tə ʒetε
  kɔmə œ̃ ʁwa ki pεʁ sɔ̃n- ɑ̃piʁə a ʒamε.

  ʒε pœʁ, tεllmɑ̃ pœʁ də nə plys ʁəvwaʁ lə ʒuʁ
  di mwa kə ty mεməz- ɑ̃kɔʁə mɔ̃n- amuʁ
  ʁepεtə lə ɑ̃kɔʁə e ɑ̃kɔʁə, sɑ̃ fwa sɑ̃ sεsə
  nə lεsə pa la plɥi tɔ̃be də sεtə avεʁsə.

  loʁɔʁə na mεmə plys də ʁεzɔ̃ dεɡziste
  si lwɛ̃ də mwa ty kɔ̃təz- i ale
  nə mə lεsə pa ʒə tɑ̃ pʁi, pa mɛ̃tənɑ̃
  ʒε bəzwɛ̃ də tε bʁa, la, kɔ̃stamɑ̃.
 • Syllabes Phonétique : Amour D’ete - Ii

  sε=tə=du=sə=me=lɑ̃=kɔ=li=e=vεj=ɑ̃=mwa=pœʁ=ze=ɑ̃=vi 16
  ty=mə=di=kə=sɑ̃=mwa=ty=mœ=ʁə=a=lɔʁ=zε=ty=ɑ̃=vi 15
  pɥiʒə=i=kʁwa=ʁə=ε=sə=ʒə=lə=dʁwa=di=kʁwa=ʁəɑ̃=kɔ=ʁə=mɔ̃=nɑ̃ʒə 16
  a=sε=tə=is=twa=ʁə=fʁa=ʒi=lə=su=dε=nə=e=e=tʁɑ̃=ʒə 16

  a=la=flœ=ʁə=də=laʒə=œ̃=ʒuʁ=de=te=nu=nə=sɔ=mə=kʁwa=ze 16
  də=sɥi=tə=mɔ̃=kœ=ʁə=mε=pɑ̃=se=puʁ=twa=sɔ̃=tɔ̃=be 14
  ʒε=pεʁ=dy=kɔ̃=tʁo=lə=syʁ=mwa=mε=mə=ɛ̃p=ɥi=sɑ̃=tə=ʒe=tε 16
  kɔ=mə=œ̃=ʁwa=ki=pεʁ=sɔ̃=nɑ̃=pi=ʁə=a=ʒa=mε 13

  ʒε=pœ=ʁə=tεl=lmɑ̃=pœʁ=də=nə=plys=ʁə=vwaʁ=lə=ʒuʁ 13
  di=mwa=kə=ty=mε=mə=zɑ̃=kɔ=ʁə=mɔ̃=na=muʁ 12
  ʁe=pε=tə=lə=ɑ̃=kɔ=ʁə=e=ɑ̃=kɔ=ʁə=sɑ̃=fwa=sɑ̃=sε=sə 16
  nə=lε=sə=pa=la=plɥi=tɔ̃=be=də=sε=tə=a=vεʁ=sə 14

  lo=ʁɔ=ʁə=na=mε=mə=plys=də=ʁε=zɔ̃=dεɡ=zis=te 13
  si=lwɛ̃=də=mwa=ty=kɔ̃=tə=zi=a=le 10
  nə=mə=lε=sə=pa=ʒə=tɑ̃=pʁi=pa=mɛ̃=tə=nɑ̃ 12
  ʒε=bə=zwɛ̃=də=tε=bʁa=la=kɔ̃s=ta=mɑ̃ 10

Récompense

1
0
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
23/07/2012 14:49Nocturnalromance

Merci 🙂

Poème Amour
Publié le 18/07/2012 21:39

L'écrit contient 160 mots qui sont répartis dans 4 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.

Poete : Nocturnalromance