Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : La Clé De Son Coeur

Poème Amour
Publié le 13/06/2004 00:00

L'écrit contient 354 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : -O-Xxx-O-

La Clé De Son Coeur

La seule trahison de ce secret c’est ses yeux.
Son beau regard fuyant d’un bleu,
Pas de cicatrices, pas de traces,
Mais des brûlures intérieures qui ne jamais s’effacent,
Jamais elle n’oublie les gestes brutaux qui se sont abattus sur elle.
Sa vie a changé ce matin de noël,
Les flocons voletaient dans ses doux cheveux,
D’or, elle le croyait amoureux,
Aujourd’hui son traumatisme la hante, et elle garde bien pour elle la clé de son cœur,
Seuls ses yeux trahissent son malheur,
Andréa, lui, change d’environnement et ce regard tendre le trouble,
A ses cotés il aimerait comprendre sa douleur, devenir son double,
Toutes les filles apprécient son coté ténébreux,
Mais sa rassurante réputation de tombeur ne le cache plus, il est amoureux,
A 16 ans c’est triste de fuir la vie, il est le seul à deviner,
Que derrière ce doux visage quelque chose de grave est arrivé.
Il essaie de gagner sa confiance,
Mais elle n’est que âcre de méfiance.
Le soir, les yeux remplis de larmes elle se sent fragile, elle a peur,
Ses sentiments évoluant la débordent de terreur.
Et si tout recommençait ? Mais la tentation d’essayer ne veut plus la lâcher,
Un matin elle accepte de revivre, d’accepter l’amour avec ses difficultés,
Et lorsque Andréa essaie de la prendre doucement dans ses bras,
Les jambes flageolantes, et le cœur frémissant elle ne le repousse pas,
Tous les sanglots qu’elle avait jusque là ravalés,
Toutes les larmes qu’elle avait gardées en elle sur ses joues se sont mises à couler,
Longtemps elle resta tendrement enlacée,
Contre le corps d’Andréa qui ne cessa de la bercer.
Pour la première fois elle parla, son regard amoureux posé sur elle, rassurant,
Et lorsqu’elle se tût, calmée, il lui chuchota « je t’aime » en l’embrassant,
Un baiser qui fût le début d’une renaissance, la fin d’un enfer,
Car chacun a le droit d’être heureux sans aucun souvenir amer.
Andréa a eu la clé de son cœur,
Et saura faire son plus grand bonheur.
 • Pieds Hyphénique: La Clé De Son Coeur

