Poème-France.com

Poeme : Cette NuitCette Nuit

Cette nuit là… tu m’as volé mon âme
Depuis l’histoire fini en drame

Cette nuit… je me suis égaré dans ton chemin
La pluie s’est mise à tomber à terre
Le vent s’est envolé dans les airs
Le soleil n’éclairé plus mon destin
Depuis j’ère sur les décombres de ma vie
Pourquoi ? Pourquoi ? Dis moi je t’en prie

Cette nuit… j’ai perdus l’espoir
Dieu n’a pas souhaité me guider
Seule alors pour moi j’ai pleuré
Mes larmes résonnèrent dans les couloirs
Je t’ai appelé, ton nom comme unique cri
Mais au loin je t’ai vu, tu es parti

Cette nuit… mes sourires ont disparus
Depuis le bonheur je ne l’ai plus vu
J’ai perdus la lueur qui m’éclairé
En un instant tu as disparus de mes cotés
J’en ai tellement marre de cette vie
Pourquoi ? Pourquoi ? En est ce ainsi ?

Cette nuit là… tu m’as volé ma virginité
Depuis la joie de vivre s’en est allé

Cette nuit… j’ai appris à payer de mon sang
J’ai vidé mes veines pour être pardonné
Je me suis laissé des cicatrices pour l’éternité
Mais rien ne redevenus comme auparavant
Depuis je suis marqué à vie de tes actes
Pourquoi ? Pourquoi ? Rien ne sort de ma tête ?

Cette nuit… ma mère m’a abandonné
Alors j’ai trouvé la mort pour me réconforter
Et j’ai pleuré devant elle tant que j’ai pu
Mais rien à faire comme avant je ne vivrais plus
Je dois laisser de coté tout ce passé si noir
Et apprendre à vivre sans la sève d’espoir

Cette nuit… j’ai continué les pages
J’ai appris à tout refaire sans aucune raison
A remuer les souvenirs et laisser de coté les songes
J’ai appris à ne plus rêver ni à croire à toutes ces illusions
Même si certainement j’aimerais tout recommencer, tout oublier
J’ai compris que c’était comme sa et que je devais m’en contenter
Painoir

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

sεtə nɥi la… ty ma vɔle mɔ̃n- amə
dəpɥi listwaʁə fini ɑ̃ dʁamə

sεtə nɥi… ʒə mə sɥiz- eɡaʁe dɑ̃ tɔ̃ ʃəmɛ̃
la plɥi sε mizə a tɔ̃be a teʁə
lə vɑ̃ sεt- ɑ̃vɔle dɑ̃ lεz- εʁ
lə sɔlεj neklεʁe plys mɔ̃ dεstɛ̃
dəpɥi ʒεʁə syʁ lε dekɔ̃bʁə- də ma vi
puʁkwa ? puʁkwa ? di mwa ʒə tɑ̃ pʁi

sεtə nɥi… ʒε pεʁdys lεspwaʁ
djø na pa suεte mə ɡide
sələ alɔʁ puʁ mwa ʒε pləʁe
mε laʁmə- ʁezɔnεʁe dɑ̃ lε kulwaʁ
ʒə tε apəle, tɔ̃ nɔ̃ kɔmə ynikə kʁi
mεz- o lwɛ̃ ʒə tε vy, ty ε paʁti

sεtə nɥi… mε suʁiʁəz- ɔ̃ dispaʁys
dəpɥi lə bɔnœʁ ʒə nə lε plys vy
ʒε pεʁdys la lɥœʁ ki meklεʁe
ɑ̃n- œ̃n- ɛ̃stɑ̃ ty a dispaʁys də mε kɔte
ʒɑ̃n- ε tεllmɑ̃ maʁə də sεtə vi
puʁkwa ? puʁkwa ? ɑ̃n- ε sə ɛ̃si ?

sεtə nɥi la… ty ma vɔle ma viʁʒinite
dəpɥi la ʒwa də vivʁə sɑ̃n- εt- ale

sεtə nɥi… ʒε apʁiz- a pεje də mɔ̃ sɑ̃
ʒε vide mε vεnə puʁ εtʁə paʁdɔne
ʒə mə sɥi lεse dε sikatʁisə puʁ letεʁnite
mε ʁjɛ̃ nə ʁədəvənys kɔmə opaʁavɑ̃
dəpɥi ʒə sɥi maʁke a vi də tεz- aktə
puʁkwa ? puʁkwa ? ʁjɛ̃ nə sɔʁ də ma tεtə ?

sεtə nɥi… ma mεʁə ma abɑ̃dɔne
alɔʁ ʒε tʁuve la mɔʁ puʁ mə ʁekɔ̃fɔʁte
e ʒε pləʁe dəvɑ̃ εllə tɑ̃ kə ʒε py
mε ʁjɛ̃ a fεʁə kɔmə avɑ̃ ʒə nə vivʁε plys
ʒə dwa lεse də kɔte tu sə pase si nwaʁ
e apʁɑ̃dʁə a vivʁə sɑ̃ la sεvə dεspwaʁ

sεtə nɥi… ʒε kɔ̃tinye lε paʒə
ʒε apʁiz- a tu ʁəfεʁə sɑ̃z- okynə ʁεzɔ̃
a ʁəmɥe lε suvəniʁz- e lεse də kɔte lε sɔ̃ʒə
ʒε apʁiz- a nə plys ʁεve ni a kʁwaʁə a tutə sεz- ilyzjɔ̃
mεmə si sεʁtεnəmɑ̃ ʒεməʁε tu ʁəkɔmɑ̃se, tut- ublje
ʒε kɔ̃pʁi kə setε kɔmə sa e kə ʒə dəvε mɑ̃ kɔ̃tɑ̃te