Poème-France.com

Poeme : Adieu [Duo Avec Yuna]Adieu [Duo Avec Yuna]

Je te demande de me pardonner
Mais tu n’as pas su me donner
Tout ce que j’ai tant mériter…
Tu n’as même plus la force de me parler
Comment veux-tu continuer ? ?
Tu ne cesse de t’enfoncer…

Ne comprends tu pas
Que j’ai tant besoin de toi ?
Tu m’a énormément aidé
Au cours de ces longues nuit paniqués
Mais aujourd’hui, j’ai besoin de ton soutien
SAns toi, suis-je quelqu’un ?

Je t’ai aidé, c’est vrai,
Mais toi, qu’à tu fais,
On parlait beaucoup de ta vie
De ton passé, de tes soucis
Désolé mais moi dans l’histoire
J’ai commencé à en avoir marre. .

Ne t’ais-je jamais dit
Que tu passé avant ?
Que tu était ma vie
Et je l’espere mon futur amant ?
De quoi a-tu marre ?
De Chaque jour de me voir ?

Je t’ai aimé mais tu m’as tout pris
Tu m’as trop vite projeté dans ta vie
Comment assumer la vie d’une autre
Quand la peur est présente dans la nôtre
J’ai voulu te consoler et t’aider
Mais j’ai peur de ne jamais y arriver

Pourquoi ne m’as-tu rien dit ?
Me laissant dans l’incompréhension d’une vie. .
Je chercher a t’aimé
Et toi, pourquoi n’as-tu cesser de me rejeter ?
Est-ce que je fait a présent partie du décor ?
Parce que moi. . je t’aime encore

Mais je t’en prie ne reste pas sur ceci
Je ne suis qu’une page de ta vie
Un coup de gomme et tout est effacé
Toi qui écris si bien tu n’as qu’à recommencer
Gomme tes jours gris foncé
Et avec tes couleurs repeinds-les

Crois-tu vraiment a ce que tu dit ?
Ne suis-je qu’une page de ta vie ?
Tu a toujours était plus
Qu’une page d’un livre superflus.

Ce livre que tu juges superflu
N’est pas qu’un simple roman
Je suis une page de plus
Qui se tourne maintenant
Pour laisser place à un nouveau futur
Qui atténuera tes profondes brûlures

Très bien
Si c’est ce que tu désire
Alors lache ma main
Et laisse moi souffrir
Tu veux etre un solitaire ?
Alors j’entere notre amour sous terre. .
A Jamais tout cela est terminé
Mais les traces de ton amour
A jamais resteron graver
DAans mon cœur abimé…
°O0O0O° Clem °O0O0O°

PostScriptum

C’est un duo avec Yuna… ms je sais pas comment poster les duos : S
Yuna a écrit la partie de la fille et mwa du mec


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒə tə dəmɑ̃də də mə paʁdɔne
mε ty na pa sy mə dɔne
tu sə kə ʒε tɑ̃ meʁite…
ty na mεmə plys la fɔʁsə də mə paʁle
kɔmɑ̃ vø ty kɔ̃tinɥe ? ?
ty nə sεsə də tɑ̃fɔ̃se…

nə kɔ̃pʁɑ̃ ty pa
kə ʒε tɑ̃ bəzwɛ̃ də twa ?
ty ma enɔʁmemɑ̃ εde
o kuʁ də sε lɔ̃ɡ nɥi panike
mεz- oʒuʁdɥi, ʒε bəzwɛ̃ də tɔ̃ sutjɛ̃
sɑ̃ twa, sɥi ʒə kεlkœ̃ ?

ʒə tε εde, sε vʁε,
mε twa, ka ty fε,
ɔ̃ paʁlε boku də ta vi
də tɔ̃ pase, də tε susi
dezɔle mε mwa dɑ̃ listwaʁə
ʒε kɔmɑ̃se a ɑ̃n- avwaʁ maʁə.

nə tεs ʒə ʒamε di
kə ty pase avɑ̃ ?
kə ty etε ma vi
e ʒə lεspəʁə mɔ̃ fytyʁ amɑ̃ ?
də kwa a ty maʁə ?
də ʃakə ʒuʁ də mə vwaʁ ?

ʒə tε εme mε ty ma tu pʁi
ty ma tʁo vitə pʁɔʒəte dɑ̃ ta vi
kɔmɑ̃ asyme la vi dynə otʁə
kɑ̃ la pœʁ ε pʁezɑ̃tə dɑ̃ la notʁə
ʒε vuly tə kɔ̃sɔle e tεde
mε ʒε pœʁ də nə ʒamεz- i aʁive

puʁkwa nə ma ty ʁjɛ̃ di ?
mə lεsɑ̃ dɑ̃ lɛ̃kɔ̃pʁeɑ̃sjɔ̃ dynə vi.
ʒə ʃεʁʃe a tεme
e twa, puʁkwa na ty sese də mə ʁəʒəte ?
ε sə kə ʒə fε a pʁezɑ̃ paʁti dy dekɔʁ ?
paʁsə kə mwa. ʒə tεmə ɑ̃kɔʁə

mε ʒə tɑ̃ pʁi nə ʁεstə pa syʁ səsi
ʒə nə sɥi kynə paʒə də ta vi
œ̃ ku də ɡɔmə e tut- εt- efase
twa ki ekʁi si bjɛ̃ ty na ka ʁəkɔmɑ̃se
ɡɔmə tε ʒuʁ ɡʁi fɔ̃se
e avεk tε kulœʁ ʁəpɛ̃d lε

kʁwa ty vʁεmɑ̃ a sə kə ty di ?
nə sɥi ʒə kynə paʒə də ta vi ?
ty a tuʒuʁz- etε plys
kynə paʒə dœ̃ livʁə sypεʁflys.

sə livʁə kə ty ʒyʒə sypεʁfly
nε pa kœ̃ sɛ̃plə ʁɔmɑ̃
ʒə sɥiz- ynə paʒə də plys
ki sə tuʁnə mɛ̃tənɑ̃
puʁ lεse plasə a œ̃ nuvo fytyʁ
ki atenɥəʁa tε pʁɔfɔ̃də bʁylyʁə

tʁε bjɛ̃
si sε sə kə ty deziʁə
alɔʁ laʃə ma mɛ̃
e lεsə mwa sufʁiʁ
ty vøz- εtʁə œ̃ sɔlitεʁə ?
alɔʁ ʒɑ̃təʁə nɔtʁə amuʁ su teʁə.
a ʒamε tu səla ε tεʁmine
mε lε tʁasə də tɔ̃n- amuʁ
a ʒamε ʁεstəʁɔ̃ ɡʁave
daɑ̃ mɔ̃ kœʁ abime…