Poème-France.com

Poeme : Pour Ma Meilleure AmiePour Ma Meilleure Amie

Pour ma meilleure amie
Tu s’es l’amitié peut avoir des silences, elle peut même se réduire, parfois, a cause d’une simple présence.
Mais sache que si un jour cela se passe, sache, que tu restras à jamais marquer dans mon cœur.
Tu s’es un jour si tu as le temps prends toutes les lettres que je t’est écrite, et, mets toi à les lire ! ! !
Tu s’es une amie est faite, pour, pouvoir lui dire des choses vraiment importe ou des choses qui ne veulent pratiquement rien dire,
Mais sache qu’une VRAI amie peut savoir plein de choses sur l’autre ! ! !
Voila 6 ans que l’on se connais et pour l’instant rien, ni personne n’a briser notre amitié a pare 1 fille (d’on je ne diraent ! ! !
Et tu s’es pourquoi parce que pour moi tu es comme ma p’tite sœur et tu es vraiment ma véritable amie ! ! !
Pour moi la seule et meilleure amie qu’il est put exister ! ! !
Sœurette pour moi tu compte trop beaucoup mais comment te le faire comprendre ? ? ?
J’espère que plus tard on sera toujours en contacte, faut prier pour que sa se passe ! ! !
Voila je te laisse sur se poème écrit par moi ! ! !

De Laura une fille qui tient énormémen a
TOI sœurette ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Lolo_12247

PostScriptum

Malgré nos disputes passagère, tu s’es que tu compte beaucoup plus que tu ne crois penser, alors voila se poème rien que pour toi ! ! ! Soeurette ! ! !


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

puʁ ma mεjəʁə ami
ty sε lamitje pø avwaʁ dε silɑ̃sə, εllə pø mεmə sə ʁedɥiʁə, paʁfwa, a kozə dynə sɛ̃plə pʁezɑ̃sə.
mε saʃə kə si œ̃ ʒuʁ səla sə pasə, saʃə, kə ty ʁəstʁaz- a ʒamε maʁke dɑ̃ mɔ̃ kœʁ.
ty sε œ̃ ʒuʁ si ty a lə tɑ̃ pʁɑ̃ tutə lε lεtʁə- kə ʒə tεt- ekʁitə, e, mεt twa a lε liʁə ! ! !
ty sε ynə ami ε fεtə, puʁ, puvwaʁ lɥi diʁə dε ʃozə vʁεmɑ̃ ɛ̃pɔʁtə u dε ʃozə ki nə vəle pʁatikəmɑ̃ ʁjɛ̃ diʁə,
mε saʃə kynə vʁε ami pø savwaʁ plɛ̃ də ʃozə syʁ lotʁə ! ! !
vwala siz- ɑ̃ kə lɔ̃ sə kɔnεz- e puʁ lɛ̃stɑ̃ ʁjɛ̃, ni pεʁsɔnə na bʁize nɔtʁə amitje a paʁə œ̃ fijə (dɔ̃ ʒə nə diʁaɑ̃ ! ! !
e ty sε puʁkwa paʁsə kə puʁ mwa ty ε kɔmə ma ptitə sœʁ e ty ε vʁεmɑ̃ ma veʁitablə ami ! ! !
puʁ mwa la sələ e mεjəʁə ami kil ε pyt εɡziste ! ! !
seyʁεtə puʁ mwa ty kɔ̃tə tʁo boku mε kɔmɑ̃ tə lə fεʁə kɔ̃pʁɑ̃dʁə ? ? ?
ʒεspεʁə kə plys taʁ ɔ̃ səʁa tuʒuʁz- ɑ̃ kɔ̃taktə, fo pʁje puʁ kə sa sə pasə ! ! !
vwala ʒə tə lεsə syʁ sə pɔεmə ekʁi paʁ mwa ! ! !

də loʁa ynə fijə ki tjɛ̃ enɔʁmemɛ̃ a
twa seyʁεtə ! ! !