Poeme : Ben, Mon Coeur, Je T’aime !

Ben, Mon Coeur, Je T’aime !

Comment veux-tu que j’oublie tous mes souvenirs,
T’étais toujours à mes côtés, tu m’as vue grandir,
Toute petite, je rêvais déjà d’embrasser ton sourire,
Je voulais être sûre qu’on ne te ferait jamais souffrir,
Je te l’ai jamais dit mais tu me touchais vraiment,
Je t’aimais en silence avec mon petit cœur d’enfant,
Je ne te connaissais presque pas car tu m’intimidais,
Je préférais pouvoir admirer tes yeux bleus en secret,
C’est fou comme que le paradis est grand, à dix ans,
On éspère avec un cœur encore vierge et innocent…

Et quand je t’ai revu c’était du soleil dans ma vie,
Tu me faisais rire, à tes côtés j’étais une autre fille,
C’était comme si j’avais retrouvé une partie de moi,
Des instants de bonheur que je devais rien qu’à toi,
Tu étais un ami et je t’adorais de tout mon cœur d’ado,
J’avais besoin de toi, tu comptais tellement trop,
Ta joie de vivre m’entraînais au dessus de la terre,
Dans tes bras j’apprenais à redessiner mon univers,
On se rapprochait mais j’avais peur de la vérité,
J’avais peur que l’amour brise un jour notre amitié…

Et le premier baiser, c’était tout ce que je voulais,
En un instant j’ai su qu’au fond de moi je t’aimais,
On avait un passé derrière et un avenir devant nous,
J’aurais pas imaginé des larmes rouler sur mes joues,
Je croyais qu’ensemble on serait plus forts que tout,
J’avais rêvé de ce moment, mais jamais aussi doux,
Toutes les étincelles dans mes yeux c’était grâce à toi,
Quand t’étais loin tu me manquais, j’étais plus moi,
Je voulais tout partager avec toi, t’offrir mon cœur,
Ma main serrée dans la tienne, j’avais moins peur…

Vouloir c’est que la moitié de pouvoir, t’es parti,
J’ai ressenti la douleur mais j’ai pas trop compris,
Comment on en était arrivés jusqu’à là tout les deux,
Moi je voulais y croire avec mon cœur amoureux,
Je voulais faire comme si c’était un cauchemard,
Tourner les yeux et effacer les larmes de mon regard,
Ne plus penser à rien, ne pas ressentir l’absence,
Ne pas sentir le vide et combler notre silence,
Mais personne ne peut encore vraiment t’effacer,
Quand je t’ai dit « je t’aime » c’était une vérité…

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Ben, Mon Coeur, Je T’aime !

  com=ment=veux=tu=que=jou=blie=tous=mes=sou=ve=nirs 12
  té=tais=tou=jours=à=mes=cô=tés=tu=mas=vue=gran=dir 13
  toute=pe=ti=te=je=rê=vais=dé=jà=dem=bras=ser=ton=sou=rire 15
  je=vou=lais=être=sû=re=quon=ne=te=fe=rait=ja=mais=souf=frir 15
  je=te=lai=ja=mais=dit=mais=tu=me=tou=chais=vrai=ment 13
  je=tai=mais=en=silen=ce=a=vec=mon=pe=tit=cœur=den=fant 14
  je=ne=te=con=nais=sais=pres=que=pas=car=tu=min=ti=mi=dais 15
  je=pré=fé=rais=pou=voir=ad=mi=rer=tes=yeux=bleus=en=se=cret 15
  cest=fou=com=me=que=le=pa=ra=dis=est=grand=à=dix=ans 14
  on=és=pèrea=vec=un=cœur=en=co=re=vier=ge=et=in=nocent 14

  et=quand=je=tai=re=vu=cé=tait=du=so=leil=dans=ma=vie 14
  tu=me=fai=sais=rire=à=tes=cô=tés=jé=tais=u=neau=tre=fille 15
  cé=tait=comme=si=ja=vais=re=trou=vé=u=ne=par=tie=de=moi 15
  des=ins=tants=de=bon=heur=que=je=de=vais=rien=quà=toi 13
  tu=é=tais=un=a=mi=et=je=ta=do=rais=de=tout=mon=cœur=da=do 17
  ja=vais=be=soin=de=toi=tu=comp=tais=tel=le=ment=trop 13
  ta=joie=de=vi=vre=men=traî=nais=au=des=sus=de=la=terre 14
  dans=tes=bras=jap=pre=nais=à=re=des=si=ner=mon=u=ni=vers 15
  on=se=rap=pro=chait=mais=ja=vais=peur=de=la=vé=ri=té 14
  ja=vais=peur=que=la=mour=brise=un=jour=no=tre=a=mi=tié 14