  la=seule=tra=hi=son=de=ce=se=cret=cest=ses=yeux 12
  son=beau=re=gard=fu=y=ant=dun=bleu 9
  pas=de=ci=ca=tri=ces=pas=de=tra=ces 10
  mais=des=brû=lures=in=té=rieu=res=qui=ne=ja=mais=sef=facent 14
  ja=mais=elle=nou=blie=les=ges=tes=bru=taux=qui=se=sont=a=bat=tus=sur=elle 18
  sa=vie=a=chan=gé=ce=ma=tin=de=noël 10
  les=flo=cons=vole=taient=dans=ses=doux=che=veux 10
  dor=el=le=le=cro=yait=a=mou=reux 9
  au=jourdhui=son=trau=ma=tisme=la=han=te=et=elle=gar=de=bien=pour=el=le=la=clé=de=son=cœur 22
  seuls=ses=y=eux=tra=his=sent=son=mal=heur 10
  an=dré=a=lui=change=den=vi=ron=ne=ment=et=ce=re=gard=ten=dre=le=trouble 18
  a=ses=co=tés=il=aime=rait=com=pren=dre=sa=dou=leur=de=ve=nir=son=double 18
  toutes=les=filles=ap=pré=cient=son=co=té=té=né=breux 12
  mais=sa=ras=su=rante=ré=pu=ta=tion=de=tom=beur=ne=le=ca=che=plus=il=est=a=mou=reux 22
  a=seizeans=cest=tris=te=de=fu=ir=la=vie=il=est=le=seul=à=de=vi=ner 18
  que=der=rière=ce=doux=vi=sa=ge=quel=que=cho=se=de=gra=veest=ar=ri=vé 18
  il=es=saie=de=ga=gner=sa=con=fian=ce 10
  mais=el=le=nest=que=â=cre=de=mé=fiance 10
  le=soir=les=yeux=rem=plis=de=lar=mes=elle=se=sent=fra=gile=el=lea=peur 17
  ses=sen=timents=é=vo=luant=la=dé=bor=dent=de=ter=reur 13
  et=si=tout=re=commen=çait=mais=la=ten=ta=tion=des=sayer=ne=veut=plus=la=lâ=cher 19
  un=ma=tin=elleac=cep=te=de=re=vivre=dac=cep=ter=la=mour=a=vec=ses=dif=fi=cul=tés 21
  et=lors=quean=dré=a=es=saie=de=la=prendre=dou=ce=ment=dans=ses=bras 16
  les=jambes=fla=geo=lan=tes=et=le=cœur=fré=mis=sant=elle=ne=le=re=pous=se=pas 19
  tous=les=san=glots=quel=lea=vait=jus=que=là=ra=va=lés 13
  toutes=les=lar=mes=quel=lea=vait=gar=dées=en=elle=sur=ses=joues=se=sont=mi=ses=à=cou=ler 21
  long=temps=elle=res=ta=tendre=ment=en=la=cée 10
  contre=le=corps=dan=dré=a=qui=ne=ces=sa=de=la=ber=cer 14
  pour=la=pre=mière=fois=elle=par=la=son=re=gard=a=mou=reux=po=sé=sur=el=le=ras=su=rant 22
  et=lors=quel=le=se=tût=cal=mée=il=lui=chu=cho=ta=je=taime=en=lem=bras=sant 19
  un=bai=ser=qui=fût=le=dé=but=dune=re=nais=san=ce=la=fin=dun=en=fer 18
  car=cha=cun=a=le=droit=dêtre=heu=reux=sans=au=cun=sou=ve=nir=a=mer 17
  an=dré=a=a=eu=la=clé=de=son=cœur 10
  et=sau=ra=fai=re=son=plus=grand=bon=heur 10
 • Phonétique : La Clé De Son Coeur

