Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : Maman, Papa

Poème Amour
Publié le 17/05/2004 00:00

L'écrit contient 193 mots qui sont répartis dans 7 strophes.

Poete : Lolo_12247

Maman, Papa

Pour mes parents chéries ! ! !

Maman, papa je vous aime et vous le savais mais defois j’ai l’impression que vous ne me croyer, ou comprenez pas.
Mais dites moi comment vous le faire comprendre par mes propre mots ou mes propres lettres ! ! !

Vous êtes les meilleure et les plus beau parents qu’il ne pu exister au monde.
Vous voyer la preuve, vous dites que je marque des blabla, mais non, ce n’est pas des blabla mais la vériter, enfin ce que j’ai dans le cœur ! ! !

Mais bon vous penser se que vous voulez, mais j’aimerai que vous me croyer du fond du cœur ! ! !
Maman j’espère de tout cœur que plus tard quand je serai grande, j’espère que je vais te ressembler ! ! !
Toi mon papa j’espère que mon mari sera de ton genre, gentil, aimable et beau comme toi ! ! !

Voila que je dit enfin grace a ce poème, tout ce sue je ressent AU FOND DE MOI ! ! !

De votre fille chérie (et le seule que vous éyer faite ! ! ! lol)
Qui vous aime trop beau du fond du cœur

BIG BISOUS BIEN BAVEUX ! ! ! JE VOUS AIME BEAUCOUP
 • Pieds Hyphénique: Maman, Papa

  pour=mes=pa=rents=ché=ries 6

  ma=man=pa=pa=je=vous=aimeet=vous=le=sa=vais=mais=de=fois=jai=lim=pres=sion=que=vous=ne=me=croyer=ou=com=pre=nez=pas 28
  mais=di=tes=moi=com=ment=vous=le=fai=re=com=pren=dre=par=mes=pro=pre=mots=ou=mes=pro=pres=let=tres 24

  vous=ê=tes=les=meil=leu=re=et=les=plus=beau=pa=rents=quil=ne=pu=exis=ter=au=mon=de 21
  vous=voyer=la=preuve=vous=di=tes=que=je=mar=que=des=bla=bla=mais=non=ce=nest=pas=des=bla=bla=mais=la=vé=ri=ter=en=fin=ce=que=jai=dans=le=cœur 35

  mais=bon=vous=pen=ser=se=que=vous=vou=lez=mais=jai=me=rai=que=vous=me=croy=er=du=fond=du=cœur 23
  ma=man=jes=père=de=tout=cœur=que=plus=tard=quand=je=se=rai=gran=de=jes=pè=re=que=je=vais=te=res=sem=bler 26
  toi=mon=pa=pa=jes=père=que=mon=ma=ri=se=ra=de=ton=gen=re=gen=til=ai=ma=bleet=beau=com=me=toi 25

  voi=la=que=je=dit=en=fin=gra=ce=a=ce=po=è=me=tout=ce=sue=je=res=sent=au=fond=de=moi 24

  de=vo=tre=fi=lle=ché=rie=et=le=seu=le=que=vous=éy=er=fai=te=lol 18
  qui=vous=ai=me=trop=beau=du=fond=du=cœur 10

  big=bi=sous=bien=ba=veux=je=vous=ai=me=beau=coup 12
 • Phonétique : Maman, Papa

  puʁ mε paʁɑ̃ ʃeʁi ! ! !

  mamɑ̃, papa ʒə vuz- εmə e vu lə savε mε dəfwa ʒε lɛ̃pʁesjɔ̃ kə vu nə mə kʁwaje, u kɔ̃pʁəne pa.
  mε ditə mwa kɔmɑ̃ vu lə fεʁə kɔ̃pʁɑ̃dʁə paʁ mε pʁɔpʁə moz- u mε pʁɔpʁə- lεtʁə ! ! !

  vuz- εtə lε mεjəʁə e lε plys bo paʁɑ̃ kil nə py εɡziste o mɔ̃də.
  vu vwaje la pʁəvə, vu ditə kə ʒə maʁkə dε blabla, mε nɔ̃, sə nε pa dε blabla mε la veʁite, ɑ̃fɛ̃ sə kə ʒε dɑ̃ lə kœʁ ! ! !

