Univers de poésie d'un auteur

Poème:Dernière Demande…

Le Poème

Sur cette plage déserte
J’ai marché si longtemps
Dans ce champ à l’herbe verte
J’ai voulu courir, impatient

Je me suis précipité
Croyant en mon amour
Qui me criait, désespéré
C’est bon pour toujours

Et par un beau jour d’été
Ayant compris l’erreur de la vitesse
Apaisé, j’ai croisé
Tes beaux yeux de déesse

Un coup de glaive
Dans mon cœur de gladiateur
Revoilà partis mes rêves
Qui s’associent au bonheur

Mais tout est si différent
Tout arrive naturellement
Et je parle facilement
D’un si bel enfant

Tu es le soleil de mon désert
Dans ma pluie tu es le tonnerre
Je te suivrai jusqu’en enfer
Tout est devenu si clair

Je t’ai parlé sérieusement
Du sang de mes veines
De mes joies, de mes peines
Et tu m’as répondu en approuvant

Alors aujourd’hui je te promets
La vie que tu peux mériter
Un paradis avant l’heure
De l’amour encore et encore

Tes yeux ne cesseront de me dire
Que tu es la seule que je veux séduire
Ton corps ne cessera de me parler
De notre tendre vie à partager

Mes bras te sont dédiés
Mon corps est ta moitié
Mon cœur est à tes pieds
Mes yeux sont là pour t’admirer

Alors à présent
Il ne me reste plus qu’une envie ;
A genou telle une offrande
Avec mon cœur je te demande :
« Es-tu prête dès maintenant
A partager ma vie ? … »
Partage du Poème avec vos contacts
Poeme de Noille

Poète Noille

Noille a publié sur le site 6 écrits. Noille est membre du site depuis l'année 2004.

Syllabation De L'Écrit

Syllabes Hyphénique: Dernière Demande…sur=cette=pla=ge=dé=serte 6
jai=mar=ché=si=long=temps 6
dans=ce=champ=à=lherbe=verte 6
jai=vou=lu=cou=rir=im=pa=ti=ent 9

je=me=suis=pré=ci=pi=té 7
croy=ant=en=mon=a=mour 6
qui=me=criait=déses=pé=ré 6
cest=bon=pour=tou=jours 5

et=par=un=beau=jour=dé=té 7
ayant=com=pris=ler=reur=de=la=vi=tesse 9
apai=sé=jai=croi=sé 5
tes=beaux=y=eux=de=déesse 6

un=coup=de=glai=ve 5
dans=mon=cœur=de=gla=dia=teur 7
re=voi=là=par=tis=mes=rêves 7
qui=sas=so=cient=au=bon=heur 7

mais=tout=est=si=dif=férent 6
tout=ar=rive=na=tu=rel=le=ment 8
et=je=par=le=fa=cile=ment 7
dun=si=bel=en=fant 5

tu=es=le=so=leil=de=mon=dé=sert 9
dans=ma=pluie=tu=es=le=ton=nerre 8
je=te=sui=vrai=jus=quen=en=fer 8
tout=est=de=ve=nu=si=clair 7

je=tai=par=lé=sé=rieuse=ment 7
du=sang=de=mes=vei=nes 6
de=mes=joies=de=mes=peines 6
et=tu=mas=ré=pon=du=en=ap=prou=vant 10

a=lors=au=jourdhui=je=te=promets 7
la=vie=que=tu=peux=mé=ri=ter 8
un=pa=ra=dis=a=vant=lheure 7
de=la=mour=en=coreet=en=core 7

tes=yeux=ne=ces=se=ront=de=me=dire 9
que=tu=es=la=seule=que=je=veux=sé=duire 10
ton=corps=ne=ces=se=ra=de=me=par=ler 10
de=notre=ten=dre=vieà=par=ta=ger 8

mes=bras=te=sont=dé=diés 6
mon=corps=est=ta=moi=tié 6
mon=cœur=est=à=tes=pieds 6
mes=yeux=sont=là=pour=tad=mi=rer 8

