Poeme : … Me Noyer Dans Tes Yeux…

… Me Noyer Dans Tes Yeux…

J’aimerais me noyer dans tes yeux Pour y chercher les secrets de ton âme.
Y vivre pour sécher toutes tes larmes…
Au miel de ta bouche j’aimerais me languir,
Et gouter avec toi la flamme de tes sourires. .
Aux ailes de ton cœur je voudrais voler Les parfums qui t’ennivrent et te font rêver.
Au creux de ton oreille je voudrais reposer à toute heure.
Pour y entendre le chant des battements de ton cœur. .
Et quand enfin j’habiterai ton âme,
Dans un sourire infini je finirais ma vie auprès de toi…

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: … Me Noyer Dans Tes Yeux…

  jaime=rais=me=noyer=dans=tes=y=eux=pour=y=cher=cher=les=se=crets=de=ton=âme 18
  y=vi=vre=pour=sé=cher=tou=tes=tes=lar=mes 11
  au=miel=de=ta=bou=che=jai=me=rais=me=lan=guir 12
  et=gou=ter=a=vec=toi=la=flam=me=de=tes=sou=ri=res 14
  aux=ailes=de=ton=cœur=je=vou=drais=vo=ler=les=par=fums=qui=ten=ni=vrent=et=te=font=rê=ver 22
  au=creux=de=ton=o=rei=lle=je=vou=drais=re=po=ser=à=tou=te=heu=re 18
  pour=y=en=ten=dre=le=chant=des=bat=te=ments=de=ton=cœur 14
  et=quand=en=fin=j=ha=bi=te=rai=ton=â=me 12
  dans=un=sou=ri=re=in=fi=ni=je=fi=ni=rais=ma=vie=au=près=de=toi 18
 • Phonétique : … Me Noyer Dans Tes Yeux…

  ʒεməʁε mə nwaje dɑ̃ tεz- iø puʁ i ʃεʁʃe lε sεkʁε də tɔ̃n- amə.
  i vivʁə puʁ seʃe tutə tε laʁmə…
  o mjεl də ta buʃə ʒεməʁε mə lɑ̃ɡiʁ,
  e ɡute avεk twa la flamə də tε suʁiʁə.
  oz- εlə də tɔ̃ kœʁ ʒə vudʁε vɔle lε paʁfœ̃ ki tεnivʁe e tə fɔ̃ ʁεve.
  o kʁø də tɔ̃n- ɔʁεjə ʒə vudʁε ʁəpoze a tutə œʁ.
  puʁ i ɑ̃tɑ̃dʁə lə ʃɑ̃ dε batəmɑ̃ də tɔ̃ kœʁ.
  e kɑ̃t- ɑ̃fɛ̃ ʒabitəʁε tɔ̃n- amə,
  dɑ̃z- œ̃ suʁiʁə ɛ̃fini ʒə finiʁε ma vi opʁε də twa…
 • Syllabes Phonétique : … Me Noyer Dans Tes Yeux…

  ʒεmə=ʁε=mə=nwa=je=dɑ̃=tε=ziø=puʁ=i=ʃεʁ=ʃe=lε=sε=kʁε=də=tɔ̃=namə 18
  i=vi=vʁə=puʁ=se=ʃe=tu=tə=tε=la=ʁmə 11
  o=mjεl=də=ta=bu=ʃə=ʒε=mə=ʁε=mə=lɑ̃=ɡiʁ 12
  e=ɡu=te=a=vεk=twa=la=fla=mə=də=tε=su=ʁi=ʁə 14
  o=zεlə=də=tɔ̃=kœʁ=ʒə=vu=dʁε=vɔ=le=lε=paʁ=fœ̃=ki=tε=ni=vʁe=e=tə=fɔ̃=ʁε=ve 22
  o=kʁø=də=tɔ̃=nɔ=ʁε=jə=ʒə=vu=dʁε=ʁə=po=ze=a=tu=tə=œ=ʁə 18
  puʁ=i=ɑ̃=tɑ̃=dʁə=lə=ʃɑ̃=dε=ba=tə=mɑ̃=də=tɔ̃=kœ=ʁə 15
  e=kɑ̃=tɑ̃=fɛ̃=ʒa=bi=tə=ʁε=tɔ̃=na=mə 11
  dɑ̃=zœ̃=su=ʁi=ʁə=ɛ̃=fi=ni=ʒə=fi=ni=ʁε=ma=vi=o=pʁε=də=twa 18

Récompense

0
1
0

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
20/03/2004 00:00Ocean Crye

merçi clémence, caro, fany. . . . . . . . . .

Auteur de Poésie
21/03/2004 00:00Cindy Limpens

Magnifique ! :d Vraiment. . . Continue, on a plaisir a te lire. . . Kiss. .
Cindy