Poème-France.com

Poeme : Perdre Sa Vie…Perdre Sa Vie…

J’ai souvent prié
Pour que cela n’arrive jamais
Pouvoir arrêter le temps
Eviter cet instant

Nous nous sommes aimés
Très fort, toute notre vie
Et ainsi toutes les nuits
Nous dormions enlacés

Je me souviens encore
Normal, c’était hier
De ces moments si forts
Qui réalisaient mes prières

Je n’ai jamais vu tant de beauté
Que dans le vert de tes yeux
Jamais autant émerveillé
Que devant la pureté de tes vœux

Hélas c’est aujourd’hui
Que je pleure sur ta tombe
Tu m’as quitté cette nuit
Tel l’effet d’une bombe

Je t’ai veillé chaque jour
Que t’a fait souffrir cette maladie
Avec tout mon amour
J’ai tenté d’étouffer tes cris

Le bonheur je ne le retrouverai
Que blotti, à jamais, dans tes bras
Alors ce voyage je le ferai
Je viens te retrouver là-bas…
Noille

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒε suvɑ̃ pʁje
puʁ kə səla naʁivə ʒamε
puvwaʁ aʁεte lə tɑ̃
əvite sεt ɛ̃stɑ̃

nu nu sɔməz- εme
tʁε fɔʁ, tutə nɔtʁə vi
e ɛ̃si tutə lε nɥi
nu dɔʁmjɔ̃z- ɑ̃lase

ʒə mə suvjɛ̃z- ɑ̃kɔʁə
nɔʁmal, setε jεʁ
də sε mɔmɑ̃ si fɔʁ
ki ʁealizε mε pʁjεʁə

ʒə nε ʒamε vy tɑ̃ də bote
kə dɑ̃ lə vεʁ də tεz- iø
ʒamεz- otɑ̃ emεʁvεje
kə dəvɑ̃ la pyʁəte də tε veyks

ela sεt- oʒuʁdɥi
kə ʒə plœʁə syʁ ta tɔ̃bə
ty ma kite sεtə nɥi
tεl lefε dynə bɔ̃bə

ʒə tε vεje ʃakə ʒuʁ
kə ta fε sufʁiʁ sεtə maladi
avεk tu mɔ̃n- amuʁ
ʒε tɑ̃te detufe tε kʁi

lə bɔnœʁ ʒə nə lə ʁətʁuvəʁε
kə blɔti, a ʒamε, dɑ̃ tε bʁa
alɔʁ sə vwajaʒə ʒə lə fəʁε
ʒə vjɛ̃ tə ʁətʁuve la ba…