Poème-France.com

Poeme : Je N’Ose Pas Te Dire…Je N’Ose Pas Te Dire…

Cela fait tellement longtemps,
Que je te cache mes sentiments,
Je ne sais plus t’0uvrir mon cœur,
Depuis que coulent mes pleurs.

Je n’ai plus le courage de te le dire,
Plus envie d’encore te l’écrire,
Mais je t’aime toujours autant,
Peut-être même plus qu’avant.

Tu es parti sans que je t’oublie,
Restant l’homme de ma vie,
Je n’ai pas eu le temps de t’avouer,
Que je t’aimerai pour l’éternité.

Je murmure tous ces mots,
Qui se sont transformés en maux,
Parce que à force de les étouffer,
Je ne sais plus les liberer.

Le moment n’est jamais idéal,
J’ai trop peur d’avoir mal,
Si tu me dis que c’est sans espoir,
Ma vie déclinera dans le noir.

J’éspère qu’un jour tu viendras,
Et fera pour moi le premier pas,
Je crois que c’est mon seul souhait,
Que toi aussi tu m’aimes en secret.
-O-Xxx-O-

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

səla fε tεllmɑ̃ lɔ̃tɑ̃,
kə ʒə tə kaʃə mε sɑ̃timɑ̃,
ʒə nə sε plys tzeʁo yvʁiʁ mɔ̃ kœʁ,
dəpɥi kə kule mε plœʁ.

ʒə nε plys lə kuʁaʒə də tə lə diʁə,
plysz- ɑ̃vi dɑ̃kɔʁə tə lekʁiʁə,
mε ʒə tεmə tuʒuʁz- otɑ̃,
pø tεtʁə mεmə plys kavɑ̃.

ty ε paʁti sɑ̃ kə ʒə tubli,
ʁεstɑ̃ lɔmə də ma vi,
ʒə nε pa y lə tɑ̃ də tavue,
kə ʒə tεməʁε puʁ letεʁnite.

ʒə myʁmyʁə tus sε mo,
ki sə sɔ̃ tʁɑ̃sfɔʁmez- ɑ̃ mo,
paʁsə kə a fɔʁsə də lεz- etufe,
ʒə nə sε plys lε libəʁe.

lə mɔmɑ̃ nε ʒamεz- ideal,
ʒε tʁo pœʁ davwaʁ mal,
si ty mə di kə sε sɑ̃z- εspwaʁ,
ma vi deklinəʁa dɑ̃ lə nwaʁ.

ʒespεʁə kœ̃ ʒuʁ ty vjɛ̃dʁa,
e fəʁa puʁ mwa lə pʁəmje pa,
ʒə kʁwa kə sε mɔ̃ səl suε,
kə twa osi ty mεməz- ɑ̃ sεkʁε.