Poème-France.com

Poeme : Seche Tes Larmes, Ti AmoSeche Tes Larmes, Ti Amo

Non ti dimentichero mai

Tes larmes sont des perles de sang dans la mer,
Elles roulent sur ma peau et me brûlent le cœur,
J’aimerais chasser tes angoisses, calmer tes peurs,
Tu es si belle mais le passé t’as rendu amande amère.

Non ti dimentichero mai perché ti amo veramente

Tu tapisses ta vie d’un velours de douleur,
Que j’aimerais déchirer et broder d’une tendre lumière.
Je dessine les courbes de ton visage dans mes pensées.
Pourtant derrière tes souffrances, je decouvre l’éternelle douceur.

Non ti dimentichero mai perché ti amo veramente, perché ti amo d’amore

A la lueur d’une chandelle tu repenses au passé,
Cache toi dans mes rêves je saurai te protéger.
Je saurai rendre ta vie paradis ensoleillé et coloré,
Prends ma main et tu ne seras plus jamais blessée.

Non ti dimentichero mai perché ti amo veramente, perché ti amo d’amore, ti amero sempre

Donne une chance à la vie, laisse moi t’aimer,
Pour moi tu es un trésor d’émeraudes et de diamants,
Tu oublieras les cris dans mes tendres chuchotements,
Après l’automne revient l’hiver plus le printemps et l’été.

Non ti dimentichero mai perché ti amo veramente, perché ti amo d’amore, ti amero sempre, perché ti amo veramente
-O-Xxx-O-

PostScriptum

duo de mon meilleur ami, mike et moi, dedié à qqn beaucoup aimée par mon ptit ange. . . .


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

nɔ̃ ti dimɑ̃tiʃəʁo mε

tε laʁmə- sɔ̃ dε pεʁlə- də sɑ̃ dɑ̃ la mεʁ,
εllə ʁule syʁ ma po e mə bʁyle lə kœʁ,
ʒεməʁε ʃase tεz- ɑ̃ɡwasə, kalme tε pœʁ,
ty ε si bεllə mε lə pase ta ʁɑ̃dy amɑ̃də amεʁə.

nɔ̃ ti dimɑ̃tiʃəʁo mε pεʁʃe ti amo vəʁamɑ̃tə

ty tapisə ta vi dœ̃ vəluʁ də dulœʁ,
kə ʒεməʁε deʃiʁe e bʁɔde dynə tɑ̃dʁə lymjεʁə.
ʒə desinə lε kuʁbə- də tɔ̃ vizaʒə dɑ̃ mε pɑ̃se.
puʁtɑ̃ dəʁjεʁə tε sufʁɑ̃sə, ʒə dəkuvʁə letεʁnεllə dusœʁ.

nɔ̃ ti dimɑ̃tiʃəʁo mε pεʁʃe ti amo vəʁamɑ̃tə, pεʁʃe ti amo damɔʁə

a la lɥœʁ dynə ʃɑ̃dεllə ty ʁəpɑ̃səz- o pase,
kaʃə twa dɑ̃ mε ʁεvə ʒə soʁε tə pʁɔteʒe.
ʒə soʁε ʁɑ̃dʁə ta vi paʁadiz- ɑ̃sɔlεje e kɔlɔʁe,
pʁɑ̃ ma mɛ̃ e ty nə səʁa plys ʒamε blese.

nɔ̃ ti dimɑ̃tiʃəʁo mε pεʁʃe ti amo vəʁamɑ̃tə, pεʁʃe ti amo damɔʁə, ti aməʁo sɑ̃pʁə

dɔnə ynə ʃɑ̃sə a la vi, lεsə mwa tεme,
puʁ mwa ty ε œ̃ tʁezɔʁ deməʁodəz- e də djamɑ̃,
ty ubljəʁa lε kʁi dɑ̃ mε tɑ̃dʁə- ʃyʃɔtəmɑ̃,
apʁε lotɔmnə ʁəvjɛ̃ livεʁ plys lə pʁɛ̃tɑ̃z- e lete.

nɔ̃ ti dimɑ̃tiʃəʁo mε pεʁʃe ti amo vəʁamɑ̃tə, pεʁʃe ti amo damɔʁə, ti aməʁo sɑ̃pʁə, pεʁʃe ti amo vəʁamɑ̃tə