Poème-France.com

Poeme : Petite ConnePetite Conne

Petite conne sans intérêt
Faut que tu arrêtes de rêver
On ne t’aimerait jamais

Petite conne, sale égoïste
T’as finis en âme errante
Aujourd’hui t’es morte

Petite conne tu te sers de tes mains
Pour te construire un chemin
Mais tu n’es plus rien

Petite conne, tu le sais
Personne ne t’aimait
Pour personne tu ne comptais

Petite conne t’as trop rêvé
Tu voulais vivre une éternité
Mais la vie ne t’a jamais aimé

Petite conne a été déçu
Elle n’en pouvait plus
Aujourd’hui elle n’est plus

Petite conne meurtrie
Petite conne à quitter sa vie
Elle ne sera plus là au réveil
Elle s’est écrasée au pays de merveilles…
Painoir

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

pətitə kɔnə sɑ̃z- ɛ̃teʁε
fo kə ty aʁεtə də ʁεve
ɔ̃ nə tεməʁε ʒamε

pətitə kɔnə, salə eɡɔistə
ta finiz- ɑ̃n- amə eʁɑ̃tə
oʒuʁdɥi tε mɔʁtə

pətitə kɔnə ty tə sεʁ də tε mɛ̃
puʁ tə kɔ̃stʁɥiʁə œ̃ ʃəmɛ̃
mε ty nε plys ʁjɛ̃

pətitə kɔnə, ty lə sε
pεʁsɔnə nə tεmε
puʁ pεʁsɔnə ty nə kɔ̃tε

pətitə kɔnə ta tʁo ʁεve
ty vulε vivʁə ynə etεʁnite
mε la vi nə ta ʒamεz- εme

pətitə kɔnə a ete desy
εllə nɑ̃ puvε plys
oʒuʁdɥi εllə nε plys

pətitə kɔnə məʁtʁi
pətitə kɔnə a kite sa vi
εllə nə səʁa plys la o ʁevεj
εllə sεt- ekʁaze o pεi də mεʁvεjə…