Poème-France.com

Poeme : Retour D’Ou ? ? ?Retour D’Ou ? ? ?

Un jour on m’a dit qu’il n’y a pas de solution au probléme
Que la vie n’est faite que de blaspheme
Que tous ce qu’on voit
Personne n’y croit
Que le monde n’est pas comme ca
Que je ne suis pas comme ca
Cet personne avair raison
Je ne suis pas faite pour etre en vie
Je ne sert a rien
Je ne ferai jamais rien
Dans une chambre cloitré
Pour etre a jamais oublié
C’est la qu’est ma destiné
Une vie triste pour certain
Et d’autre qui ne reve que du lendemain
Recommencer une meme journée
Aujourd’hui c’est ce que je voudrai
Retourné a la liberté
De ne rien ce soucier
Vivre au jour le jour
Sans se préocuper de tout ses détours
Cette journé et nuit
Ou je me suis enfui
Etait la plus belle de ma vie
Je connaissais le sens du mot oui
Et aujourd’hui je ne suis pas contente de dire ca
Car je n’aurai pas du rentrer chez moi
Mais la c’est trop tard
Je doit accepter
Et ne pas tout renier
J’ai eu tord
Mais je me rattraperai
Voila j’ai ecri ca
Pour dire que j’etais toujours la ! ! !
Nounours_23809

PostScriptum

et oui je suis vrémen parti ! ! !


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

œ̃ ʒuʁ ɔ̃ ma di kil ni a pa də sɔlysjɔ̃ o pʁɔblemə
kə la vi nε fεtə kə də blasfəmə
kə tus sə kɔ̃ vwa
pεʁsɔnə ni kʁwa
kə lə mɔ̃də nε pa kɔmə ka
kə ʒə nə sɥi pa kɔmə ka
sεt pεʁsɔnə avεʁ ʁεzɔ̃
ʒə nə sɥi pa fεtə puʁ εtʁə ɑ̃ vi
ʒə nə sεʁ a ʁjɛ̃
ʒə nə fəʁε ʒamε ʁjɛ̃
dɑ̃z- ynə ʃɑ̃bʁə klwatʁe
puʁ εtʁə a ʒamεz- ublje
sε la kε ma dεstine
ynə vi tʁistə puʁ sεʁtɛ̃
e dotʁə ki nə ʁəvə kə dy lɑ̃dəmɛ̃
ʁəkɔmɑ̃se ynə məmə ʒuʁne
oʒuʁdɥi sε sə kə ʒə vudʁε
ʁətuʁne a la libεʁte
də nə ʁjɛ̃ sə susje
vivʁə o ʒuʁ lə ʒuʁ
sɑ̃ sə pʁeɔkype də tu sε detuʁ
sεtə ʒuʁne e nɥi
u ʒə mə sɥiz- ɑ̃fɥi
ətε la plys bεllə də ma vi
ʒə kɔnεsε lə sɑ̃s dy mo ui
e oʒuʁdɥi ʒə nə sɥi pa kɔ̃tɑ̃tə də diʁə ka
kaʁ ʒə noʁε pa dy ʁɑ̃tʁe ʃe mwa
mε la sε tʁo taʁ
ʒə dwa aksεpte
e nə pa tu ʁənje
ʒε y tɔʁ
mε ʒə mə ʁatʁapəʁε
vwala ʒε εkʁi ka
puʁ diʁə kə ʒətε tuʒuʁ la ! ! !