Poeme-France : Lecture Écrit - Sans Thème -

Poeme : Làlàlà

Poème - Sans Thème -
Publié le 19/08/2005 00:00

L'écrit contient 332 mots qui sont répartis dans 7 strophes.

Poete : Painoir

Làlàlà

Plus envie de vivre
Plus envie de se battre
Pourquoi j’ai tout perdus
Une miette il n’en reste plus
Il n’ y a plus rien dans ma vie
Même pas l’ombre d’un envie
Je veux reprendre mes lames
Pleurer de toutes mes larmes
Et couper, trancher pour chaque peine
Jusqu’ à toucher mes propres veines

Tu entends mais tu ne vois personne
« J’aime mais je ne vois personne… »

Et tu peux courir, chercher, tu finiras en larmes
Seul tes amis seront là, tes lames
Et je veux pleurer
Je vais crier
Tout le mal que j’ai
Je vais pleurer

Et même si je pleur, il n’y auras pas une épaule
Je resterai seule
Avec un souvenir d’une vie gâchée
Souvenir que je t’aime en eveil
Et en cadeau je te donnerai mes ailes
Pour que toi tu ne souffres jamais
Et je t’enverrais mon cœur
Découper dans des larmes de bonheur
Pour ne que jamais tu n’oublis que je t’aime
Pour qu’on moins une fois je nourrisse tes larmes

Plus jamais souffrir
Juste une fois mourir

Pour ne plus apporter le désespoir
Pour ne plus que vous voyez Pai_Noir
Cette gamine infâme
Qui s’amuse avec des lames
Une pauvre petite fille qui fait pitié
Que tout le monde fait semblant d’aimer

Partez, fuyez, ne me regarder plus
Je ne m’en sors plus
Je suis devenu un monstre
Une lueur il n’y en a pas l’ombre
Partez, fuyez je fais vous voir du mal
Vous mordre comme un animal
Encore une fois je serai fautive
Je gâcherai vos rêves
Alors partez, oubliez moi, fuyez !
Car je vais me noyer
Et si une main traîne
Elle tombera dans ma peine
Et encore une fois c’est moi
Qui auras fait la faute
Alors fuyez et laisse la morte
Périr sur la route
Laissez l’ame errante
Creuser sa propre tombe
Son suicide à l’aube
 • Pieds Hyphénique: Làlàlà

  plus=en=vie=de=vi=vre 6
  plus=en=vie=de=se=battre 6
  pour=quoi=jai=tout=per=dus 6
  une=miet=te=il=nen=res=te=plus 8
  il=ny=a=plus=rien=dans=ma=vie 8
  même=pas=lom=bre=dun=en=vie 7
  je=veux=re=prendre=mes=lames 6
  pleu=rer=de=toutes=mes=larmes 6
  et=cou=per=tran=cher=pour=cha=que=peine 9
  jus=quà=tou=cher=mes=propres=veines 7

  tu=en=tends=mais=tu=ne=vois=per=sonne 9
  jaime=mais=je=ne=vois=per=son=ne 9

  et=tu=peux=cou=rir=cher=cher=tu=fi=ni=ras=en=larmes 13
  seul=tes=a=mis=se=ront=là=tes=lames 9
  et=je=veux=pleu=rer 5
  je=vais=cri=er 4
  tout=le=mal=que=jai 5
  je=vais=pleu=rer 4

  et=même=si=je=pleur=il=ny=au=ras=pas=u=neé=paule 13
  je=res=te=rai=seu=le 6
  a=vec=un=souve=nir=du=ne=vie=gâ=chée 10
  souve=nir=que=je=tai=meen=e=veil 8
  et=en=ca=deau=je=te=donne=rai=mes=ailes 10
  pour=que=toi=tu=ne=souf=fres=ja=mais 9
  et=je=ten=ver=rais=mon=cœur 7
  dé=cou=per=dans=des=lar=mes=de=bon=heur 10
  pour=ne=que=ja=mais=tu=nou=blis=que=je=taime 11
  pour=quon=moins=une=fois=je=nour=ris=se=tes=larmes 11

  plus=ja=mais=souf=frir 5
  jus=te=une=fois=mou=rir 6

  pour=ne=plus=ap=por=ter=le=déses=poir 9
  pour=ne=plus=que=vous=voyez=pai=sou=li=gné=noir 11
  cette=ga=mi=ne=in=fâme 6
  qui=sa=musea=vec=des=lames 6
  une=pau=vre=pe=tite=fille=qui=fait=pi=tié 10
  que=tout=le=monde=fait=sem=blant=dai=mer 9