a=lors=à=pré=sent 5
il=ne=me=res=te=plus=quuneen=vie 8
a=ge=nou=tel=leune=of=frande 7
a=vec=mon=cœur=je=te=de=mande 8
es=tu=prête=dès=mainte=nant 7
a=par=ta=ger=ma=vie 6
Phonétique : Dernière Demande…syʁ sεtə plaʒə dezεʁtə
ʒε maʁʃe si lɔ̃tɑ̃
dɑ̃ sə ʃɑ̃ a lεʁbə vεʁtə
ʒε vuly kuʁiʁ, ɛ̃pasjɑ̃

ʒə mə sɥi pʁesipite
kʁwajɑ̃ ɑ̃ mɔ̃n- amuʁ
ki mə kʁjε, dezεspeʁe
sε bɔ̃ puʁ tuʒuʁ

e paʁ œ̃ bo ʒuʁ dete
εjɑ̃ kɔ̃pʁi leʁœʁ də la vitεsə
apεze, ʒε kʁwaze
tε boz- iø də deεsə

œ̃ ku də ɡlεvə
dɑ̃ mɔ̃ kœʁ də ɡladjatœʁ
ʁəvwala paʁti mε ʁεvə
ki sasɔsje o bɔnœʁ

mε tut- ε si difeʁɑ̃
tut- aʁivə natyʁεllmɑ̃
e ʒə paʁlə fasiləmɑ̃
dœ̃ si bεl ɑ̃fɑ̃

ty ε lə sɔlεj də mɔ̃ dezεʁ
dɑ̃ ma plɥi ty ε lə tɔneʁə
ʒə tə sɥivʁε ʒyskɑ̃n- ɑ̃fe
tut- ε dəvəny si klεʁ

ʒə tε paʁle seʁjøzəmɑ̃
dy sɑ̃ də mε vεnə
də mε ʒwa, də mε pεnə
e ty ma ʁepɔ̃dy ɑ̃n- apʁuvɑ̃

alɔʁz- oʒuʁdɥi ʒə tə pʁɔmε
la vi kə ty pø meʁite
œ̃ paʁadiz- avɑ̃ lœʁ
də lamuʁ ɑ̃kɔʁə e ɑ̃kɔʁə

tεz- iø nə sesəʁɔ̃ də mə diʁə
kə ty ε la sələ kə ʒə vø sedɥiʁə
tɔ̃ kɔʁ nə sesəʁa də mə paʁle
də nɔtʁə tɑ̃dʁə vi a paʁtaʒe

mε bʁa tə sɔ̃ dedje
mɔ̃ kɔʁz- ε ta mwatje
mɔ̃ kœʁ εt- a tε pje
mεz- iø sɔ̃ la puʁ tadmiʁe

alɔʁz- a pʁezɑ̃
il nə mə ʁεstə plys kynə ɑ̃vi,
a ʒənu tεllə ynə ɔfʁɑ̃də
avεk mɔ̃ kœʁ ʒə tə dəmɑ̃də :
« εs ty pʁεtə dε mɛ̃tənɑ̃
a paʁtaʒe ma vi ? … »
Syllabes Phonétique : Dernière Demande…syʁ=sε=tə=pla=ʒə=de=zεʁ=tə 8
ʒε=maʁ=ʃe=si=lɔ̃=tɑ̃ 6
dɑ̃=sə=ʃɑ̃=a=lεʁ=bə=vεʁ=tə 8
ʒε=vu=ly=ku=ʁiʁ=ɛ̃=pa=sjɑ̃ 8

ʒə=mə=sɥi=pʁe=si=pi=te 7
kʁwa=j=ɑ̃=ɑ̃=mɔ̃=na=muʁ 7
ki=mə=kʁj=ε=de=zεs=pe=ʁe 8
sε=bɔ̃=puʁ=tu=ʒuʁ 5

e=paʁ=œ̃=bo=ʒuʁ=de=te 7
ε=jɑ̃=kɔ̃=pʁi=le=ʁœʁ=də=la=vitεsə 9
a=pε=ze=ʒε=kʁwa=ze 6
tε=bo=zi=ø=də=de=ε=sə 8

