Poeme-France : Lecture Écrit - Sans Thème -

Poeme : Pardonne Moi Minche

Poème - Sans Thème -
Publié le 13/10/2005 14:30

L'écrit contient 430 mots qui sont répartis dans 4 strophes.

Poete : Nounours_23809

Pardonne Moi Minche

Quant ta raison de vivre s’envole
Et que tu sais que c’est de ta faute
Que tu sais que d’avoir fait ca tu es folle
Ne pas t’avoir ecris ni parler je m’en veux
En lisant ta lettre je n’ai plus eu de yeux
Mes larment ont coulés je ne pouvais les arreter
Minche si tu savais comme je m’en veux d’avoir tout gacher
Et ne t’inquiete pas je ne me drogue pas
Je ne veux pas
Tu sais bien que vickie et moi ca n’a jamais ete trop ca
Et ca ne l’ait pas plus la
Ok on prend le bus ensemble et on est dans le meme lycée
Mais il n’y a qu’une personne que j’aime et c’est toi
Je t’ai di que quand tu aurait ton appart j’habiterais avec toi
Je le veux encore et toi ?
Si tu crois que je t’ai oublier tu t’es trompé
Je ne pourrai jamais
Hier soir j’ai regarder notre photo comme toi et je n’ai pas pu m’empecher de pleurer
Si on ne se voit pas je sais que c’est a cause de moi
Je ne sais pas pourquoi j’ai fait ca
Mais je m’en veux
En ce moment rien ne va
Que ce soit au lycée ou normallement
Au lycée je dois pas avoir une note au dessus de la moyenne
Et chez moi entre toi et moi j’ai tout gacher
A coté de ca mon grand pere va mourrir
Crois tu que j’ai quelqu’un a qui en parler ? ? ? ?
Non sur ce point je suis comme toi j’ai personne désolé
Tout les bijoux que je t’ai donner gardent lé !
Pourquoi tu fais une obscession sur vickie
Ils sont pour toi et rien qu’a toi
Que tu le veuillent ou pas ! !
Tu sais bien que qu’elle ne comptera jamais plus que toi
Je peux te l’assurer
Je t’en prie pardonne moi tout ce que j’ai fait
Je m’en veux plu que tout
Et aujourd’hui je n’ai pas été au lycée
Car meme si j’y avait ete j’aurais jamais réussi a penser
Je t’en prie pardonne moi
Du mal que je t’ai fait
Je t’aime t’es ma grande sœur et je ne veux pas te perdre
MA MINCHE ! !

Flo adeline
(Nounours) + (minche) = amitié toogether
Forever

Pas vickie ok ! ! juste toi et moi pour la vie ! ! !

Désolé pour tout ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
 • Pieds Hyphénique: Pardonne Moi Minche

