Poème-France.com

Poeme : City’S Light PhilosophyCity’S Light Philosophy

La ville s’étend au loin, sous mes fenêtres,
Et d’une longue file de voitures je vois naître
En un rêve éveillé les figures d’une vie
Noyer dans l’éternité leurs destins infinis.

Les phares clignotent et leur rythme saccadé
Dans mon esprit forme, mélodies perturbées,
Les appels sourds de citoyens en détresse
A présent lourds de colère, de tristesse.

Et le serpent mécanique resserre son étreinte.
Des bâtiments gris, s’élève une plainte,
Hurlement pathétique qui résonne dans la nuit.

D’une masse informe, qui encore, ne luit
Viendra la révolte, contre toutes ces choses
Qu’on voudrait détruire, mais que jamais on ose.
One Wing's Girl

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

la vilə setɑ̃t- o lwɛ̃, su mε fənεtʁə,
e dynə lɔ̃ɡ filə də vwatyʁə ʒə vwa nεtʁə
ɑ̃n- œ̃ ʁεvə evεje lε fiɡyʁə dynə vi
nwaje dɑ̃ letεʁnite lœʁ dεstɛ̃z- ɛ̃fini.

lε faʁə kliɲɔte e lœʁ ʁitmə sakade
dɑ̃ mɔ̃n- εspʁi fɔʁmə, melɔdi pεʁtyʁbe,
lεz- apεl suʁd də sitwajɛ̃z- ɑ̃ detʁεsə
a pʁezɑ̃ luʁd də kɔlεʁə, də tʁistεsə.

e lə sεʁpe mekanikə ʁeseʁə sɔ̃n- etʁɛ̃tə.
dε ba=ti=mɑ̃ ɡʁi, selεvə ynə plɛ̃tə,
yʁləmɑ̃ patetikə ki ʁezɔnə dɑ̃ la nɥi.

dynə masə ɛ̃fɔʁmə, ki ɑ̃kɔʁə, nə lɥi
vjɛ̃dʁa la ʁevɔltə, kɔ̃tʁə tutə sε ʃozə
kɔ̃ vudʁε detʁɥiʁə, mε kə ʒamεz- ɔ̃n- ozə.