œ̃=ku=də=ɡlε=və 5
dɑ̃=mɔ̃=kœʁ=də=ɡla=dj=a=tœʁ 8
ʁə=vwa=la=paʁ=ti=mε=ʁε=və 8
ki=sa=sɔ=sj=e=o=bɔ=nœʁ 8

mε=tu=tε=si=di=fe=ʁɑ̃ 7
tu=ta=ʁi=və=na=ty=ʁεl=lmɑ̃ 8
e=ʒə=paʁ=lə=fa=si=lə=mɑ̃ 8
dœ̃=si=bεl=ɑ̃=fɑ̃ 5

ty=εlə=sɔ=lεj=də=mɔ̃=de=zεʁ 8
dɑ̃=ma=plɥi=ty=εlə=tɔ=ne=ʁə 8
ʒə=tə=sɥi=vʁε=ʒys=kɑ̃=nɑ̃=fe 8
tu=tε=də=və=ny=si=klεʁ 7

ʒə=tε=paʁ=le=se=ʁjø=zə=mɑ̃ 8
dy=sɑ̃=də=mε=vε=nə 6
də=mε=ʒwa=də=mε=pε=nə 7
e=ty=ma=ʁe=pɔ̃=dy=ɑ̃=na=pʁu=vɑ̃ 10

a=lɔʁ=zo=ʒuʁ=dɥiʒə=tə=pʁɔ=mε 8
la=vi=kə=ty=pø=me=ʁi=te 8
œ̃=pa=ʁa=di=za=vɑ̃=lœ=ʁə 8
də=la=muʁ=ɑ̃=kɔʁə=e=ɑ̃=kɔʁə 8

tε=zi=ønə=se=sə=ʁɔ̃=də=mə=diʁə 9
kə=ty=ε=lasə=lə=kə=ʒə=vø=sed=ɥiʁə 10
tɔ̃=kɔʁnə=se=sə=ʁa=də=mə=paʁ=le 9
də=nɔtʁə=tɑ̃=dʁə=vi=a=paʁ=ta=ʒe 9

mε=bʁa=tə=sɔ̃=de=dj=e 7
mɔ̃=kɔʁ=zε=ta=mwa=tj=e 7
mɔ̃=kœ=ʁə=ε=ta=tε=pj=e 8
mε=ziø=sɔ̃=la=puʁ=tad=mi=ʁe 8

a=lɔʁ=za=pʁe=zɑ̃ 5
il=nə=mə=ʁεstə=plys=ky=nəɑ̃=vi 8
aʒə=nu=tεl=lə=y=nə=ɔ=fʁɑ̃də 8
a=vεk=mɔ̃=kœʁ=ʒə=tə=də=mɑ̃də 8
εsə=ty=pʁε=tə=dε=mɛ̃=tə=nɑ̃ 9
a=paʁ=ta=ʒe=ma=vi 6

Récompense

Coup de coeur: 0
J’aime: 0
J’aime pas: 0

Commentaires Sur La Poesie

Auteur de Poésie
18/03/2004 00:00Romain Dehez

tres beau poeme félicitation continu sur ta lancer

Auteur de Poésie
18/03/2004 00:00Romain Dehez

j aimerais avoir ton jugement sur mes poeme sa serais sympa

Auteur de Poésie
23/03/2004 00:00Chloé

o la la la la la ça c’est de la demande!!! pfooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
clap clap( ça c’est quand japlodi lol biz)

Auteur de Poésie
23/03/2004 00:00Noille

Merci beaucoup à vous, Romain et Chloé, pour vos commentaires.
Ça fait plaisir, quand on fait parler son coeur, de voir que cela est apprécié. . .
Amitiés.

Auteur de Poésie
28/01/2005 00:00R@þ&Amp;#294;¡&Amp;#319;Ðů

c’est très jolie!!:)