Poeme-France : Lecture Écrit - Sans Thème -

Poeme : Cette Nuit

Poème - Sans Thème -
Publié le 03/08/2005 00:00

L'écrit contient 345 mots qui sont répartis dans 8 strophes.

Poete : Painoir

Cette Nuit

Cette nuit là… tu m’as volé mon âme
Depuis l’histoire fini en drame

Cette nuit… je me suis égaré dans ton chemin
La pluie s’est mise à tomber à terre
Le vent s’est envolé dans les airs
Le soleil n’éclairé plus mon destin
Depuis j’ère sur les décombres de ma vie
Pourquoi ? Pourquoi ? Dis moi je t’en prie

Cette nuit… j’ai perdus l’espoir
Dieu n’a pas souhaité me guider
Seule alors pour moi j’ai pleuré
Mes larmes résonnèrent dans les couloirs
Je t’ai appelé, ton nom comme unique cri
Mais au loin je t’ai vu, tu es parti

Cette nuit… mes sourires ont disparus
Depuis le bonheur je ne l’ai plus vu
J’ai perdus la lueur qui m’éclairé
En un instant tu as disparus de mes cotés
J’en ai tellement marre de cette vie
Pourquoi ? Pourquoi ? En est ce ainsi ?

Cette nuit là… tu m’as volé ma virginité
Depuis la joie de vivre s’en est allé

Cette nuit… j’ai appris à payer de mon sang
J’ai vidé mes veines pour être pardonné
Je me suis laissé des cicatrices pour l’éternité
Mais rien ne redevenus comme auparavant
Depuis je suis marqué à vie de tes actes
Pourquoi ? Pourquoi ? Rien ne sort de ma tête ?

Cette nuit… ma mère m’a abandonné
Alors j’ai trouvé la mort pour me réconforter
Et j’ai pleuré devant elle tant que j’ai pu
Mais rien à faire comme avant je ne vivrais plus
Je dois laisser de coté tout ce passé si noir
Et apprendre à vivre sans la sève d’espoir

Cette nuit… j’ai continué les pages
J’ai appris à tout refaire sans aucune raison
A remuer les souvenirs et laisser de coté les songes
J’ai appris à ne plus rêver ni à croire à toutes ces illusions
Même si certainement j’aimerais tout recommencer, tout oublier
J’ai compris que c’était comme sa et que je devais m’en contenter
 • Pieds Hyphénique: Cette Nuit

  cet=te=nuit=là=tu=mas=vo=lé=mon=âme 10
  de=puis=l=his=toi=re=fi=ni=en=drame 10

  cette=nuit=je=me=suis=é=ga=ré=dans=ton=che=min 12
  la=pluie=sest=mi=se=à=tom=ber=à=terre 10
  le=vent=sest=en=vo=lé=dans=les=airs 9
  le=so=leil=né=clai=ré=plus=mon=des=tin 10
  de=puis=jère=sur=les=dé=com=bres=de=ma=vie 11
  pour=quoi=pour=quoi=dis=moi=je=ten=prie 9

  cet=te=nuit=jai=per=dus=les=poir 8
  dieu=na=pas=sou=hai=té=me=gui=der 9
  seu=le=a=lors=pour=moi=jai=pleu=ré 9
  mes=lar=mes=ré=son=nèrent=dans=les=cou=loirs 10
  je=tai=ap=pe=lé=ton=nom=commeu=ni=que=cri 11
  mais=au=loin=je=tai=vu=tu=es=par=ti 10

  cet=te=nuit=mes=sou=rires=ont=dis=pa=rus 10
  de=puis=le=bon=heur=je=ne=lai=plus=vu 10
  jai=per=dus=la=lueur=qui=mé=clai=ré 9
  en=un=ins=tant=tu=as=dis=pa=rus=de=mes=co=tés 13
  jen=ai=tel=le=ment=mar=re=de=cette=vie 10
  pour=quoi=pour=quoi=en=est=ce=ain=si 9

  cette=nuit=là=tu=mas=vo=lé=ma=vir=gi=ni=té 12
  de=puis=la=joie=de=vivre=sen=est=al=lé 10

  cette=nuit=jai=ap=pris=à=payer=de=mon=sang 10
  jai=vi=dé=mes=veines=pour=ê=tre=par=don=né 11
  je=me=suis=lais=sé=des=ci=ca=trices=pour=lé=ter=ni=té 14
  mais=rien=ne=re=de=ve=nus=commeau=pa=ra=vant 11
  de=puis=je=suis=mar=qué=à=vie=de=tes=actes 11
  pour=quoi=pour=quoi=rien=ne=sort=de=ma=tête 10

  cet=te=nuit=ma=mère=ma=a=ban=don=né 10
  a=lors=jai=trou=vé=la=mort=pour=me=ré=con=for=ter 13
  et=jai=pleu=ré=de=vant=elle=tant=que=jai=pu 11
  mais=rien=à=faire=com=mea=vant=je=ne=vi=vrais=plus 12
  je=dois=lais=ser=de=co=té=tout=ce=pas=sé=si=noir 13
  et=ap=prendreà=vivre=sans=la=sè=ve=des=poir 10

