Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : L’Amour Contre L’Amitié

Poème Amour
Publié le 10/06/2004 00:00

L'écrit contient 349 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : -O-Xxx-O-

L’Amour Contre L’Amitié

Tu es source de ma vie,
Mais mon amour roule sur toi comme une perle de pluie,
Ton regard me brûle la peau,
Je me sens prisonnière de murs sans barreaux,
Ou chaque pas me rapproche de toi,
Dans un rêve où j’ai le droit,
De nicher ma tête au creu de ton épaule et d’y croire,
D’oublier que je ne peux m’accorder un espoir,
Peut-être que c’est moi qui nous mure des frontières,
Mais je n’ose briser cette douce barrière,
Qui sépare l’amour de l’amitié,
Mais à quoi bon gâcher,
Le rire franc d’un ami, qui ne se doute pas,
Combien j’aimerais le serrer dans mes bras,
Mais pour toi je n’existe pas de cette façon,
Et moi je fabule sans raison,
Parce que j’ai peur de te perdre un jour,
Je n’ose pas te demander de me rendre mon amour,
Cet amour qui m’envahit les veines,
Avec tant d’ardeur et de passion, en vaut-il vraiment la peine,
Ou n’est-ce qu’illusion, dont je me laisse bercer,
Avec comme seul allié un regard qui pourrait me transpercer,
Il n’y a que trois mots à prononcer,
Pour me rapprocher ou à tout jamais m’éloigner,
Je préfère imaginer un futur qui n’existe pas,
Que de te demander à toi,
De le déchirer à la lame de cutter,
De rendre paradis imaginaire le plus ardent des enfers,
Je me sens vivre à tes cotés,
Je voudrais, un instant y vivre l’étérnité,
Un instant pour te dire tout ce que je ressens au creu de l’oreille,
Avant que je me réveille,
T’embrasser comme je ne le ferai jamais,
Un court moment pour vivre ce qui doit mourrir,
Pour ne pas regretter de ne jamais te découvrir,
Juste pour te combler,
Un moment qui à jamais ne pourra exister,
Parce que tu es rêve dans la réalité,
Mais je t’aime de tout mon cœur d’ado,
Pouvoir un jour te l’avouer serait mon plus beau cadeau.
 • Pieds Hyphénique: L’Amour Contre L’Amitié

  tu=es=sour=ce=de=ma=vie 7
  mais=mon=a=mour=roule=sur=toi=com=meu=ne=per=le=de=pluie 14
  ton=re=gard=me=brû=le=la=peau 8
  je=me=sens=pri=son=niè=re=de=murs=sans=bar=reaux 12
  ou=cha=que=pas=me=rap=pro=che=de=toi 10
  dans=un=rê=ve=où=jai=le=droit 8
  de=ni=cher=ma=têteau=creu=de=ton=é=pau=le=et=dy=croire 14
  dou=blier=que=je=ne=peux=mac=cor=der=un=es=poir 12
  peut=têtre=que=cest=moi=qui=nous=mu=re=des=fron=tières 12
  mais=je=no=se=bri=ser=cet=te=dou=ce=bar=rière 12
  qui=sé=pa=re=la=mour=de=la=mi=ti=é 11
  mais=à=quoi=bon=gâ=cher 6
  le=rire=franc=dun=a=mi=qui=ne=se=dou=te=pas 12
  com=bien=jai=me=rais=le=ser=rer=dans=mes=bras 11
  mais=pour=toi=je=nexis=te=pas=de=cet=te=fa=çon 12
  et=moi=je=fa=bu=le=sans=rai=son 9
  par=ce=que=jai=peur=de=te=per=dre=un=jour 11
  je=nose=pas=te=de=man=der=de=me=ren=dre=mon=a=mour 14
  cet=a=mour=qui=men=va=hit=les=vei=nes 10
  a=vec=tant=dar=deur=et=de=pas=sion=en=vaut=til=vraiment=la=peine 15
  ou=nest=ce=quillu=sion=dont=je=me=lais=se=ber=cer 12
  a=vec=comme=seul=al=lié=un=re=gard=qui=pour=rait=me=trans=per=cer 16
  il=ny=a=que=trois=mots=à=pro=non=cer 10
  pour=me=rap=pro=cher=ou=à=tout=ja=mais=mé=loi=gner 13
  je=pré=fère=i=ma=gi=ner=un=fu=tur=qui=nexis=te=pas 14
  que=de=te=de=man=der=à=toi 8
  de=le=dé=chi=rer=à=la=la=me=de=cut=ter 12
  de=rendre=pa=ra=dis=i=ma=gi=nai=re=le=plus=ar=dent=des=en=fers 17
  je=me=sens=vi=vre=à=tes=co=tés 9
  je=vou=drais=un=ins=tant=y=vivre=lé=tér=ni=té 12
  un=ins=tant=pour=te=dire=tout=ce=que=je=res=sens=au=creu=de=lo=reille 17
  avant=que=je=me=ré=vei=lle 7
  tem=bras=ser=com=me=je=ne=le=fe=rai=ja=mais 12
  un=court=mo=ment=pour=vi=vre=ce=qui=doit=mour=rir 12
  pour=ne=pas=re=gret=ter=de=ne=ja=mais=te=dé=cou=vrir 14
  jus=te=pour=te=com=bler 6
  un=mo=ment=qui=à=ja=mais=ne=pour=ra=exis=ter 12
  par=ce=que=tu=es=rêve=dans=la=ré=a=li=té 12
  mais=je=tai=me=de=tout=mon=cœur=da=do 10
  pou=voir=un=jour=te=la=vouer=se=rait=mon=plus=beau=ca=deau 14
 • Phonétique : L’Amour Contre L’Amitié