  la sələ tʁaizɔ̃ də sə sεkʁε sε sεz- iø.
  sɔ̃ bo ʁəɡaʁ fyiɑ̃ dœ̃ blø,
  pa də sikatʁisə, pa də tʁasə,
  mε dε bʁylyʁəz- ɛ̃teʁjəʁə ki nə ʒamε sefase,
  ʒamεz- εllə nubli lε ʒεstə bʁyto ki sə sɔ̃t- abatys syʁ εllə.
  sa vi a ʃɑ̃ʒe sə matɛ̃ də nɔεl,
  lε flɔkɔ̃ vɔlətε dɑ̃ sε du ʃəvø,
  dɔʁ, εllə lə kʁwajε amuʁø,
  oʒuʁdɥi sɔ̃ tʁomatismə la-ɑ̃tə, e εllə ɡaʁdə bjɛ̃ puʁ εllə la kle də sɔ̃ kœʁ,
  səl sεz- iø tʁaise sɔ̃ malœʁ,
  ɑ̃dʁea, lɥi, ʃɑ̃ʒə dɑ̃viʁɔnəmɑ̃ e sə ʁəɡaʁ tɑ̃dʁə lə tʁublə,
  a sε kɔtez- il εməʁε kɔ̃pʁɑ̃dʁə sa dulœʁ, dəvəniʁ sɔ̃ dublə,
  tutə lε fijəz- apʁesje sɔ̃ kɔte tenebʁø,
  mε sa ʁasyʁɑ̃tə ʁepytasjɔ̃ də tɔ̃bœʁ nə lə kaʃə plys, il εt- amuʁø,
  a sεzə ɑ̃ sε tʁistə də fɥiʁ la vi, il ε lə səl a dəvine,
  kə dəʁjεʁə sə du vizaʒə kεlkə ʃozə də ɡʁavə εt- aʁive.
  il esε də ɡaɲe sa kɔ̃fjɑ̃sə,
  mεz- εllə nε kə akʁə də mefjɑ̃sə.
  lə swaʁ, lεz- iø ʁɑ̃pli də laʁməz- εllə sə sɑ̃ fʁaʒilə, εllə a pœʁ,
  sε sɑ̃timɑ̃z- evɔlɥɑ̃ la debɔʁde də teʁœʁ.
  e si tu ʁəkɔmɑ̃sε ? mε la tɑ̃tasjɔ̃ desεje nə vø plys la laʃe,
  œ̃ matɛ̃ εllə aksεptə də ʁəvivʁə, daksεpte lamuʁ avεk sε difikylte,
  e lɔʁskə ɑ̃dʁea esε də la pʁɑ̃dʁə dusəmɑ̃ dɑ̃ sε bʁa,
  lε ʒɑ̃bə flaʒɔlɑ̃tə, e lə kœʁ fʁemisɑ̃ εllə nə lə ʁəpusə pa,
  tus lε sɑ̃ɡlo kεllə avε ʒyskə la ʁavale,
  tutə lε laʁmə- kεllə avε ɡaʁdez- ɑ̃n- εllə syʁ sε ʒu sə sɔ̃ mizəz- a kule,
  lɔ̃tɑ̃z- εllə ʁεsta tɑ̃dʁəmɑ̃ ɑ̃lase,
  kɔ̃tʁə lə kɔʁ dɑ̃dʁea ki nə sesa də la bεʁse.
  puʁ la pʁəmjεʁə fwaz- εllə paʁla, sɔ̃ ʁəɡaʁ amuʁø poze syʁ εllə, ʁasyʁɑ̃,
  e lɔʁskεllə sə ty, kalme, il lɥi ʃyʃɔta « ʒə tεmə » εn lɑ̃bʁasɑ̃,
  œ̃ bεze ki fy lə deby dynə ʁənεsɑ̃sə, la fɛ̃ dœ̃n- ɑ̃fe,
  kaʁ ʃakœ̃ a lə dʁwa dεtʁə œʁø sɑ̃z- okœ̃ suvəniʁ ame.
  ɑ̃dʁea a y la kle də sɔ̃ kœʁ,
  e soʁa fεʁə sɔ̃ plys ɡʁɑ̃ bɔnœʁ.
 • Pieds Phonétique : La Clé De Son Coeur

