Poème-France.com

Poeme : RougeRouge

Petite fille en rouge
Se ballade en forêt
Autour d’elle rien ne bouge
Même les nuages sont à l’arrêt

Petite fille marche seule
Sans savoir qu’on la regarde
Elle pense à son aïeule
Baisse inconsciemment sa garde

Petite fille voit rouge
Un grand loup l’attaque
Son corps sous lui ne bouge
Ô, instant démoniaque

Petite fille tremble en secret
Maintenant elle a peur
Des autres sans arrêt
Et seule, elle pleure
One Wing's Girl

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

pətitə fijə ɑ̃ ʁuʒə
sə baladə ɑ̃ fɔʁε
otuʁ dεllə ʁjɛ̃ nə buʒə
mεmə lε nɥaʒə sɔ̃t- a laʁε

pətitə fijə maʁʃə sələ
sɑ̃ savwaʁ kɔ̃ la ʁəɡaʁdə
εllə pɑ̃sə a sɔ̃n- ajələ
bεsə ɛ̃kɔ̃sjamɑ̃ sa ɡaʁdə

pətitə fijə vwa ʁuʒə
œ̃ ɡʁɑ̃ lu latakə
sɔ̃ kɔʁ su lɥi nə buʒə
o, ɛ̃stɑ̃ demɔnjakə

pətitə fijə tʁɑ̃blə ɑ̃ sεkʁε
mɛ̃tənɑ̃ εllə a pœʁ
dεz- otʁə- sɑ̃z- aʁε
e sələ, εllə plœʁə