  mε bɔ̃ vu pɑ̃se sə kə vu vule, mε ʒεməʁε kə vu mə kʁwaje dy fɔ̃ dy kœʁ ! ! !
  mamɑ̃ ʒεspεʁə də tu kœʁ kə plys taʁ kɑ̃ ʒə səʁε ɡʁɑ̃də, ʒεspεʁə kə ʒə vε tə ʁəsɑ̃ble ! ! !
  twa mɔ̃ papa ʒεspεʁə kə mɔ̃ maʁi səʁa də tɔ̃ ʒɑ̃ʁə, ʒɑ̃til, εmablə e bo kɔmə twa ! ! !

  vwala kə ʒə di ɑ̃fɛ̃ ɡʁasə a sə pɔεmə, tu sə sɥ ʒə ʁəse o fɔ̃ də mwa ! ! !

  də vɔtʁə fijə ʃeʁjə (εt lə sələ kə vuz- eie fεtə ! ! ! lɔl)
  ki vuz- εmə tʁo bo dy fɔ̃ dy kœʁ

  biɡ bizus bjɛ̃ bavø ! ! ! ʒə vuz- εmə boku
 • Pieds Phonétique : Maman, Papa

  puʁ=mε=pa=ʁɑ̃=ʃe=ʁi 6

  ma=mɑ̃=pa=paʒə=vu=zε=məe=vu=lə=sa=vε=mε=də=fwa=ʒε=lɛ̃=pʁe=sjɔ̃=kə=vu=nə=mə=kʁwa=je=u=kɔ̃=pʁə=ne=pa 29
  mε=di=tə=mwa=kɔ=mɑ̃=vu=lə=fε=ʁə=kɔ̃=pʁɑ̃=dʁə=paʁ=mε=pʁɔ=pʁə=mo=zu=mε=pʁɔ=pʁə=lε=tʁə 24

  vu=zε=tə=lε=mε=jə=ʁə=e=lε=plys=bo=pa=ʁɑ̃=kil=nə=py=εɡ=zis=te=o=mɔ̃=də 22
  vu=vwa=je=lapʁə=və=vu=di=tə=kə=ʒə=maʁ=kə=dε=bla=bla=mε=nɔ̃=sə=nε=pa=dε=bla=bla=mε=la=ve=ʁi=te=ɑ̃=fɛ̃=sə=kə=ʒε=dɑ̃=lə=kœʁ 36

  mε=bɔ̃=vu=pɑ̃=se=sə=kə=vu=vu=le=mε=ʒε=mə=ʁε=kə=vu=mə=kʁwa=j=e=dy=fɔ̃=dy=kœʁ 24
  ma=mɑ̃=ʒεs=pεʁə=də=tu=kœʁ=kə=plys=taʁ=kɑ̃=ʒə=sə=ʁε=ɡʁɑ̃=də=ʒεs=pε=ʁə=kə=ʒə=vε=tə=ʁə=sɑ̃=ble 26
  twa=mɔ̃=pa=pa=ʒεs=pεʁə=kə=mɔ̃=ma=ʁi=sə=ʁa=də=tɔ̃=ʒɑ̃=ʁə=ʒɑ̃=til=ε=ma=bləe=bo=kɔ=mə=twa 25

  vwa=la=kə=ʒə=di=ɑ̃=fɛ̃=ɡʁa=sə=a=sə=pɔ=ε=mə=tu=sə=sɥ=ʒə=ʁə=se=o=fɔ̃=də=mwa 24

  də=vɔ=tʁə=fi=jə=ʃe=ʁj=ə=εt=lə=sə=lə=kə=vu=ze=i=e=fε=tə=lɔl 20
  ki=vu=zε=mə=tʁo=bo=dy=fɔ̃=dy=kœ=ʁə 11

  biɡ=bi=zus=bj=ɛ̃=ba=vø=ʒə=vu=zε=mə=bo=ku 13

PostScriptum

Papa, Maman je vous aime ! ! !

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
21/05/2004 00:00Petite Puce (F)

Très mignon.
Tes parents devaient être heureux en le lisant.
Tes poèmes n’ont pas de rimes, certes, mais l ’émotions et les sentiments sont présent et c’est le principal!
Avec toute mon amitié -0

Auteur de Poésie
23/05/2004 00:00Lolo_12247

merci, oui je c tou mes poeme ne ryhme pas mai moi ossi je pense que c pas que sa qui compte mais c ossi la sinceriter et les mots que le poeme comporte et comme tu di l’émotion et les sentiment!!!
amicalement lolo -0 -0 -0 -0 -0