Poème-France.com

Poeme : Je T’AimeJe T’Aime

« Je t’aime »
« Je t’aime » c’est le plus beau des bouquets de fleurs,
« Je t’aime » ne fane jamais quand il est dit avec le cœur,
« Je t’aime » se dit vite mais on met très longtemps à l’oublier,
« Je t’aime » c’est un soupire, un bonheur, un cri qui dépasse l’amitié,
« Je t’aime » peut faire pleurer ou arracher le plus grand sourire,
« Je t’aime » a le pouvoir d’amener la joie et son absence l’envie de mourir,
« Je t’aime » enchaîne les amoureux d’un lien transparent,
« Je t’aime » sait parfois se faire des plus déchirants,
« Je t’aime » ni interdit ni couleur de peau pour la passion,
« Je t’aime » dépasse les frontières et unit les religions,
« Je t’aime » se dit autant de fois qu’on le ressent,
« Je t’aime » exprime le plus profond des sentiments,
« Je t’aime » se murmure ou se crie, se pleure et se rit,
« Je t’aime » est une maladie qui jamais ne se guérit,
« Je t’aime » c’est ne jamais oublier son image,
« Je t’aime » est doux comme le plus tendre des nuages,
« Je t’aime » est le premier et le dernier mot d’un amour,
« Je t’aime » s’ancre en soi-même pour toujours,
« Je t’aime » c’est tout vouloir donner à quelqu’un,
« Je t’aime » c’est ce sentir tout le temps imprégné de son parfum,
« Je t’aime » offre à celui qui nous aime la clé du ciel,
« Je t’aime » peut ouvrir les portes du soleil,
« Je t’aime » est dangereux et violent,
« Je t’aime » c’est le baiser d’un enfant à sa maman,
« Je t’aime » est le risque qui sépare tout de rien,
« Je t’aime » ne tiens pas compte de la loi,
« Je t’aime » c’est ce que j’éprouve pour toi…
-O-Xxx-O-

PostScriptum

a celui que j’aime. . .


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

« ʒə tεmə »
« ʒə tεmə » sε lə plys bo dε bukε də flœʁ,
« ʒə tεmə » nə fanə ʒamε kɑ̃t- il ε di avεk lə kœʁ,
« ʒə tεmə » sə di vitə mεz- ɔ̃ mεt tʁε lɔ̃tɑ̃z- a lublje,
« ʒə tεmə » sεt- œ̃ supiʁə, œ̃ bɔnœʁ, œ̃ kʁi ki depasə lamitje,
« ʒə tεmə » pø fεʁə pləʁe u aʁaʃe lə plys ɡʁɑ̃ suʁiʁə,
« ʒə tεmə » a lə puvwaʁ daməne la ʒwa e sɔ̃n- absɑ̃sə lɑ̃vi də muʁiʁ,
« ʒə tεmə » ɑ̃ʃεnə lεz- amuʁø dœ̃ ljɛ̃ tʁɑ̃spaʁɑ̃,
« ʒə tεmə » sε paʁfwa sə fεʁə dε plys deʃiʁɑ̃,
« ʒə tεmə » ni ɛ̃tεʁdi ni kulœʁ də po puʁ la pasjɔ̃,
« ʒə tεmə » depasə lε fʁɔ̃tjεʁəz- e yni lε ʁəliʒjɔ̃,
« ʒə tεmə » sə di otɑ̃ də fwa kɔ̃ lə ʁəse,
« ʒə tεmə » εkspʁimə lə plys pʁɔfɔ̃ dε sɑ̃timɑ̃,
« ʒə tεmə » sə myʁmyʁə u sə kʁi, sə plœʁə e sə ʁit,
« ʒə tεmə » εst ynə maladi ki ʒamε nə sə ɡeʁi,
« ʒə tεmə » sε nə ʒamεz- ublje sɔ̃n- imaʒə,
« ʒə tεmə » εst du kɔmə lə plys tɑ̃dʁə dε nɥaʒə,
« ʒə tεmə » εst lə pʁəmje e lə dεʁnje mo dœ̃n- amuʁ,
« ʒə tεmə » sɑ̃kʁə ɑ̃ swa mεmə puʁ tuʒuʁ,
« ʒə tεmə » sε tu vulwaʁ dɔne a kεlkœ̃,
« ʒə tεmə » sε sə sɑ̃tiʁ tu lə tɑ̃z- ɛ̃pʁeɲe də sɔ̃ paʁfœ̃,
« ʒə tεmə » ɔfʁə a səlɥi ki nuz- εmə la kle dy sjεl,
« ʒə tεmə » pø uvʁiʁ lε pɔʁtə- dy sɔlεj,
« ʒə tεmə » εst dɑ̃ʒəʁøz- e vjɔle,
« ʒə tεmə » sε lə bεze dœ̃n- ɑ̃fɑ̃ a sa mamɑ̃,
« ʒə tεmə » εst lə ʁiskə ki sepaʁə tu də ʁjɛ̃,
« ʒə tεmə » nə tjɛ̃ pa kɔ̃tə də la lwa,
« ʒə tεmə » sε sə kə ʒepʁuvə puʁ twa…