Poème-France.com

Poeme : NébuleusesNébuleuses

Au brouhaha incessant d’une masse
Répond le silence de son cœur
Lorsque son âme au bout s’efface
Revient la mélodie d’une foule sans peurs

La théorie du mouton s’applique ici
Et encore une fois ils se suivent
Vers des prairies plus vertes que le ciel
Où l’argent du Soleil vient à s’éteindre

Le souffle froid de l’haleine du temps
Apaise les ambitions de l’idiot malheureux
Quoi que l’on en pense, tout perd raison
Dans les brumes du vent, l’espoir s’enfuit
One Wing's Girl

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

o bʁuaa ɛ̃sesɑ̃ dynə masə
ʁepɔ̃ lə silɑ̃sə də sɔ̃ kœʁ
lɔʁskə sɔ̃n- amə o bu sefasə
ʁəvjɛ̃ la melɔdi dynə fulə sɑ̃ pœʁ

la teɔʁi dy mutɔ̃ saplikə isi
e ɑ̃kɔʁə ynə fwaz- il sə sɥive
vεʁ dε pʁεʁi plys vεʁtə- kə lə sjεl
u laʁʒe dy sɔlεj vjɛ̃ a setɛ̃dʁə

lə suflə fʁwa də lalεnə dy tɑ̃
apεzə lεz- ɑ̃bisjɔ̃ də lidjo maləʁø
kwa kə lɔ̃n- ɑ̃ pɑ̃sə, tu pεʁ ʁεzɔ̃
dɑ̃ lε bʁymə dy vɑ̃, lεspwaʁ sɑ̃fɥi