  quant=ta=rai=son=de=vi=vre=sen=vo=le 10
  et=que=tu=sais=que=cest=de=ta=fau=te 10
  que=tu=sais=que=da=voir=fait=ca=tu=es=fo=lle 12
  ne=pas=ta=voir=e=cris=ni=par=ler=je=men=veux 12
  en=li=sant=ta=lettre=je=nai=plus=eu=de=y=eux 12
  mes=lar=ment=ont=cou=lés=je=ne=pou=vais=les=ar=re=ter 14
  minche=si=tu=sa=vais=com=me=je=men=veux=da=voir=tout=ga=cher 15
  et=ne=tin=quie=te=pas=je=ne=me=dro=gue=pas 12
  je=ne=veux=pas 4
  tu=sais=bien=que=vi=ckieet=moi=ca=na=ja=mais=e=te=trop=ca 15
  et=ca=ne=lait=pas=plus=la 7
  ok=on=prend=le=bus=en=sem=bleet=on=est=dans=le=me=me=ly=cée 16
  mais=il=ny=a=quune=per=son=ne=que=jai=meet=cest=toi 13
  je=tai=di=que=quand=tu=au=rait=ton=ap=part=j=ha=bite=rais=a=vec=toi 18
  je=le=veux=en=co=re=et=toi 8
  si=tu=crois=que=je=tai=ou=blier=tu=tes=trom=pé 12
  je=ne=pour=rai=ja=mais 6
  hier=soir=jai=re=gar=der=notre=pho=to=com=me=toi=et=je=nai=pas=pu=mem=pe=cher=de=pleu=rer 23
  si=on=ne=se=voit=pas=je=sais=que=cest=a=cause=de=moi 14
  je=ne=sais=pas=pour=quoi=jai=fait=ca 9
  mais=je=men=veux 4
  en=ce=mo=ment=rien=ne=va 7
  que=ce=soit=au=ly=cée=ou=nor=mal=le=ment 11
  au=ly=cée=je=dois=pas=a=voir=une=no=teau=des=sus=de=la=moyenne 16
  et=chez=moi=en=tre=toi=et=moi=jai=tout=ga=cher 12
  a=co=té=de=ca=mon=grand=pe=re=va=mour=rir 12
  crois=tu=que=jai=quel=quun=a=qui=en=par=ler 11
  non=sur=ce=point=je=suis=comme=toi=jai=per=son=ne=dé=so=lé 15
  tout=les=bi=joux=que=je=tai=don=ner=gar=dent=lé 12
  pour=quoi=tu=fais=u=ne=obs=ces=sion=sur=vi=ckie 12
  ils=sont=pour=toi=et=rien=qua=toi 8
  que=tu=le=veuil=lent=ou=pas 7
  tu=sais=bien=que=quel=le=ne=comp=te=ra=ja=mais=plus=que=toi 15
  je=peux=te=las=su=rer 6
  je=ten=prie=par=don=ne=moi=tout=ce=que=jai=fait 12
  je=men=veux=plu=que=tout 6
  et=au=jourd=hui=je=nai=pas=é=té=au=ly=cée 12
  car=me=me=si=jy=a=vait=e=te=jau=rais=ja=mais=réus=si=a=pen=ser 18
  je=ten=prie=par=don=ne=moi 7
  du=mal=que=je=tai=fait 6
  je=taime=tes=ma=gran=de=sœur=et=je=ne=veux=pas=te=perdre 14
  ma=min=che 3

  flo=a=de=li=ne 5
  nou=nours=pluss=minche=é=gal=a=mi=tié=too=ge=ther 13
  fo=re=ver 3