  et=le=pre=mier=bai=ser=cé=tait=tout=ce=que=je=vou=lais 14
  en=un=ins=tant=jai=su=quau=fond=de=moi=je=tai=mais 13
  on=a=vait=un=pas=sé=der=rièreet=un=a=ve=nir=de=vant=nous 15
  jau=rais=pas=i=ma=gi=né=des=lar=mes=rou=ler=sur=mes=joues 15
  je=cro=yais=quen=sem=ble=on=se=rait=plus=forts=que=tout 13
  ja=vais=rê=vé=de=ce=mo=ment=mais=ja=mais=aus=si=doux 14
  toutes=les=é=tin=cel=les=dans=mes=yeux=cé=tait=grâ=ceà=toi 14
  quand=té=tais=loin=tu=me=man=quais=jé=tais=plus=moi 12
  je=vou=lais=tout=par=ta=ger=a=vec=toi=tof=frir=mon=cœur 14
  ma=main=ser=rée=dans=la=tien=ne=ja=vais=moins=peur 12

  vou=loir=cest=que=la=moi=ti=é=de=pou=voir=tes=par=ti 14
  jai=res=sen=ti=la=dou=leur=mais=jai=pas=trop=com=pris 13
  comment=on=en=é=tait=ar=ri=vés=jus=quà=là=tout=les=deux 14
  moi=je=vou=lais=y=croi=re=a=vec=mon=cœur=a=mou=reux 14
  je=vou=lais=fai=re=com=me=si=cé=tait=un=cau=che=mard 14
  tour=ner=les=yeux=et=ef=fa=cer=les=lar=mes=de=mon=re=gard 15
  ne=plus=pen=ser=à=rien=ne=pas=res=sen=tir=lab=sen=ce 14
  ne=pas=sen=tir=le=vi=de=et=com=bler=no=tre=si=lence 14
  mais=per=son=ne=ne=peut=en=co=re=vrai=ment=tef=fa=cer 14
  quand=je=tai=dit=je=tai=me=cé=tait=u=ne=vé=ri=té 14
 • Phonétique : Ben, Mon Coeur, Je T’aime !

  kɔmɑ̃ vø ty kə ʒubli tus mε suvəniʁ,
  tetε tuʒuʁz- a mε kote, ty ma vɥ ɡʁɑ̃diʁ,
  tutə pətitə, ʒə ʁεvε deʒa dɑ̃bʁase tɔ̃ suʁiʁə,
  ʒə vulεz- εtʁə syʁə kɔ̃ nə tə fəʁε ʒamε sufʁiʁ,
  ʒə tə lε ʒamε di mε ty mə tuʃε vʁεmɑ̃,
  ʒə tεmεz- ɑ̃ silɑ̃sə avεk mɔ̃ pəti kœʁ dɑ̃fɑ̃,
  ʒə nə tə kɔnεsε pʁεskə pa kaʁ ty mɛ̃timidε,
  ʒə pʁefeʁε puvwaʁ admiʁe tεz- iø bløsz- ɑ̃ sεkʁε,
  sε fu kɔmə kə lə paʁadiz- ε ɡʁɑ̃, a diz- ɑ̃,
  ɔ̃n- espεʁə avεk œ̃ kœʁ ɑ̃kɔʁə vjεʁʒə e inɔse…

  e kɑ̃ ʒə tε ʁəvy setε dy sɔlεj dɑ̃ ma vi,
  ty mə fəzε ʁiʁə, a tε kote ʒetεz- ynə otʁə fijə,
  setε kɔmə si ʒavε ʁətʁuve ynə paʁti də mwa,
  dεz- ɛ̃stɑ̃ də bɔnœʁ kə ʒə dəvε ʁjɛ̃ ka twa,
  ty etεz- œ̃n- ami e ʒə tadɔʁε də tu mɔ̃ kœʁ dado,
  ʒavε bəzwɛ̃ də twa, ty kɔ̃tε tεllmɑ̃ tʁo,
  ta ʒwa də vivʁə mɑ̃tʁεnεz- o dəsy də la teʁə,
  dɑ̃ tε bʁa ʒapʁənεz- a ʁədesine mɔ̃n- ynive,
  ɔ̃ sə ʁapʁoʃε mε ʒavε pœʁ də la veʁite,
  ʒavε pœʁ kə lamuʁ bʁizə œ̃ ʒuʁ nɔtʁə amitje…

