Poème-France.com

Poeme : … Me Noyer Dans Tes Yeux…… Me Noyer Dans Tes Yeux…

J’aimerais me noyer dans tes yeux Pour y chercher les secrets de ton âme.
Y vivre pour sécher toutes tes larmes…
Au miel de ta bouche j’aimerais me languir,
Et gouter avec toi la flamme de tes sourires. .
Aux ailes de ton cœur je voudrais voler Les parfums qui t’ennivrent et te font rêver.
Au creux de ton oreille je voudrais reposer à toute heure.
Pour y entendre le chant des battements de ton cœur. .
Et quand enfin j’habiterai ton âme,
Dans un sourire infini je finirais ma vie auprès de toi…
Ocean Crye

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒεməʁε mə nwaje dɑ̃ tεz- iø puʁ i ʃεʁʃe lε sεkʁε də tɔ̃n- amə.
i vivʁə puʁ seʃe tutə tε laʁmə…
o mjεl də ta buʃə ʒεməʁε mə lɑ̃ɡiʁ,
e ɡute avεk twa la flamə də tε suʁiʁə.
oz- εlə də tɔ̃ kœʁ ʒə vudʁε vɔle lε paʁfœ̃ ki tεnivʁe e tə fɔ̃ ʁεve.
o kʁø də tɔ̃n- ɔʁεjə ʒə vudʁε ʁəpoze a tutə œʁ.
puʁ i ɑ̃tɑ̃dʁə lə ʃɑ̃ dε batəmɑ̃ də tɔ̃ kœʁ.
e kɑ̃t- ɑ̃fɛ̃ ʒabitəʁε tɔ̃n- amə,
dɑ̃z- œ̃ suʁiʁə ɛ̃fini ʒə finiʁε ma vi opʁε də twa…