Poeme : L’amitié Eternelle. .

L’amitié Eternelle. .

« Les amis sOnt des anges qui nOus sOulevent Quand nOs ailes n’arrivent plus à se rappeller cOmment vOler »

C’EtaiT tOi QuI Me RenDaIt Le SOuRiRe,
ToI a QuI J’OsAiS tOuT dIrE Et En RiRe,
C’EtaiT tOi La Sœur Qu’iL Me maNqUaiT,
Je T’aI PaS dIt AsSeZ QuE jE t’AiMaiS. .

C’EtaiT tOi QuI eFFaCaIt MeS cHaGrInS,
ToI QuI M’aS ToUJoURs TenDu Ta MaIn,
C’EtaiT tOi QuI cOmPrEnAiT MoN cœur,
C’EsT tOn aMiTié QuI sEcHaIt MeS pLeUrS. .

C’EtAiT AvEc tOi QuE Je PaRtaGeAiS tOuT,
MoN aMiE QuE J’aImAiS PLuS qUe ToUt,
C’EtAiT tOn SoUrIrE QuI mE FaIsAiS vOLeR,
ToI EnCoRe QuI M’eNcOurAGeAiT a ReVeR. .

C’EtAiT tOi, DiFFéReNtE eT ExCePtIoNnELLe,
TOi Ma PuCe, uNe ReInE TeLLeMeNt BeLLe,
C’EtAiT tOi pOur QuI j’AuRaIs ToUt DoNnEr,
ToI qUi Me MaNqUe PoUr L’eTeRnITé. .

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: L’amitié Eternelle. .

  les=a=mis=sont=des=anges=qui=nous=sou=le=vent=quand=nos=ai=les=nar=ri=vent=plus=à=se=rap=pel=ler=com=ment=vo=ler 29

  ce=tait=toi=qui=me=ren=dait=le=sou=rire 10
  toi=a=qui=jo=sais=tout=dire=et=en=rire 10
  ce=tait=toi=la=sœur=quil=me=man=quait 9
  je=tai=pas=dit=as=sez=que=je=tai=mais 10

  ce=tait=toi=qui=ef=fa=cait=mes=cha=grins 10
  toi=qui=mas=tou=jours=ten=du=ta=main 9
  ce=tait=toi=qui=com=pre=nait=mon=cœur 9
  cest=ton=a=mi=tié=qui=se=chait=mes=pleurs 10

  ce=tait=a=vec=toi=que=je=par=ta=geais=tout 11
  mon=a=mie=que=jai=mais=plus=que=tout 9
  ce=tait=ton=sou=rire=qui=me=fai=sais=vo=ler 11
  toi=en=core=qui=men=cou=ra=geait=a=re=ver 11

  ce=tait=toi=dif=féren=teet=ex=cep=tion=nel=le 11
  toi=ma=puce=u=ne=reine=tel=le=ment=bel=le 11
  ce=tait=toi=pour=qui=jau=rais=tout=don=ner 10
  toi=qui=me=man=que=pour=le=ter=ni=té 10
 • Phonétique : L’amitié Eternelle. .

  « ləs ami sɔ̃ dεz- ɑ̃ʒə ki nu suləve kɑ̃ noz- εlə naʁive plysz- a sə ʁapεlle kɔmɑ̃ vɔləʁ »

  sətε twa ki mə ʁɑ̃dε lə suʁiʁə,
  twa a ki ʒozε tu diʁə e ɑ̃ ʁiʁə,
  sətε twa la sœʁ kil mə mɑ̃kε,
  ʒə tε pa di ase kə ʒə tεmε.

  sətε twa ki efakε mε ʃaɡʁɛ̃,
  twa ki ma tuʒuʁ tɑ̃dy ta mɛ̃,
  sətε twa ki kɔ̃pʁənε mɔ̃ kœʁ,
  sε tɔ̃n- amitje ki sεʃε mε plœʁ.

  sətε avεk twa kə ʒə paʁtaʒε tu,
  mɔ̃n- ami kə ʒεmε plys kə tu,
  sətε tɔ̃ suʁiʁə ki mə fəzε vɔle,
  twa ɑ̃kɔʁə ki mɑ̃kuʁaʒε a ʁəve.

  sətε twa, difeʁɑ̃tə e εksεpsjɔnεllə,
  twa ma pysə, ynə ʁεnə tεllmɑ̃ bεllə,
  sətε twa puʁ ki ʒoʁε tu dɔne,
  twa ki mə mɑ̃kə puʁ lətεʁnite.
 • Syllabes Phonétique : L’amitié Eternelle. .

  ləs=a=mi=sɔ̃=dε=zɑ̃ʒə=ki=nu=su=lə=ve=kɑ̃=no=zε=lə=na=ʁi=ve=plys=za=sə=ʁa=pεl=le=kɔ=mɑ̃=vɔ=ləʁ 29

  sə=tε=twa=ki=mə=ʁɑ̃=dε=lə=su=ʁiʁə 10
  twa=a=ki=ʒo=zε=tu=diʁə=e=ɑ̃=ʁiʁə 10
  sə=tε=twa=la=sœ=ʁə=kil=mə=mɑ̃=kε 10
  ʒə=tε=pa=di=a=se=kə=ʒə=tε=mε 10

  sə=tε=twa=ki=e=fa=kε=mε=ʃa=ɡʁɛ̃ 10
  twa=ki=ma=tu=ʒuʁ=tɑ̃=dy=ta=mɛ̃ 9
  sə=tε=twa=ki=kɔ̃=pʁə=nε=mɔ̃=kœ=ʁə 10
  sε=tɔ̃=na=mi=tje=ki=sε=ʃε=mε=plœʁ 10

  sə=tε=a=vεk=twakə=ʒə=paʁ=ta=ʒε=tu 10
  mɔ̃=na=mi=kə=ʒε=mε=plys=kə=tu 9
  sə=tε=tɔ̃=su=ʁiʁə=ki=mə=fə=zε=vɔ=le 11
  twa=ɑ̃=kɔʁə=ki=mɑ̃=ku=ʁa=ʒε=a=ʁə=ve 11

  sə=tε=twa=di=fe=ʁɑ̃təe=εk=sεp=sjɔ=nεllə 10
  twa=ma=pysə=y=nə=ʁε=nə=tεl=lmɑ̃=bεllə 10
  sə=tε=twa=puʁ=ki=ʒo=ʁε=tu=dɔ=ne 10
  twa=ki=mə=mɑ̃=kə=puʁ=lə=tεʁ=ni=te 10

PostScriptum

pour debbie. . . je t’aime ma puce. . . tu seras toujours dans mon coeur. . .

Récompense

0
0
0

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
07/03/2006 22:49Kbayl

Très jolie. . . . . mais difficile a lire!

Auteur de Poésie
07/03/2006 23:16Mms

oui c’est un beau texte, dommage que le mélange de majuscule et de minuscule empêche la bonne lisibilité du texte. . .
bonne continuation.