  cet=te=nuit=jai=con=ti=nué=les=pa=ges 10
  jai=ap=pris=à=tout=re=faire=sans=au=cu=ne=rai=son 13
  a=re=muer=les=souve=nirs=et=lais=ser=de=co=té=les=songes 14
  jai=ap=pris=à=ne=plus=rê=ver=ni=à=croireà=tou=tes=ces=illu=sions 16
  même=si=cer=tai=ne=ment=jai=me=rais=tout=re=com=men=cer=tout=ou=blier 17
  jai=com=pris=que=cé=tait=comme=sa=et=que=je=de=vais=men=con=ten=ter 17
 • Phonétique : Cette Nuit

  sεtə nɥi la… ty ma vɔle mɔ̃n- amə
  dəpɥi listwaʁə fini ɑ̃ dʁamə

  sεtə nɥi… ʒə mə sɥiz- eɡaʁe dɑ̃ tɔ̃ ʃəmɛ̃
  la plɥi sε mizə a tɔ̃be a teʁə
  lə vɑ̃ sεt- ɑ̃vɔle dɑ̃ lεz- εʁ
  lə sɔlεj neklεʁe plys mɔ̃ dεstɛ̃
  dəpɥi ʒεʁə syʁ lε dekɔ̃bʁə- də ma vi
  puʁkwa ? puʁkwa ? di mwa ʒə tɑ̃ pʁi

  sεtə nɥi… ʒε pεʁdys lεspwaʁ
  djø na pa suεte mə ɡide
  sələ alɔʁ puʁ mwa ʒε pləʁe
  mε laʁmə- ʁezɔnεʁe dɑ̃ lε kulwaʁ
  ʒə tε apəle, tɔ̃ nɔ̃ kɔmə ynikə kʁi
  mεz- o lwɛ̃ ʒə tε vy, ty ε paʁti

  sεtə nɥi… mε suʁiʁəz- ɔ̃ dispaʁys
  dəpɥi lə bɔnœʁ ʒə nə lε plys vy
  ʒε pεʁdys la lɥœʁ ki meklεʁe
  ɑ̃n- œ̃n- ɛ̃stɑ̃ ty a dispaʁys də mε kɔte
  ʒɑ̃n- ε tεllmɑ̃ maʁə də sεtə vi
  puʁkwa ? puʁkwa ? ɑ̃n- ε sə ɛ̃si ?

  sεtə nɥi la… ty ma vɔle ma viʁʒinite
  dəpɥi la ʒwa də vivʁə sɑ̃n- εt- ale

  sεtə nɥi… ʒε apʁiz- a pεje də mɔ̃ sɑ̃
  ʒε vide mε vεnə puʁ εtʁə paʁdɔne
  ʒə mə sɥi lεse dε sikatʁisə puʁ letεʁnite
  mε ʁjɛ̃ nə ʁədəvənys kɔmə opaʁavɑ̃
  dəpɥi ʒə sɥi maʁke a vi də tεz- aktə
  puʁkwa ? puʁkwa ? ʁjɛ̃ nə sɔʁ də ma tεtə ?

  sεtə nɥi… ma mεʁə ma abɑ̃dɔne
  alɔʁ ʒε tʁuve la mɔʁ puʁ mə ʁekɔ̃fɔʁte
  e ʒε pləʁe dəvɑ̃ εllə tɑ̃ kə ʒε py
  mε ʁjɛ̃ a fεʁə kɔmə avɑ̃ ʒə nə vivʁε plys
  ʒə dwa lεse də kɔte tu sə pase si nwaʁ
  e apʁɑ̃dʁə a vivʁə sɑ̃ la sεvə dεspwaʁ

  sεtə nɥi… ʒε kɔ̃tinye lε paʒə
  ʒε apʁiz- a tu ʁəfεʁə sɑ̃z- okynə ʁεzɔ̃
  a ʁəmɥe lε suvəniʁz- e lεse də kɔte lε sɔ̃ʒə
  ʒε apʁiz- a nə plys ʁεve ni a kʁwaʁə a tutə sεz- ilyzjɔ̃
  mεmə si sεʁtεnəmɑ̃ ʒεməʁε tu ʁəkɔmɑ̃se, tut- ublje
  ʒε kɔ̃pʁi kə setε kɔmə sa e kə ʒə dəvε mɑ̃ kɔ̃tɑ̃te
 • Pieds Phonétique : Cette Nuit