  e lə pʁəmje bεze, setε tu sə kə ʒə vulε,
  ɑ̃n- œ̃n- ɛ̃stɑ̃ ʒε sy ko fɔ̃ də mwa ʒə tεmε,
  ɔ̃n- avε œ̃ pase dəʁjεʁə e œ̃n- avəniʁ dəvɑ̃ nu,
  ʒoʁε pa imaʒine dε laʁmə- ʁule syʁ mε ʒu,
  ʒə kʁwajε kɑ̃sɑ̃blə ɔ̃ səʁε plys fɔʁ kə tu,
  ʒavε ʁεve də sə mɔmɑ̃, mε ʒamεz- osi du,
  tutə lεz- etɛ̃sεllə dɑ̃ mεz- iø setε ɡʁasə a twa,
  kɑ̃ tetε lwɛ̃ ty mə mɑ̃kε, ʒetε plys mwa,
  ʒə vulε tu paʁtaʒe avεk twa, tɔfʁiʁ mɔ̃ kœʁ,
  ma mɛ̃ seʁe dɑ̃ la tjεnə, ʒavε mwɛ̃ pœʁ…

  vulwaʁ sε kə la mwatje də puvwaʁ, tε paʁti,
  ʒε ʁəsɑ̃ti la dulœʁ mε ʒε pa tʁo kɔ̃pʁi,
  kɔmɑ̃ ɔ̃n- ɑ̃n- etε aʁive ʒyska la tu lε dø,
  mwa ʒə vulεz- i kʁwaʁə avεk mɔ̃ kœʁ amuʁø,
  ʒə vulε fεʁə kɔmə si setε œ̃ koʃəmaʁ,
  tuʁne lεz- iøz- e efase lε laʁmə- də mɔ̃ ʁəɡaʁ,
  nə plys pɑ̃se a ʁjɛ̃, nə pa ʁəsɑ̃tiʁ labsɑ̃sə,
  nə pa sɑ̃tiʁ lə vidə e kɔ̃ble nɔtʁə silɑ̃sə,
  mε pεʁsɔnə nə pø ɑ̃kɔʁə vʁεmɑ̃ tefase,
  kɑ̃ ʒə tε dit « ʒə tεmə » setε ynə veʁite…
 • Syllabes Phonétique : Ben, Mon Coeur, Je T’aime !

  kɔ=mɑ̃=vø=ty=kə=ʒu=bli=tus=mε=su=və=niʁ 12
  te=tε=tu=ʒuʁ=za=mε=ko=te=ty=ma=vɥ=ɡʁɑ̃=diʁ 13
  tutə=pə=ti=tə=ʒə=ʁε=vε=de=ʒa=dɑ̃=bʁa=se=tɔ̃=su=ʁiʁə 15
  ʒə=vu=lε=zεtʁə=sy=ʁə=kɔ̃=nə=tə=fə=ʁε=ʒa=mε=su=fʁiʁ 15
  ʒə=tə=lε=ʒa=mε=di=mε=ty=mə=tu=ʃε=vʁε=mɑ̃ 13
  ʒə=tε=mε=zɑ̃=si=lɑ̃sə=a=vεk=mɔ̃=pə=ti=kœʁ=dɑ̃=fɑ̃ 14
  ʒə=nə=tə=kɔ=nε=sε=pʁεskə=pa=kaʁ=ty=mɛ̃=ti=mi=dε 14
  ʒə=pʁe=fe=ʁε=pu=vwaʁ=ad=mi=ʁe=tε=ziø=bløs=zɑ̃=sε=kʁε 15
  sε=fu=kɔ=mə=kə=lə=pa=ʁa=di=zε=ɡʁɑ̃=a=di=zɑ̃ 14
  ɔ̃=nes=pεʁəa=vεk=œ̃=kœʁ=ɑ̃=kɔ=ʁə=vjεʁ=ʒə=e=i=nɔse 14

  e=kɑ̃=ʒə=tε=ʁə=vy=se=tε=dy=sɔ=lεj=dɑ̃=ma=vi 14
  tymə=fə=zε=ʁi=ʁə=a=tε=ko=te=ʒe=tε=zy=nəo=tʁə=fi=jə 16
  se=tε=kɔmə=si=ʒa=vε=ʁə=tʁu=ve=y=nə=paʁ=ti=də=mwa 15
  dε=zɛ̃s=tɑ̃=də=bɔ=nœʁ=kə=ʒə=də=vε=ʁj=ɛ̃=ka=twa 14
  ty=e=tε=zœ̃=na=mi=e=ʒə=ta=dɔ=ʁεdə=tu=mɔ̃=kœʁ=da=do 16
  ʒa=vε=bə=zwɛ̃=də=twa=ty=kɔ̃=tε=tεl=lmɑ̃=tʁo 12
  ta=ʒwadə=vi=vʁə=mɑ̃=tʁε=nε=zo=də=sy=də=la=te=ʁə 14
  dɑ̃=tε=bʁa=ʒa=pʁə=nε=zaʁə=de=si=ne=mɔ̃=ny=ni=ve 14
  ɔ̃=sə=ʁa=pʁo=ʃε=mε=ʒa=vε=pœʁ=də=la=ve=ʁi=te 14
  ʒa=vε=pœʁ=kə=la=muʁ=bʁizə=œ̃=ʒuʁ=nɔ=tʁə=a=mi=tje 14