  pas=vi=ckie=ok=jus=te=toi=et=moi=pour=la=vie 12

  dé=so=lé=pour=tout 5
 • Phonétique : Pardonne Moi Minche

  kɑ̃ ta ʁεzɔ̃ də vivʁə sɑ̃vɔlə
  e kə ty sε kə sε də ta fotə
  kə ty sε kə davwaʁ fε ka ty ε fɔlə
  nə pa tavwaʁ εkʁi ni paʁle ʒə mɑ̃ vø
  ɑ̃ lizɑ̃ ta lεtʁə ʒə nε plysz- y də iø
  mε laʁme ɔ̃ kule ʒə nə puvε lεz- aʁəte
  mɛ̃ʃə si ty savε kɔmə ʒə mɑ̃ vø davwaʁ tu ɡaʃe
  e nə tɛ̃kjətə pa ʒə nə mə dʁɔɡ pa
  ʒə nə vø pa
  ty sε bjɛ̃ kə viki e mwa ka na ʒamεz- ətə tʁo ka
  e ka nə lε pa plys la
  oke ɔ̃ pʁɑ̃ lə bys ɑ̃sɑ̃blə e ɔ̃n- ε dɑ̃ lə məmə lise
  mεz- il ni a kynə pεʁsɔnə kə ʒεmə e sε twa
  ʒə tε di kə kɑ̃ ty oʁε tɔ̃n- apaʁ ʒabitəʁεz- avεk twa
  ʒə lə vøz- ɑ̃kɔʁə e twa ?
  si ty kʁwa kə ʒə tε ublje ty tε tʁɔ̃pe
  ʒə nə puʁʁε ʒamε
  jεʁ swaʁ ʒε ʁəɡaʁde nɔtʁə fɔto kɔmə twa e ʒə nε pa py mɑ̃pεʃe də pləʁe
  si ɔ̃ nə sə vwa pa ʒə sε kə sεt- a kozə də mwa
  ʒə nə sε pa puʁkwa ʒε fε ka
  mε ʒə mɑ̃ vø
  ɑ̃ sə mɔmɑ̃ ʁjɛ̃ nə va
  kə sə swa o lise u nɔʁmalmɑ̃
  o lise ʒə dwa pa avwaʁ ynə nɔtə o dəsy də la mwajεnə
  e ʃe mwa ɑ̃tʁə twa e mwa ʒε tu ɡaʃe
  a kɔte də ka mɔ̃ ɡʁɑ̃ pəʁə va muʁʁiʁ
  kʁwa ty kə ʒε kεlkœ̃ a ki ɑ̃ paʁle ? ? ?
  nɔ̃ syʁ sə pwɛ̃ ʒə sɥi kɔmə twa ʒε pεʁsɔnə dezɔle
  tu lε biʒu kə ʒə tε dɔne ɡaʁde le !
  puʁkwa ty fεz- ynə ɔpsesjɔ̃ syʁ viki
  il sɔ̃ puʁ twa e ʁjɛ̃ ka twa
  kə ty lə vœje u pa ! !
  ty sε bjɛ̃ kə kεllə nə kɔ̃təʁa ʒamε plys kə twa
  ʒə pø tə lasyʁe
  ʒə tɑ̃ pʁi paʁdɔnə mwa tu sə kə ʒε fε
  ʒə mɑ̃ vø ply kə tu
  e oʒuʁdɥi ʒə nε pa ete o lise
  kaʁ məmə si ʒi avε ətə ʒoʁε ʒamε ʁeysi a pɑ̃se
  ʒə tɑ̃ pʁi paʁdɔnə mwa
  dy mal kə ʒə tε fε
  ʒə tεmə tε ma ɡʁɑ̃də sœʁ e ʒə nə vø pa tə pεʁdʁə
  ma mɛ̃ʃə ! !

  flo adəlinə
  (nunuʁs) plys (mɛ̃ʃə) eɡal amitje tuʒεtœʁ
  fɔʁəve

  pa viki oke ! ! ʒystə twa e mwa puʁ la vi ! ! !