  la=sə=lə=tʁa=i=zɔ̃=də=sə=sε=kʁε=sε=sε=zi=ø 14
  sɔ̃=bo=ʁə=ɡaʁ=fy=i=ɑ̃=dœ̃=blø 9
  pa=də=si=ka=tʁi=sə=pa=də=tʁa=sə 10
  mε=dε=bʁy=ly=ʁə=zɛ̃=te=ʁj=ə=ʁə=ki=nə=ʒa=mε=se=fa=se 17
  ʒa=mε=zεl=lə=nu=bli=lε=ʒεs=tə=bʁy=to=ki=sə=sɔ̃=ta=ba=tys=syʁ=εl=lə 20
  sa=vi=a=ʃɑ̃=ʒe=sə=ma=tɛ̃=də=nɔ=εl 11
  lε=flɔ=kɔ̃=vɔlə=tε=dɑ̃=sε=du=ʃə=vø 10
  dɔʁ=εl=lə=lə=kʁwa=j=ε=a=mu=ʁø 10
  o=ʒuʁ=dɥi=sɔ̃=tʁo=ma=tismə=la-ɑ̃=tə=e=εllə=ɡaʁ=də=bjɛ̃=puʁ=εl=lə=la=kle=də=sɔ̃=kœʁ 23
  səl=sε=zi=ø=tʁa=i=se=sɔ̃=ma=lœʁ 10
  ɑ̃=dʁe=a=lɥi=ʃɑ̃ʒə=dɑ̃=vi=ʁɔ=nə=mɑ̃=e=sə=ʁə=ɡaʁ=tɑ̃=dʁə=lə=tʁublə 18
  a=sε=kɔ=te=zil=εmə=ʁε=kɔ̃=pʁɑ̃=dʁə=sa=du=lœʁ=də=və=niʁ=sɔ̃=dublə 18
  tutə=lε=fi=jə=za=pʁe=sje=sɔ̃=kɔ=te=te=ne=bʁø 13
  mε=sa=ʁa=sy=ʁɑ̃tə=ʁe=py=ta=sjɔ̃=də=tɔ̃=bœʁ=nə=lə=ka=ʃə=plys=il=ε=ta=mu=ʁø 22
  a=sεzəɑ̃=sε=tʁis=tə=də=fɥ=iʁ=la=vi=il=ε=lə=səl=a=də=vi=ne 18
  kə=də=ʁjεʁə=sə=du=vi=za=ʒə=kεl=kə=ʃo=zə=də=ɡʁa=vəε=ta=ʁi=ve 18
  il=e=sε=də=ɡa=ɲe=sa=kɔ̃=fjɑ̃=sə 10
  mε=zεl=lə=nε=kə=a=kʁə=də=me=fjɑ̃sə 10
  lə=swaʁ=lε=ziø=ʁɑ̃=plidə=laʁ=mə=zεllə=sə=sɑ̃=fʁa=ʒi=lə=εl=ləa=pœʁ 17
  sε=sɑ̃=ti=mɑ̃=ze=vɔl=ɥɑ̃=la=de=bɔʁ=de=də=te=ʁœʁ 14
  e=si=tuʁə=kɔ=mɑ̃=sε=mε=la=tɑ̃=ta=sjɔ̃=de=sε=je=nə=vø=plys=la=la=ʃe 20
  œ̃=ma=tɛ̃=εlləak=sεp=tə=də=ʁə=vivʁə=dak=sεp=te=la=muʁ=a=vεk=sε=di=fi=kyl=te 21
  e=lɔʁskəɑ̃=dʁe=a=e=sε=də=la=pʁɑ̃=dʁə=du=sə=mɑ̃=dɑ̃=sε=bʁa 16
  lε=ʒɑ̃bə=fla=ʒɔ=lɑ̃=tə=e=lə=kœʁ=fʁe=mi=sɑ̃=εllə=nə=lə=ʁə=pu=sə=pa 19
  tus=lε=sɑ̃=ɡlo=kεlləa=vε=ʒys=kə=la=ʁa=va=le 12
  tutə=lε=laʁ=mə=kεlləa=vε=ɡaʁ=de=zɑ̃=nεl=lə=syʁ=sε=ʒu=sə=sɔ̃=mi=zə=za=ku=le 21
  lɔ̃=tɑ̃=zεl=lə=ʁεs=ta=tɑ̃dʁə=mɑ̃=ɑ̃=lase 10
  kɔ̃tʁə=lə=kɔʁ=dɑ̃=dʁe=a=ki=nə=se=sa=də=la=bεʁse 13
  puʁ=lapʁə=mjε=ʁə=fwa=zεllə=paʁ=la=sɔ̃=ʁə=ɡaʁ=a=mu=ʁø=po=ze=syʁ=εl=lə=ʁa=sy=ʁɑ̃ 22
  e=lɔʁ=skεllə=sə=ty=kal=me=il=lɥi=ʃy=ʃɔ=ta=ʒə=tεmə=εn=lɑ̃=bʁa=sɑ̃ 18
  œ̃=bε=ze=ki=fylə=de=by=dy=nə=ʁə=nε=sɑ̃=sə=la=fɛ̃=dœ̃=nɑ̃=fe 18
  kaʁ=ʃa=kœ̃=alə=dʁwa=dε=tʁə=œ=ʁø=sɑ̃=zo=kœ̃=su=və=niʁ=a=meʁ 17
  ɑ̃=dʁe=a=a=y=la=kle=də=sɔ̃=kœʁ 10
  e=so=ʁa=fε=ʁə=sɔ̃=plys=ɡʁɑ̃=bɔ=nœʁ 10

PostScriptum

c’était un de mes premiers poèmes. . .

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
24/09/2021Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.