  par=tez=fuyez=ne=me=re=gar=der=plus 9
  je=ne=men=sors=plus 5
  je=suis=de=ve=nu=un=monstre 7
  une=lueur=il=ny=en=a=pas=lombre 8
  par=tez=fuyez=je=fais=vous=voir=du=mal 9
  vous=mordre=commeun=a=ni=mal 6
  en=coreune=fois=je=se=rai=fau=tive 8
  je=gâ=che=rai=vos=rêves 6
  a=lors=par=tez=ou=bliez=moi=fuyez 8
  car=je=vais=me=noy=er 6
  et=si=u=ne=main=traîne 6
  elle=tombe=ra=dans=ma=peine 6
  et=en=coreu=ne=fois=cest=moi 7
  qui=au=ras=fait=la=faute 6
  a=lors=fuyez=et=laisse=la=morte 7
  pé=rir=sur=la=rou=te 6
  lais=sez=la=me=er=rante 6
  creu=ser=sa=pro=pre=tombe 6
  son=sui=ci=de=à=laube 6
 • Phonétique : Làlàlà

  plysz- ɑ̃vi də vivʁə
  plysz- ɑ̃vi də sə batʁə
  puʁkwa ʒε tu pεʁdys
  ynə mjεtə il nɑ̃ ʁεstə plys
  il ni a plys ʁjɛ̃ dɑ̃ ma vi
  mεmə pa lɔ̃bʁə dœ̃n- ɑ̃vi
  ʒə vø ʁəpʁɑ̃dʁə mε lamə
  pləʁe də tutə mε laʁmə
  e kupe, tʁɑ̃ʃe puʁ ʃakə pεnə
  ʒyska tuʃe mε pʁɔpʁə- vεnə

  ty ɑ̃tɑ̃ mε ty nə vwa pεʁsɔnə
  « ʒεmə mε ʒə nə vwa pεʁsɔnə… »

  e ty pø kuʁiʁ, ʃεʁʃe, ty finiʁaz- ɑ̃ laʁmə
  səl tεz- ami səʁɔ̃ la, tε lamə
  e ʒə vø pləʁe
  ʒə vε kʁje
  tu lə mal kə ʒε
  ʒə vε pləʁe

  e mεmə si ʒə plœʁ, il ni oʁa pa ynə epolə
  ʒə ʁεstəʁε sələ
  avεk œ̃ suvəniʁ dynə vi ɡaʃe
  suvəniʁ kə ʒə tεmə ɑ̃n- əvεj
  e ɑ̃ kado ʒə tə dɔnəʁε mεz- εlə
  puʁ kə twa ty nə sufʁə- ʒamε
  e ʒə tɑ̃veʁε mɔ̃ kœʁ
  dekupe dɑ̃ dε laʁmə- də bɔnœʁ
  puʁ nə kə ʒamε ty nubli kə ʒə tεmə
  puʁ kɔ̃ mwɛ̃z- ynə fwa ʒə nuʁʁisə tε laʁmə

  plys ʒamε sufʁiʁ
  ʒystə ynə fwa muʁiʁ

  puʁ nə plysz- apɔʁte lə dezεspwaʁ
  puʁ nə plys kə vu vwaje pε suliɲe nwaʁ
  sεtə ɡaminə ɛ̃famə
  ki samyzə avεk dε lamə
  ynə povʁə pətitə fijə ki fε pitje
  kə tu lə mɔ̃də fε sɑ̃blɑ̃ dεme

  paʁte, fyie, nə mə ʁəɡaʁde plys
  ʒə nə mɑ̃ sɔʁ plys
  ʒə sɥi dəvəny œ̃ mɔ̃stʁə
  ynə lɥœʁ il ni ɑ̃n- a pa lɔ̃bʁə
  paʁte, fyie ʒə fε vu vwaʁ dy mal
  vu mɔʁdʁə kɔmə œ̃n- animal
  ɑ̃kɔʁə ynə fwa ʒə səʁε fotivə
  ʒə ɡaʃəʁε vo ʁεvə
  alɔʁ paʁte, ublje mwa, fyie !
  kaʁ ʒə vε mə nwaje
  e si ynə mɛ̃ tʁεnə
  εllə tɔ̃bəʁa dɑ̃ ma pεnə
  e ɑ̃kɔʁə ynə fwa sε mwa
  ki oʁa fε la fotə
  alɔʁ fyiez- e lεsə la mɔʁtə
  peʁiʁ syʁ la ʁutə
  lεse lamə eʁɑ̃tə
  kʁøze sa pʁɔpʁə tɔ̃bə
  sɔ̃ sɥisidə a lobə
 • Pieds Phonétique : Làlàlà