  dezɔle puʁ tu ! ! !
 • Pieds Phonétique : Pardonne Moi Minche

  kɑ̃=ta=ʁε=zɔ̃=də=vi=vʁə=sɑ̃=vɔ=lə 10
  e=kə=ty=sε=kə=sε=də=ta=fo=tə 10
  kə=ty=sε=kə=da=vwaʁ=fε=ka=ty=ε=fɔ=lə 12
  nə=pa=ta=vwaʁ=ε=kʁi=ni=paʁ=le=ʒə=mɑ̃=vø 12
  ɑ̃=li=zɑ̃=ta=lεtʁə=ʒə=nε=plys=zy=də=i=ø 12
  mε=laʁ=me=ɔ̃=ku=le=ʒə=nə=pu=vε=lε=zaʁə=te 13
  mɛ̃ʃə=si=ty=sa=vε=kɔ=mə=ʒə=mɑ̃=vø=da=vwaʁ=tu=ɡa=ʃe 15
  e=nə=tɛ̃=kj=ə=tə=pa=ʒə=nə=mə=dʁɔɡ=pa 12
  ʒə=nə=vø=pa 4
  ty=sε=bjɛ̃kə=vi=ki=e=mwa=ka=na=ʒa=mε=zə=tə=tʁo=ka 15
  e=ka=nə=lε=pa=plys=la 7
  o=ke=ɔ̃=pʁɑ̃lə=bys=ɑ̃=sɑ̃=bləe=ɔ̃=nε=dɑ̃=lə=mə=mə=lise 15
  mε=zil=ni=a=kynə=pεʁ=sɔ=nə=kə=ʒε=məe=sε=twa 13
  ʒə=tε=dikə=kɑ̃=ty=o=ʁε=tɔ̃=na=paʁ=ʒa=bi=tə=ʁε=za=vεk=twa 17
  ʒə=lə=vø=zɑ̃=kɔ=ʁə=e=twa 8
  si=ty=kʁwa=kə=ʒə=tε=u=blje=ty=tε=tʁɔ̃=pe 12
  ʒə=nə=puʁ=ʁε=ʒa=mε 6
  jεʁ=swaʁ=ʒεʁə=ɡaʁ=de=nɔ=tʁə=fɔ=to=kɔ=mə=twa=e=ʒə=nε=pa=py=mɑ̃=pε=ʃe=də=plə=ʁe 23
  si=ɔ̃nə=sə=vwa=pa=ʒə=sε=kə=sε=ta=ko=zə=də=mwa 14
  ʒə=nə=sε=pa=puʁ=kwa=ʒε=fε=ka 9
  mε=ʒə=mɑ̃=vø 4
  ɑ̃=sə=mɔ=mɑ̃=ʁj=ɛ̃=nə=va 8
  kə=sə=swa=o=li=se=u=nɔʁ=mal=mɑ̃ 10
  o=lise=ʒə=dwa=pa=a=vwaʁ=y=nə=nɔ=təo=də=sy=də=la=mwa=jεnə 17
  e=ʃe=mwa=ɑ̃=tʁə=twa=e=mwa=ʒε=tu=ɡa=ʃe 12
  a=kɔ=te=də=ka=mɔ̃=ɡʁɑ̃=pə=ʁə=va=muʁ=ʁiʁ 12
  kʁwa=ty=kə=ʒε=kεl=kœ̃=a=ki=ɑ̃=paʁ=le 11
  nɔ̃=syʁ=sə=pwɛ̃ʒə=sɥi=kɔ=mə=twa=ʒε=pεʁ=sɔ=nə=de=zɔ=le 15
  tu=lε=bi=ʒu=kə=ʒə=tε=dɔ=ne=ɡaʁ=de=le 12
  puʁ=kwa=ty=fε=zy=nə=ɔp=se=sjɔ̃=syʁ=vi=ki 12
  il=sɔ̃=puʁ=twa=e=ʁj=ɛ̃=ka=twa 9
  kə=ty=lə=vœj=e=u=pa 7
  ty=sε=bjɛ̃kə=kεllə=nə=kɔ̃=tə=ʁa=ʒa=mε=plys=kə=twa 13
  ʒə=pø=tə=la=sy=ʁe 6
  ʒə=tɑ̃=pʁi=paʁ=dɔ=nə=mwa=tu=sə=kə=ʒε=fε 12
  ʒə=mɑ̃=vø=ply=kə=tu 6
  e=o=ʒuʁ=dɥi=ʒə=nε=pa=e=te=o=li=se 12
  kaʁmə=mə=si=ʒi=a=vε=ə=tə=ʒo=ʁε=ʒa=mε=ʁe=y=si=a=pɑ̃se 17
  ʒə=tɑ̃=pʁi=paʁ=dɔ=nə=mwa 7
  dy=mal=kə=ʒə=tε=fε 6
  ʒə=tεmə=tε=ma=ɡʁɑ̃=də=sœʁ=e=ʒə=nə=vø=pa=tə=pεʁdʁə 14
  ma=mɛ̃=ʃə 3

  flo=a=də=li=nə 5
  nu=nuʁs=plys=mɛ̃ʃə=e=ɡal=a=mi=tje=tu=ʒε=tœʁ 13
  fɔ=ʁə=ve 3

  pa=vi=ki=o=ke=ʒys=tə=twa=e=mwa=puʁ=la=vi 13

  de=zɔ=le=puʁ=tu 5

PostScriptum

ce poeme est pour ma cherie qui m’a tant fait pleurer

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
18/10/2021Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.