Poème-France.com

Poeme : Rien Qu’Un Au Revoir !Rien Qu’Un Au Revoir !

D’ici quelques jours
Je ne te verrais plus.
Tu sera loin,
Loin de moi.
Loin de mon amour
Que j’ai pour toi.
Pourquoi ai-je tant d’angoisse,
De te voir partir ?
Mes nuits ne seront plus
Que pleures et larmes.
Comment vivre ou survivre
Loin de toi ?
Tu me manquera
Pendant ce long mois…
Je te laisse sur ces mots
Je t’aime…
Lolodu69

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

disi kεlk ʒuʁ
ʒə nə tə veʁε plys.
ty səʁa lwɛ̃,
lwɛ̃ də mwa.
lwɛ̃ də mɔ̃n- amuʁ
kə ʒε puʁ twa.
puʁkwa ε ʒə tɑ̃ dɑ̃ɡwasə,
də tə vwaʁ paʁtiʁ ?
mε nɥi nə səʁɔ̃ plys
kə plœʁəz- e laʁmə.
kɔmɑ̃ vivʁə u syʁvivʁə
lwɛ̃ də twa ?
ty mə mɑ̃kəʁa
pɑ̃dɑ̃ sə lɔ̃ mwa…
ʒə tə lεsə syʁ sε mo
ʒə tεmə…