Poème-France.com

Poeme : Invente La MortInvente La Mort

Maman pleure et ses larmes je les laisse couler
Je ne suis plus ton enfant c’est du passé
Mes mains manipulent les couteaux
J’ai vu trop que je suis tombé de haut
La pitié braille à pleines oreilles
Des paroles pour rester en éveil
Mais tout cela ne veut rien dire
Ce soir ma vie seule expire
J’ai dis oui à ceux qui m’ont tendus une main
J’ai choisie mon chemin et mon destin
La blessure s’allonge, la pointe si douce
Avec délicatesse je me tracasse
Puisque lui que j’aime
Qui m’aime, ne m’aime
J’abandonne de réfléchir pour sa
C’est décider c’est comme sa
J’oubli que j’ai une importance
Je sens le sang couler d’existence
Corps vivant ne réagit plus
Cerveau ne choisi plus
L’âme est condamnée à sortir du corps
La coupure saigne encore et encore
Je perds l’esprit, la main continu l’envie
Je suis qu’une molécule qui quitte la vie
Je me donne la mort
Un autre sort… .
Painoir

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

mamɑ̃ plœʁə e sε laʁmə- ʒə lε lεsə kule
ʒə nə sɥi plys tɔ̃n- ɑ̃fɑ̃ sε dy pase
mε mɛ̃ manipyle lε kuto
ʒε vy tʁo kə ʒə sɥi tɔ̃be də-o
la pitje bʁajə a plεnəz- ɔʁεjə
dε paʁɔlə puʁ ʁεste ɑ̃n- evεj
mε tu səla nə vø ʁjɛ̃ diʁə
sə swaʁ ma vi sələ εkspiʁə
ʒε di ui a sø ki mɔ̃ tɑ̃dysz- ynə mɛ̃
ʒε ʃwazi mɔ̃ ʃəmɛ̃ e mɔ̃ dεstɛ̃
la blesyʁə salɔ̃ʒə, la pwɛ̃tə si dusə
avεk delikatεsə ʒə mə tʁakasə
pɥiskə lɥi kə ʒεmə
ki mεmə, nə mεmə
ʒabɑ̃dɔnə də ʁefleʃiʁ puʁ sa
sε deside sε kɔmə sa
ʒubli kə ʒε ynə ɛ̃pɔʁtɑ̃sə
ʒə sɑ̃s lə sɑ̃ kule dεɡzistɑ̃sə
kɔʁ vivɑ̃ nə ʁeaʒi plys
sεʁvo nə ʃwazi plys
lamə ε kɔ̃damne a sɔʁtiʁ dy kɔʁ
la kupyʁə sεɲə ɑ̃kɔʁə e ɑ̃kɔʁə
ʒə pεʁd lεspʁi, la mɛ̃ kɔ̃tiny lɑ̃vi
ʒə sɥi kynə mɔlekylə ki kitə la vi
ʒə mə dɔnə la mɔʁ
œ̃n- otʁə sɔʁ…