  plys=zɑ̃=vi=də=vi=vʁə 6
  plys=zɑ̃=vi=də=sə=ba=tʁə 7
  puʁ=kwa=ʒε=tu=pεʁ=dys 6
  y=nə=mj=ε=tə=il=nɑ̃=ʁεs=tə=plys 10
  il=ni=a=plys=ʁj=ɛ̃=dɑ̃=ma=vi 9
  mε=mə=pa=lɔ̃=bʁə=dœ̃=nɑ̃=vi 8
  ʒə=vø=ʁə=pʁɑ̃=dʁə=mε=la=mə 8
  plə=ʁe=də=tu=tə=mε=laʁ=mə 8
  e=ku=pe=tʁɑ̃=ʃe=puʁ=ʃa=kə=pε=nə 10
  ʒys=ka=tu=ʃe=mε=pʁɔ=pʁə=vε=nə 9

  ty=ɑ̃=tɑ̃=mε=ty=nə=vwa=pεʁ=sɔ=nə 10
  ʒε=mə=mε=ʒə=nə=vwa=pεʁ=sɔ=nə 10

  e=ty=pø=ku=ʁiʁ=ʃεʁ=ʃe=ty=fi=ni=ʁa=zɑ̃=laʁmə 13
  səl=tε=za=mis=ə=ʁɔ̃=la=tε=la=mə 10
  e=ʒə=vø=plə=ʁe 5
  ʒə=vε=kʁj=e 4
  tu=lə=mal=kə=ʒε 5
  ʒə=vε=plə=ʁe 4

  e=mεmə=si=ʒə=plœʁ=il=ni=o=ʁa=pa=y=nəe=polə 13
  ʒə=ʁεs=tə=ʁε=sə=lə 6
  a=vεk=œ̃=suvə=niʁ=dy=nə=vi=ɡa=ʃe 10
  su=və=niʁ=kə=ʒə=tε=mə=ɑ̃=nə=vεj 10
  e=ɑ̃=ka=doʒə=tə=dɔ=nə=ʁε=mε=zεlə 10
  puʁ=kə=twa=ty=nə=su=fʁə=ʒa=mε 9
  e=ʒə=tɑ̃=ve=ʁε=mɔ̃=kœ=ʁə 8
  de=ku=pe=dɑ̃=dε=laʁ=mə=də=bɔ=nœʁ 10
  puʁnə=kə=ʒa=mε=ty=nu=bli=kə=ʒə=tεmə 10
  puʁ=kɔ̃=mwɛ̃=zynə=fwa=ʒə=nuʁ=ʁi=sə=tεlaʁmə 10

  plys=ʒa=mε=su=fʁiʁ 5
  ʒys=tə=y=nə=fwa=mu=ʁiʁ 7

  puʁ=nə=plys=za=pɔʁ=te=lə=de=zεs=pwaʁ 10
  puʁnə=plys=kə=vu=vwa=je=pε=su=li=ɲe=nwaʁ 11
  sε=tə=ɡa=mi=nə=ɛ̃=fa=mə 8
  ki=sa=my=zə=a=vεk=dε=la=mə 9
  ynə=po=vʁə=pə=titə=fi=jə=ki=fε=pi=tje 11
  kə=tu=lə=mɔ̃=də=fε=sɑ̃=blɑ̃=dε=me 10

  paʁ=te=fy=i=e=nə=məʁə=ɡaʁ=de=plys 10
  ʒə=nə=mɑ̃=sɔʁ=plys 5
  ʒə=sɥi=də=və=ny=œ̃=mɔ̃s=tʁə 8
  y=nə=lɥœ=ʁə=il=ni=ɑ̃=na=pa=lɔ̃bʁə 10
  paʁ=te=fy=i=e=ʒə=fε=vu=vwaʁ=dy=mal 11
  vu=mɔʁ=dʁə=kɔ=mə=œ̃=na=ni=mal 9
  ɑ̃=kɔʁə=y=nə=fwa=ʒə=sə=ʁε=fo=tivə 10
  ʒə=ɡa=ʃə=ʁε=vo=ʁε=və 7
  a=lɔʁ=paʁ=te=u=blje=mwa=fy=i=e 10
  kaʁ=ʒə=vε=mə=nwa=j=e 7
  e=si=y=nə=mɛ̃=tʁε=nə 7
  εl=lə=tɔ̃=bə=ʁa=dɑ̃=ma=pε=nə 9
  e=ɑ̃=kɔ=ʁə=y=nə=fwa=sε=mwa 9
  ki=o=ʁa=fε=la=fo=tə 7
  a=lɔʁ=fy=i=e=ze=lε=sə=la=mɔʁtə 10
  pe=ʁiʁ=syʁ=la=ʁu=tə 6
  lε=se=la=mə=e=ʁɑ̃=tə 7
  kʁø=ze=sa=pʁɔ=pʁə=tɔ̃=bə 7
  sɔ̃=sɥi=si=də=a=lo=bə 7

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
25/11/2020Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.