Poème-France.com

Poeme : Un RêveUn Rêve

J’aimerais avoir un rêve
Rêver de toucher tes lèvres
De me réfugier chez toi
Pour ne plus avoir froid

Rêver de déclarer une flamme
Un sentiment qui brûle dans mon âme
Rêver de pendre ta main
Et si possible jusqu’à demain

Rêver que tu sois à moi
Q’on sois réunis toi et moi
Main dans main regardant le ciel
Ou dans le dos nous pousserons des ailes

Me poser plein de questions
A en perdre la raison
Comme te dire I love you
Sans devenir fou

J’aimerais rêver d’être amoureuse
D’être une petite chanceuse
Et crier partout que je t’aime
Que je t’aime…
Painoir

PostScriptum

Un reve… con


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒεməʁεz- avwaʁ œ̃ ʁεvə
ʁεve də tuʃe tε lεvʁə
də mə ʁefyʒje ʃe twa
puʁ nə plysz- avwaʁ fʁwa

ʁεve də deklaʁe ynə flamə
œ̃ sɑ̃timɑ̃ ki bʁylə dɑ̃ mɔ̃n- amə
ʁεve də pɑ̃dʁə ta mɛ̃
e si pɔsiblə ʒyska dəmɛ̃

ʁεve kə ty swaz- a mwa
kɔ̃ swa ʁeyni twa e mwa
mɛ̃ dɑ̃ mɛ̃ ʁəɡaʁdɑ̃ lə sjεl
u dɑ̃ lə do nu pusəʁɔ̃ dεz- εlə

mə poze plɛ̃ də kεstjɔ̃
a ɑ̃ pεʁdʁə la ʁεzɔ̃
kɔmə tə diʁə i lɔvə iu
sɑ̃ dəvəniʁ fu

ʒεməʁε ʁεve dεtʁə amuʁøzə
dεtʁə ynə pətitə ʃɑ̃søzə
e kʁje paʁtu kə ʒə tεmə
kə ʒə tεmə…