Poème-France.com

Poeme : PlumePlume

Petite plume, tu voles, virvoltes et danse au creu du vent,
Tu te laisses emporter, souffler, caresser au gré du temps,
Tu traverses le ciel et les champs, les mers et les prés,
Libre, Libre, Libre, tu te laisses aller.

Petite plume, ce matin, ce soir ou demain, où seras tu ?
Tomberas tu sur une chaussée, aux pieds d’un inconnu ?
Tu es douce et tendre comme la peau d’un petit enfant,
Libre, Libre, Libre, je t’envie tant.

Petite plume, tu n’as pas de regles à respecter,
Tu peux être toi et profiter de tes journées,
Pour découvrir le monde, fouiller, explorer,
Libre, Libre, Libre de rire et d’aimer.

J’aurais voulu te mettre dans ma poche pour me rappeler,
Les vérités que j’ai comprise en te voyant à mes pieds,
Mais tu as ton chemin et je te laisse le suivre,
Libre ! Libre ! Libre sans collier de cuivre
-O-Xxx-O-

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

pətitə plymə, ty vɔlə, viʁvɔltəz- e dɑ̃sə o kʁø dy vɑ̃,
ty tə lεsəz- ɑ̃pɔʁte, sufle, kaʁese o ɡʁe dy tɑ̃,
ty tʁavεʁsə- lə sjεl e lε ʃɑ̃, lε mεʁz- e lε pʁe,
libʁə, libʁə, libʁə, ty tə lεsəz- ale.

pətitə plymə, sə matɛ̃, sə swaʁ u dəmɛ̃, u səʁa ty ?
tɔ̃bəʁa ty syʁ ynə ʃose, o pje dœ̃n- ɛ̃kɔny ?
ty ε dusə e tɑ̃dʁə kɔmə la po dœ̃ pəti ɑ̃fɑ̃,
libʁə, libʁə, libʁə, ʒə tɑ̃vi tɑ̃.

pətitə plymə, ty na pa də ʁəɡləz- a ʁεspεkte,
ty pøz- εtʁə twa e pʁɔfite də tε ʒuʁne,
puʁ dekuvʁiʁ lə mɔ̃də, fuje, εksplɔʁe,
libʁə, libʁə, libʁə də ʁiʁə e dεme.

ʒoʁε vuly tə mεtʁə dɑ̃ ma poʃə puʁ mə ʁapəle,
lε veʁite kə ʒε kɔ̃pʁizə ɑ̃ tə vwajɑ̃ a mε pje,
mε ty a tɔ̃ ʃəmɛ̃ e ʒə tə lεsə lə sɥivʁə,
libʁə ! libʁə ! libʁə sɑ̃ kɔlje də kɥivʁə