Poème-France.com

Poeme : A Nos 8 Mois…A Nos 8 Mois…

J’espère que cette petite lettre
Que je t’ai écrit
A touché ton petit cœur sensible
Et va pouvoir te permettre
D’oublier tes soucis
Et de passer une nuit paisible

En effet j’ai choisi de t’écrire
Pour te faire une surprise
Te surprendre chaque jour
C’est ça l’amour…

Confirmer ces lueurs
Qui guide ton cœur
Et enfin te faire ressentir ce bonheur
Et plus jamais ces douleurs

Les rayons de soleil ne sont rien
A côté de tes yeux pailletés d’or
Mais le plus beau est encore
A l’intérieur, je tiens entre mes mains
La perle rare qui dégage un tel amour
Que personne ne pourra me dissuader
De l’aimer
Pour toujours…
Noille

PostScriptum

Poème que m’a écrit ma copine et qui m’a beaucoup touché.
Merci ma puce, je t’aime de tout mon cœur…


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒεspεʁə kə sεtə pətitə lεtʁə
kə ʒə tε ekʁi
a tuʃe tɔ̃ pəti kœʁ sɑ̃siblə
e va puvwaʁ tə pεʁmεtʁə
dublje tε susi
e də pase ynə nɥi pεziblə

ɑ̃n- efε ʒε ʃwazi də tekʁiʁə
puʁ tə fεʁə ynə syʁpʁizə
tə syʁpʁɑ̃dʁə ʃakə ʒuʁ
sε sa lamuʁ…

kɔ̃fiʁme sε lɥœʁ
ki ɡidə tɔ̃ kœʁ
e ɑ̃fɛ̃ tə fεʁə ʁəsɑ̃tiʁ sə bɔnœʁ
e plys ʒamε sε dulœʁ

lε ʁεjɔ̃ də sɔlεj nə sɔ̃ ʁjɛ̃
a kote də tεz- iø pajte dɔʁ
mε lə plys bo εt- ɑ̃kɔʁə
a lɛ̃teʁjœʁ, ʒə tjɛ̃z- ɑ̃tʁə mε mɛ̃
la pεʁlə ʁaʁə ki deɡaʒə œ̃ tεl amuʁ
kə pεʁsɔnə nə puʁʁa mə disɥade
də lεme
puʁ tuʒuʁ…