Poeme-France : Lecture Écrit Souffrance

Poeme : Un Soir

Poème Souffrance
Publié le 05/08/2005 10:32

L'écrit contient 244 mots qui sont répartis dans 6 strophes.

Poete : Lolodu69

Un Soir

Un soir d’été
Alors qu’on se promenait sur la plage,
Tu as voulu m’avouer ton infidélité.
Je me souviens de se jour là,
Cela faisait huit mois
Qu’un amour existait entre toi et moi,
Mais tu as décidé d’en finir à se moment là.
Alors, moi pris dans mes larmes
Je me sauva loin de toi
Courant auprès de ses vagues,
Ne comprenant pas pourquoi
Tu fis sa à moi !

Mais toi me regardant partir,
Tu me tourna le dos
Je compris que tout était finis.
Qu’étais-je pour toi ?
Cette fille valait-elle la peine
Que tu ailles plus loin que ce baiser…

Je ne comprend plus rien.
Tu m’avais juré fidélité…
Je vois,
Qu’un homme reste un homme…

J’étais au bout de mes forces,
Je tomba sur le sable chaud
Mes larmes scintillaient sur ma peau
Mon cœur se déchira en milles morceaux…
Je regarda de ton côté,
Là où tu étais resté,
Mais tu avais disparu
Comme en ton amour que j’ai cru…

Je suis restée des heures
Sur cette plage.
Contemplant se coucher de soleil
Qui brisa tout se monde et merveilles
Que tu m’avais promis
Mais je n’y verrais jamais de ma vie.

Je voulais que tu saches,
Que je t’avais aimé
Mais tu as brisé ma vie
Toi qui a tout gâché,
Tu m’as fait souffrir
Mais saches
Que je ne t’aime plus…
 • Pieds Hyphénique: Un Soir

  un=soir=dé=té 4
  a=lors=quon=se=prome=nait=sur=la=plage 9
  tu=as=vou=lu=ma=vouer=ton=in=fi=dé=li=té 12
  je=me=sou=viens=de=se=jour=là 8
  ce=la=fai=sait=hu=it=mois 7
  quun=a=mour=exis=tait=entre=toi=et=moi 9
  mais=tu=as=dé=ci=dé=den=fi=nir=à=se=moment=là 13
  a=lors=moi=pris=dans=mes=la=rmes 8
  je=me=sau=va=loin=de=toi 7
  cou=rant=au=près=de=ses=va=gues 8
  ne=com=pre=nant=pas=pour=quoi 7
  tu=fis=sa=à=moi 5

  mais=toi=me=re=gar=dant=par=tir 8
  tu=me=tour=na=le=dos 6
  je=com=pris=que=tout=é=tait=fi=nis 9
  qué=tais=je=pour=toi 5
  cette=fille=va=lait=tel=le=la=peine 8
  que=tu=ailles=plus=loin=que=ce=bai=ser 9

  je=ne=com=prend=plus=rien 6
  tu=ma=vais=ju=ré=fi=dé=li=té 9
  je=vois 2
  quun=hom=me=res=te=un=hom=me 8

  jé=tais=au=bout=de=mes=for=ces 8
  je=tom=ba=sur=le=sa=ble=chaud 8
  mes=lar=mes=s=cin=tillaient=sur=ma=peau 9
  mon=cœur=se=dé=chi=ra=en=milles=mor=ceaux 10
  je=re=gar=da=de=ton=cô=té 8
  là=où=tu=é=tais=res=té 7
  mais=tu=a=vais=dis=pa=ru 7
  comme=en=ton=a=mour=que=jai=cru 8

  je=suis=res=tée=des=heu=res 7
  sur=cet=te=pla=ge 5
  contem=plant=se=cou=cher=de=so=leil 8
  qui=bri=sa=tout=se=mondeet=mer=veilles 8
  que=tu=ma=vais=pro=mis 6
  mais=je=ny=ver=rais=ja=mais=de=ma=vie 10

  je=vou=lais=que=tu=sa=ches 7
  que=je=ta=vais=ai=mé 6
  mais=tu=as=bri=sé=ma=vie 7
  toi=qui=a=tout=gâ=ché 6
  tu=mas=fait=souf=frir 5
  mais=sa=ches 3
  que=je=ne=tai=me=plus 6
 • Phonétique : Un Soir

  œ̃ swaʁ dete
  alɔʁ kɔ̃ sə pʁɔmənε syʁ la plaʒə,
  ty a vuly mavue tɔ̃n- ɛ̃fidelite.
  ʒə mə suvjɛ̃ də sə ʒuʁ la,
  səla fəzε ɥi mwa
  kœ̃n- amuʁ εɡzistε ɑ̃tʁə twa e mwa,
  mε ty a deside dɑ̃ finiʁ a sə mɔmɑ̃ la.
  alɔʁ, mwa pʁi dɑ̃ mε laʁmə
  ʒə mə sova lwɛ̃ də twa
  kuʁɑ̃ opʁε də sε vaɡ,
  nə kɔ̃pʁənɑ̃ pa puʁkwa
  ty fi sa a mwa !