  sε=tə=nɥi=la=ty=ma=vɔ=le=mɔ̃=namə 10
  dəp=ɥi=lis=twa=ʁə=fi=ni=ɑ̃=dʁa=mə 10

  sεtə=nɥi=ʒə=mə=sɥi=ze=ɡa=ʁe=dɑ̃=tɔ̃=ʃə=mɛ̃ 12
  la=plɥi=sε=mizə=a=tɔ̃=be=a=te=ʁə 10
  lə=vɑ̃=sε=tɑ̃=vɔ=le=dɑ̃=lε=zεʁ 9
  lə=sɔ=lεj=ne=klε=ʁe=plys=mɔ̃=dεs=tɛ̃ 10
  dəp=ɥi=ʒεʁə=syʁ=lε=de=kɔ̃=bʁə=də=ma=vi 11
  puʁ=kwa=puʁ=kwa=di=mwa=ʒə=tɑ̃=pʁi 9

  sε=tə=nɥi=ʒε=pεʁ=dys=lεs=pwaʁ 8
  dj=ø=na=pa=su=ε=te=mə=ɡi=de 10
  sə=lə=a=lɔʁ=puʁ=mwa=ʒε=plə=ʁe 9
  mε=laʁmə=ʁe=zɔ=nε=ʁe=dɑ̃=lε=ku=lwaʁ 10
  ʒə=tε=apə=le=tɔ̃=nɔ̃=kɔ=məy=ni=kə=kʁi 11
  mε=zo=lwɛ̃=ʒə=tε=vy=ty=ε=paʁ=ti 10

  sε=tə=nɥi=mε=su=ʁiʁə=zɔ̃=dis=pa=ʁys 10
  dəp=ɥi=lə=bɔ=nœʁ=ʒə=nə=lε=plys=vy 10
  ʒε=pεʁ=dys=la=lɥœ=ʁə=ki=me=klε=ʁe 10
  ɑ̃=nœ̃=nɛ̃s=tɑ̃=ty=a=dis=pa=ʁys=də=mε=kɔ=te 13
  ʒɑ̃=nε=tεl=lmɑ̃=ma=ʁə=də=sε=tə=vi 10
  puʁ=kwa=puʁ=kwa=ɑ̃=nε=sə=ɛ̃=si 9

  sεtə=nɥi=la=ty=ma=vɔ=le=ma=viʁ=ʒi=ni=te 12
  dəp=ɥi=la=ʒwadə=vi=vʁə=sɑ̃=nε=ta=le 10

  sεtə=nɥi=ʒε=a=pʁi=za=pε=je=də=mɔ̃=sɑ̃ 11
  ʒε=vi=de=mε=vεnə=puʁ=ε=tʁə=paʁ=dɔ=ne 11
  ʒə=mə=sɥi=lεse=dε=si=ka=tʁi=sə=puʁ=le=tεʁ=ni=te 14
  mε=ʁjɛ̃nə=ʁə=də=və=nys=kɔ=məo=pa=ʁa=vɑ̃ 11
  dəp=ɥiʒə=sɥi=maʁ=ke=a=vi=də=tε=zak=tə 11
  puʁ=kwa=puʁ=kwa=ʁjɛ̃=nə=sɔʁ=də=ma=tεtə 10

  sε=tə=nɥi=ma=mεʁə=ma=a=bɑ̃=dɔ=ne 10
  a=lɔʁ=ʒε=tʁu=ve=la=mɔʁ=puʁmə=ʁe=kɔ̃=fɔʁ=te 12
  e=ʒεplə=ʁe=də=vɑ̃=εllə=tɑ̃=kə=ʒε=py 10
  mε=ʁjɛ̃=a=fεʁə=kɔ=məa=vɑ̃=ʒə=nə=vi=vʁε=plys 12
  ʒə=dwa=lεse=də=kɔ=te=tu=sə=pa=se=si=nwaʁ 12
  e=a=pʁɑ̃dʁəa=vivʁə=sɑ̃=la=sε=və=dεs=pwaʁ 10

  sε=tə=nɥi=ʒε=kɔ̃=ti=ny=e=lε=paʒə 10
  ʒε=a=pʁi=za=tuʁə=fε=ʁə=sɑ̃=zo=ky=nə=ʁε=zɔ̃ 13
  a=ʁəm=ɥe=lε=suvə=niʁ=ze=lε=se=də=kɔ=te=lε=sɔ̃ʒə 14
  ʒε=a=pʁi=zanə=plys=ʁε=ve=ni=a=kʁwa=ʁəa=tu=tə=sε=zi=ly=zjɔ̃ 17
  mεmə=si=sεʁ=tε=nə=mɑ̃=ʒε=mə=ʁε=tu=ʁə=kɔ=mɑ̃=se=tu=tu=blje 17
  ʒε=kɔ̃=pʁikə=se=tε=kɔ=mə=sa=e=kə=ʒə=də=vε=mɑ̃=kɔ̃=tɑ̃=te 17

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
03/08/2005 11:26Eternel_Ange

ce poéme est vraiment magnifique!
il est super bien écrit..beaucoup de talents!
mais il est si triste!
courage a toi, reste forte
amitié