  ty ε suʁsə də ma vi,
  mε mɔ̃n- amuʁ ʁulə syʁ twa kɔmə ynə pεʁlə də plɥi,
  tɔ̃ ʁəɡaʁ mə bʁylə la po,
  ʒə mə sɑ̃s pʁizɔnjεʁə də myʁ sɑ̃ baʁo,
  u ʃakə pa mə ʁapʁoʃə də twa,
  dɑ̃z- œ̃ ʁεvə u ʒε lə dʁwa,
  də niʃe ma tεtə o kʁø də tɔ̃n- epolə e di kʁwaʁə,
  dublje kə ʒə nə pø makɔʁde œ̃n- εspwaʁ,
  pø tεtʁə kə sε mwa ki nu myʁə dε fʁɔ̃tjεʁə,
  mε ʒə nozə bʁize sεtə dusə baʁjεʁə,
  ki sepaʁə lamuʁ də lamitje,
  mεz- a kwa bɔ̃ ɡaʃe,
  lə ʁiʁə fʁɑ̃k dœ̃n- ami, ki nə sə dutə pa,
  kɔ̃bjɛ̃ ʒεməʁε lə seʁe dɑ̃ mε bʁa,
  mε puʁ twa ʒə nεɡzistə pa də sεtə fasɔ̃,
  e mwa ʒə fabylə sɑ̃ ʁεzɔ̃,
  paʁsə kə ʒε pœʁ də tə pεʁdʁə œ̃ ʒuʁ,
  ʒə nozə pa tə dəmɑ̃de də mə ʁɑ̃dʁə mɔ̃n- amuʁ,
  sεt amuʁ ki mɑ̃vai lε vεnə,
  avεk tɑ̃ daʁdœʁ e də pasjɔ̃, ɑ̃ vo til vʁεmɑ̃ la pεnə,
  u nε sə kilyzjɔ̃, dɔ̃ ʒə mə lεsə bεʁse,
  avεk kɔmə səl alje œ̃ ʁəɡaʁ ki puʁʁε mə tʁɑ̃spεʁse,
  il ni a kə tʁwa moz- a pʁonɔ̃se,
  puʁ mə ʁapʁoʃe u a tu ʒamε melwaɲe,
  ʒə pʁefεʁə imaʒine œ̃ fytyʁ ki nεɡzistə pa,
  kə də tə dəmɑ̃de a twa,
  də lə deʃiʁe a la lamə də kyte,
  də ʁɑ̃dʁə paʁadiz- imaʒinεʁə lə plysz- aʁde dεz- ɑ̃fe,
  ʒə mə sɑ̃s vivʁə a tε kɔte,
  ʒə vudʁε, œ̃n- ɛ̃stɑ̃ i vivʁə leteʁnite,
  œ̃n- ɛ̃stɑ̃ puʁ tə diʁə tu sə kə ʒə ʁəsɛ̃z- o kʁø də lɔʁεjə,
  avɑ̃ kə ʒə mə ʁevεjə,
  tɑ̃bʁase kɔmə ʒə nə lə fəʁε ʒamε,
  œ̃ kuʁ mɔmɑ̃ puʁ vivʁə sə ki dwa muʁʁiʁ,
  puʁ nə pa ʁəɡʁεte də nə ʒamε tə dekuvʁiʁ,
  ʒystə puʁ tə kɔ̃ble,
  œ̃ mɔmɑ̃ ki a ʒamε nə puʁʁa εɡziste,
  paʁsə kə ty ε ʁεvə dɑ̃ la ʁealite,
  mε ʒə tεmə də tu mɔ̃ kœʁ dado,
  puvwaʁ œ̃ ʒuʁ tə lavue səʁε mɔ̃ plys bo kado.
 • Pieds Phonétique : L’Amour Contre L’Amitié