  mε twa mə ʁəɡaʁdɑ̃ paʁtiʁ,
  ty mə tuʁna lə do
  ʒə kɔ̃pʁi kə tut- etε fini.
  ketε ʒə puʁ twa ?
  sεtə fijə valε tεllə la pεnə
  kə ty ajə plys lwɛ̃ kə sə bεze…

  ʒə nə kɔ̃pʁɑ̃ plys ʁjɛ̃.
  ty mavε ʒyʁe fidelite…
  ʒə vwa,
  kœ̃n- ɔmə ʁεstə œ̃n- ɔmə…

  ʒetεz- o bu də mε fɔʁsə,
  ʒə tɔ̃ba syʁ lə sablə ʃo
  mε laʁmə- sɛ̃tijε syʁ ma po
  mɔ̃ kœʁ sə deʃiʁa ɑ̃ milə mɔʁso…
  ʒə ʁəɡaʁda də tɔ̃ kote,
  la u ty etε ʁεste,
  mε ty avε dispaʁy
  kɔmə ɑ̃ tɔ̃n- amuʁ kə ʒε kʁy…

  ʒə sɥi ʁεste dεz- œʁ
  syʁ sεtə plaʒə.
  kɔ̃tɑ̃plɑ̃ sə kuʃe də sɔlεj
  ki bʁiza tu sə mɔ̃də e mεʁvεjə
  kə ty mavε pʁɔmi
  mε ʒə ni veʁε ʒamε də ma vi.

  ʒə vulε kə ty saʃə,
  kə ʒə tavεz- εme
  mε ty a bʁize ma vi
  twa ki a tu ɡaʃe,
  ty ma fε sufʁiʁ
  mε saʃə
  kə ʒə nə tεmə plys…
 • Pieds Phonétique : Un Soir

  œ̃=swaʁ=de=te 4
  a=lɔʁ=kɔ̃sə=pʁɔ=mə=nε=syʁ=laplaʒə 8
  ty=a=vu=ly=ma=vu=e=tɔ̃=nɛ̃=fi=de=li=te 13
  ʒə=mə=su=vjɛ̃=də=sə=ʒuʁ=la 8
  sə=la=fə=zε=ɥi=mwa 6
  kœ̃=na=muʁ=εɡ=zis=tε=ɑ̃tʁə=twa=e=mwa 10
  mε=ty=a=de=si=de=dɑ̃=fi=niʁ=asə=mɔ=mɑ̃=la 13
  a=lɔʁ=mwa=pʁi=dɑ̃=mε=laʁ=mə 8
  ʒə=mə=so=va=lwɛ̃=də=twa 7
  ku=ʁɑ̃=o=pʁε=də=sε=va=ɡə 8
  nə=kɔ̃=pʁə=nɑ̃=pa=puʁ=kwa 7
  ty=fi=sa=a=mwa 5

  mε=twa=mə=ʁə=ɡaʁ=dɑ̃=paʁ=tiʁ 8
  ty=mə=tuʁ=na=lə=do 6
  ʒə=kɔ̃=pʁikə=tu=te=tε=fi=ni 8
  ke=tε=ʒə=puʁ=twa 5
  sεtə=fi=jə=va=lε=tεl=lə=lapεnə 8
  kə=ty=ajə=plys=lwɛ̃kə=sə=bε=ze 8

  ʒə=nə=kɔ̃=pʁɑ̃=plys=ʁj=ɛ̃ 7
  ty=ma=vε=ʒy=ʁe=fi=de=li=te 9
  ʒə=vwa 2
  kœ̃=nɔ=mə=ʁεs=tə=œ̃=nɔ=mə 8

  ʒe=tε=zo=bu=də=mε=fɔʁ=sə 8
  ʒə=tɔ̃=ba=syʁ=lə=sa=blə=ʃo 8
  mε=laʁmə=sɛ̃=ti=jε=syʁ=ma=po 8
  mɔ̃=kœʁ=sə=de=ʃi=ʁa=ɑ̃=milə=mɔʁ=so 10
  ʒə=ʁə=ɡaʁ=da=də=tɔ̃=ko=te 8
  la=u=ty=e=tε=ʁεs=te 7
  mε=ty=a=vε=dis=pa=ʁy 7
  kɔmə=ɑ̃=tɔ̃=na=muʁ=kə=ʒε=kʁy 8

  ʒə=sɥi=ʁεs=te=dε=zœ=ʁə 7
  syʁ=sε=tə=pla=ʒə 5
  kɔ̃=tɑ̃=plɑ̃sə=ku=ʃe=də=sɔ=lεj 8
  ki=bʁi=za=tusə=mɔ̃=dəe=mεʁ=vεjə 8
  kə=ty=ma=vε=pʁɔ=mi 6
  mεʒə=ni=ve=ʁε=ʒa=mε=də=ma=vi 9

  ʒə=vu=lε=kə=ty=sa=ʃə 7
  kə=ʒə=ta=vε=zε=me 6
  mε=ty=a=bʁi=ze=ma=vi 7
  twa=ki=a=tu=ɡa=ʃe 6
  ty=ma=fε=su=fʁiʁ 5
  mε=sa=ʃə 3
  kə=ʒə=nə=tε=mə=plys 6

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
05/08/2005 15:54Painoir

tres beau poem

Auteur de Poésie
05/08/2005 15:54Painoir

Un peu trop long aussi ^^