  e=lə=pʁə=mje=bε=ze=se=tε=tu=sə=kə=ʒə=vu=lε 14
  ɑ̃=nœ̃=nɛ̃s=tɑ̃=ʒε=sy=ko=fɔ̃=də=mwa=ʒə=tε=mε 13
  ɔ̃=na=vε=œ̃=pase=də=ʁjε=ʁəe=œ̃=na=və=niʁ=də=vɑ̃=nu 15
  ʒo=ʁε=pa=i=ma=ʒi=ne=dε=laʁmə=ʁu=le=syʁ=mε=ʒu 14
  ʒə=kʁwa=j=ε=kɑ̃=sɑ̃=blə=ɔ̃=sə=ʁε=plys=fɔʁ=kə=tu 14
  ʒa=vε=ʁε=ve=də=sə=mɔ=mɑ̃=mε=ʒa=mε=zo=si=du 14
  tutə=lε=ze=tɛ̃=sεllə=dɑ̃=mε=ziø=se=tε=ɡʁa=sə=a=twa 14
  kɑ̃=te=tε=lwɛ̃=ty=mə=mɑ̃=kε=ʒe=tε=plys=mwa 12
  ʒə=vu=lε=tu=paʁ=ta=ʒe=a=vεk=twa=tɔ=fʁiʁ=mɔ̃=kœʁ 14
  ma=mɛ̃=se=ʁe=dɑ̃=la=tj=ε=nə=ʒa=vε=mwɛ̃=pœ=ʁə 14

  vu=lwaʁ=sε=kə=la=mwa=tj=e=də=pu=vwaʁ=tε=paʁ=ti 14
  ʒε=ʁə=sɑ̃=ti=la=du=lœ=ʁə=mε=ʒε=pa=tʁo=kɔ̃=pʁi 14
  kɔ=mɑ̃=ɔ̃=nɑ̃=ne=tε=a=ʁi=ve=ʒys=ka=la=tu=lε=dø 15
  mwa=ʒə=vu=lε=zi=kʁwa=ʁə=a=vεk=mɔ̃=kœʁ=a=mu=ʁø 14
  ʒə=vu=lε=fε=ʁə=kɔ=mə=si=se=tε=œ̃=ko=ʃə=maʁ 14
  tuʁ=ne=lε=ziø=ze=e=fase=lε=laʁ=mə=də=mɔ̃=ʁə=ɡaʁ 14
  nə=plys=pɑ̃=se=a=ʁjɛ̃=nə=pa=ʁə=sɑ̃=tiʁ=lab=sɑ̃=sə 14
  nə=pa=sɑ̃=tiʁ=lə=vi=də=e=kɔ̃=ble=nɔ=tʁə=si=lɑ̃sə 14
  mε=pεʁ=sɔ=nə=nə=pø=ɑ̃=kɔ=ʁə=vʁε=mɑ̃=te=fa=se 14
  kɑ̃=ʒə=tε=dit=ʒə=tε=mə=se=tε=y=nə=ve=ʁi=te 14

PostScriptum

Je suis heureuse d’etre a nouveau a tes cotés mon ange. . . et j’espere y rester. . . car je t’aime. . .

Récompense

0
0
0

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
14/03/2006 21:53Cindy Limpens

Un sublime déclaration, ma puce. . . (F)
Tout le bonheur du monde 😉

. . . {}Au plaisir{}. . .

Auteur de Poésie
14/03/2006 23:00Jjp

Très joli déclaration pour un écrit vraiment très joli aussi

Auteur de Poésie
17/03/2006 20:57Mallo

c’est vraiment très beau. . . Amicalement. . . Mallo 😉

Auteur de Poésie
23/03/2006 08:44Mallo

Joyeux Anniversaire en ce grand jour et au plaisir de te relire pour un nouveau poème. . Amicalement. . Mallo (BF)

Auteur de Poésie
04/08/2006 03:18Ewilan

Bin voila je pleure, c’est pas malin ! ton poeme est sublime. . . je viens de m’appercevoir que c’est le dernier en date que tu nous as fait partager. Et du coup je me rend compte que tu ne dois plus venir ici, c’est dommage, tu nous manqueras si c’est le cas. . .
amitié. . . ewilan