  ty=ε=suʁ=sə=də=ma=vi 7
  mε=mɔ̃=na=muʁ=ʁulə=syʁ=twa=kɔ=məy=nə=pεʁ=lə=də=plɥi 14
  tɔ̃=ʁə=ɡaʁ=mə=bʁy=lə=la=po 8
  ʒə=mə=sɑ̃s=pʁi=zɔ=njε=ʁə=də=myʁ=sɑ̃=ba=ʁo 12
  u=ʃa=kə=pa=mə=ʁa=pʁo=ʃə=də=twa 10
  dɑ̃=zœ̃=ʁε=və=u=ʒε=lə=dʁwa 8
  də=ni=ʃe=ma=tεtəo=kʁø=də=tɔ̃=ne=po=lə=e=di=kʁwaʁə 14
  du=blje=kə=ʒə=nə=pø=ma=kɔʁ=de=œ̃=nεs=pwaʁ 12
  pø=tεtʁə=kə=sε=mwa=ki=nu=my=ʁə=dε=fʁɔ̃=tjεʁə 12
  mε=ʒə=no=zə=bʁi=ze=sε=tə=du=sə=ba=ʁjεʁə 12
  ki=se=pa=ʁə=la=muʁ=də=la=mi=tj=e 11
  mε=za=kwa=bɔ̃=ɡa=ʃe 6
  lə=ʁiʁə=fʁɑ̃k=dœ̃=na=mi=ki=nə=sə=du=tə=pa 12
  kɔ̃=bj=ɛ̃=ʒε=mə=ʁε=lə=se=ʁe=dɑ̃=mε=bʁa 12
  mε=puʁ=twa=ʒə=nεɡ=zistə=pa=də=sε=tə=fa=sɔ̃ 12
  e=mwa=ʒə=fa=by=lə=sɑ̃=ʁε=zɔ̃ 9
  paʁ=sə=kə=ʒε=pœ=ʁə=də=tə=pεʁ=dʁə=œ̃=ʒuʁ 12
  ʒə=nozə=pa=tə=də=mɑ̃=de=də=mə=ʁɑ̃=dʁə=mɔ̃=na=muʁ 14
  sεt=a=muʁ=ki=mɑ̃=va=i=lε=vε=nə 10
  a=vεk=tɑ̃=daʁ=dœʁ=e=də=pa=sjɔ̃=ɑ̃=vo=til=vʁε=mɑ̃=lapεnə 15
  u=nε=sə=ki=ly=zjɔ̃=dɔ̃=ʒə=mə=lε=sə=bεʁse 12
  a=vεk=kɔmə=səl=a=lje=œ̃=ʁə=ɡaʁ=ki=puʁ=ʁε=mə=tʁɑ̃s=pεʁse 15
  il=ni=a=kə=tʁwa=mo=za=pʁo=nɔ̃=se 10
  puʁmə=ʁa=pʁo=ʃe=u=a=tu=ʒa=mε=me=lwa=ɲe 12
  ʒə=pʁe=fεʁə=i=ma=ʒi=ne=œ̃=fy=tyʁ=ki=nεɡ=zis=tə=pa 15
  kə=də=tə=də=mɑ̃=de=a=twa 8
  də=lə=de=ʃi=ʁe=a=la=la=mə=də=ky=te 12
  də=ʁɑ̃dʁə=pa=ʁa=di=zi=ma=ʒi=nε=ʁə=lə=plys=zaʁ=de=dε=zɑ̃=fe 17
  ʒə=mə=sɑ̃s=vi=vʁə=a=tε=kɔ=te 9
  ʒə=vu=dʁε=œ̃=nɛ̃s=tɑ̃=i=vivʁə=le=teʁ=ni=te 12
  œ̃=nɛ̃s=tɑ̃=puʁtə=di=ʁə=tu=sə=kə=ʒə=ʁə=sɛ̃=zo=kʁø=də=lɔ=ʁεjə 17
  a=vɑ̃=kə=ʒə=mə=ʁe=vε=jə 8
  tɑ̃=bʁa=se=kɔ=mə=ʒə=nə=lə=fə=ʁε=ʒa=mε 12
  œ̃=kuʁ=mɔ=mɑ̃=puʁ=vi=vʁə=sə=ki=dwa=muʁ=ʁiʁ 12
  puʁnə=pa=ʁə=ɡʁε=te=də=nə=ʒa=mε=tə=de=ku=vʁiʁ 13
  ʒys=tə=puʁ=tə=kɔ̃=ble 6
  œ̃=mɔ=mɑ̃=ki=a=ʒa=mεnə=puʁ=ʁa=εɡ=zis=te 12
  paʁ=sə=kə=ty=ε=ʁεvə=dɑ̃=la=ʁe=a=li=te 12
  mε=ʒə=tε=mə=də=tu=mɔ̃=kœ=ʁə=da=do 11
  pu=vwaʁ=œ̃=ʒuʁtə=la=vu=e=sə=ʁε=mɔ̃=plys=bo=ka=do 14

PostScriptum

je ne sais pas quoi vous dire a propos de ce poeme. . je sais que j’ai un style encore très mélangé mais je ne suis encore ni une femme ni plus tout à fait une enfant et j’ai encore le temps pour trouver mon style et mes mots, alors soyez un peu induglent

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
05/08/2004 00:00Melodie_14067

il est raiment tres bo
encor bravo
vien voir mes poeme et balance tes com!

Auteur de Poésie
19/08/2004 00:00-O-Xxx-O-

merci melodie pour le compliment ca me fait plaisir. . je viendrai des que jaurai un ptit moment! gros bisoux