Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : Moi J’Ai Mal Sans Toi. .

Poème Amour
Publié le 28/12/2005 10:32

L'écrit contient 165 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : -O-Xxx-O-

Moi J’Ai Mal Sans Toi. .

Nous deux c’est une page qui s’est tournée,
Une histoire magique qu’on a abandonnée,
Moi j’ai mal quand je pense à nos souvenirs,
Je pense à toi le soir sans pouvoir dormir,
Je t’aime au dela de mes limites mon amour,
Je te pleure, ma moitié perdue, nuit et jour,
Je voulais partager avec toi tous mes rêves,
Avant que notre conte de fées s’achève,
Je voulais t’offrir mon cœur car je t’aimais,
Et j’ai mal que ce voeu ne se réalise jamais,
Je suis triste et tu n’es plus là à mes côtés,
Personne ne saurait jamais me consoler,
J’ai perdu mon étoile, ma raison d’exister,
Il fait nuit depuis le jour où tu m’as quittée,
Je porte ma douleur en croix sur mon corps,
Je t’aime mon amour, je t’aime encore,
J’ai encore tellement de choses à te dire,
Je te regarde partir et ça me déchire…
 • Pieds Hyphénique: Moi J’Ai Mal Sans Toi. .

  nous=deux=cest=u=ne=pa=ge=qui=sest=tour=née 11
  une=his=toi=re=ma=gi=que=quon=a=a=ban=don=née 13
  moi=jai=mal=quand=je=pen=se=à=nos=sou=ve=nirs 12
  je=pen=se=à=toi=le=soir=sans=pou=voir=dor=mir 12
  je=taimeau=de=la=de=mes=li=mi=tes=mon=a=mour 12
  je=te=pleure=ma=moi=ti=é=per=due=nuit=et=jour 12
  je=vou=lais=par=ta=ger=a=vec=toi=tous=mes=rêves 12
  avant=que=no=tre=con=te=de=fées=sa=chè=ve 11
  je=vou=lais=tof=frir=mon=cœur=car=je=tai=mais 11
  et=jai=mal=que=ce=voeu=ne=se=ré=a=lise=ja=mais 13
  je=suis=triste=et=tu=nes=plus=là=à=mes=cô=tés 12
  per=son=ne=ne=sau=rait=ja=mais=me=con=so=ler 12
  jai=per=du=mon=é=toi=le=ma=rai=son=dexis=ter 12
  il=fait=nuit=de=puis=le=jour=où=tu=mas=quit=tée 12
  je=por=te=ma=dou=leur=en=croix=sur=mon=corps 11
  je=tai=me=mon=a=mour=je=tai=me=en=co=re 12
  jai=en=core=tel=le=ment=de=cho=ses=à=te=dire 12
  je=te=re=gar=de=par=tir=et=ça=me=dé=chire 12
 • Phonétique : Moi J’Ai Mal Sans Toi. .

  nu dø sεt- ynə paʒə ki sε tuʁne,
  ynə istwaʁə maʒikə kɔ̃n- a abɑ̃dɔne,
  mwa ʒε mal kɑ̃ ʒə pɑ̃sə a no suvəniʁ,
  ʒə pɑ̃sə a twa lə swaʁ sɑ̃ puvwaʁ dɔʁmiʁ,
  ʒə tεmə o dəla də mε limitə mɔ̃n- amuʁ,
  ʒə tə plœʁə, ma mwatje pεʁdɥ, nɥi e ʒuʁ,
  ʒə vulε paʁtaʒe avεk twa tus mε ʁεvə,
  avɑ̃ kə nɔtʁə kɔ̃tə də fe saʃεvə,
  ʒə vulε tɔfʁiʁ mɔ̃ kœʁ kaʁ ʒə tεmε,
  e ʒε mal kə sə vø nə sə ʁealizə ʒamε,
  ʒə sɥi tʁistə e ty nε plys la a mε kote,
  pεʁsɔnə nə soʁε ʒamε mə kɔ̃sɔle,
  ʒε pεʁdy mɔ̃n- etwalə, ma ʁεzɔ̃ dεɡziste,
  il fε nɥi dəpɥi lə ʒuʁ u ty ma kite,
  ʒə pɔʁtə ma dulœʁ ɑ̃ kʁwa syʁ mɔ̃ kɔʁ,
  ʒə tεmə mɔ̃n- amuʁ, ʒə tεmə ɑ̃kɔʁə,
  ʒε ɑ̃kɔʁə tεllmɑ̃ də ʃozəz- a tə diʁə,
  ʒə tə ʁəɡaʁdə paʁtiʁ e sa mə deʃiʁə…
 • Pieds Phonétique : Moi J’Ai Mal Sans Toi. .

  nu=dø=sε=ty=nə=pa=ʒə=ki=sε=tuʁ=ne 11
  ynə=is=twa=ʁə=ma=ʒi=kə=kɔ̃=na=a=bɑ̃=dɔ=ne 13
  mwa=ʒε=mal=kɑ̃=ʒə=pɑ̃=sə=a=no=su=və=niʁ 12
  ʒə=pɑ̃=sə=a=twa=lə=swaʁ=sɑ̃=pu=vwaʁ=dɔʁ=miʁ 12
  ʒə=tεməo=də=la=də=mε=li=mi=tə=mɔ̃=na=muʁ 12
  ʒə=tə=plœ=ʁə=ma=mwa=tj=e=pεʁdɥ=nɥi=e=ʒuʁ 12
  ʒə=vu=lε=paʁ=ta=ʒe=a=vεk=twa=tus=mε=ʁεvə 12
  a=vɑ̃=kə=nɔ=tʁə=kɔ̃=tə=də=fe=sa=ʃε=və 12
  ʒə=vu=lε=tɔ=fʁiʁ=mɔ̃=kœ=ʁə=kaʁ=ʒə=tε=mε 12
  e=ʒε=mal=kə=sə=vønə=sə=ʁe=a=li=zə=ʒa=mε 13
  ʒə=sɥi=tʁistə=e=ty=nε=plys=la=a=mε=ko=te 12
  pεʁ=sɔ=nə=nə=so=ʁε=ʒa=mε=mə=kɔ̃=sɔ=le 12
  ʒε=pεʁ=dy=mɔ̃=ne=twalə=ma=ʁε=zɔ̃=dεɡ=zis=te 12
  il=fε=nɥi=dəp=ɥi=lə=ʒuʁ=u=ty=ma=ki=te 12
  ʒə=pɔʁ=tə=ma=du=lœ=ʁə=ɑ̃=kʁwa=syʁ=mɔ̃=kɔʁ 12
  ʒə=tε=mə=mɔ̃=na=muʁ=ʒə=tε=mə=ɑ̃=kɔ=ʁə 12
  ʒε=ɑ̃=kɔ=ʁə=tεl=lmɑ̃=də=ʃo=zə=za=tə=diʁə 12
  ʒə=tə=ʁə=ɡaʁ=də=paʁ=tiʁ=e=sa=mə=de=ʃiʁə 12

Récompense

0
0
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
28/12/2005 12:48Añgélus

Jolie poème 🙂
Je suis impressionné d’etre le 1er a de le dire vue qu’il impose le respect 😉

Amicalement,