Poème-France.com

Poeme : Cache Cache Dans La Salle De BainsCache Cache Dans La Salle De Bains

Ne sachant plus trop quoi faire
Pour pénétrer dans ton univers
Je tente le tout pour la toux
Et tant pis si tu me prends pour un fou

Je n’hésite pas à me cacher dans un suppositoire
Avant de plonger dans ce grand trou noir
Pour te dégager les voies respiratoires
Et t’aider sans doute à mieux me voir

Puis je me planque dans ta crème dépilatoire
Pour ne pas commencer à te raser avec mes histoires
Moi qui en manque un peu je plonge dans ton vernis
Avant de m’étaler et finir à tes pieds jolis

Je me glisse dans ton mascara crémeux
Afin de me prêter à tes drôles de petits yeux
Et découvrir au fond de toi, ce que je ne verrai jamais
Puis dessiner sur la toile de ton âme les contours de mon portrait

Comme je ne suis qu’un con d’homme,
Je me gare en double file dans une capote
En attendant qu’il fasse un peu plus hot
J’apprendrai à ne pas être un sot d’homme
Papillon11

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

nə saʃɑ̃ plys tʁo kwa fεʁə
puʁ penetʁe dɑ̃ tɔ̃n- ynive
ʒə tɑ̃tə lə tu puʁ la tu
e tɑ̃ pi si ty mə pʁɑ̃ puʁ œ̃ fu

ʒə nezitə pa a mə kaʃe dɑ̃z- œ̃ sypozitwaʁə
avɑ̃ də plɔ̃ʒe dɑ̃ sə ɡʁɑ̃ tʁu nwaʁ
puʁ tə deɡaʒe lε vwa ʁεspiʁatwaʁə
e tεde sɑ̃ dutə a mjø mə vwaʁ

pɥi ʒə mə plɑ̃kə dɑ̃ ta kʁεmə depilatwaʁə
puʁ nə pa kɔmɑ̃se a tə ʁaze avεk mεz- istwaʁə
mwa ki ɑ̃ mɑ̃kə œ̃ pø ʒə plɔ̃ʒə dɑ̃ tɔ̃ vεʁni
avɑ̃ də metale e finiʁ a tε pje ʒɔli

ʒə mə ɡlisə dɑ̃ tɔ̃ maskaʁa kʁemø
afɛ̃ də mə pʁεte a tε dʁolə də pətiz- iø
e dekuvʁiʁ o fɔ̃ də twa, sə kə ʒə nə veʁε ʒamε
pɥi desine syʁ la twalə də tɔ̃n- amə lε kɔ̃tuʁ də mɔ̃ pɔʁtʁε

kɔmə ʒə nə sɥi kœ̃ kɔ̃ dɔmə,
ʒə mə ɡaʁə ɑ̃ dublə filə dɑ̃z- ynə kapɔtə
ɑ̃n- atɑ̃dɑ̃ kil fasə œ̃ pø plysz- o
ʒapʁɑ̃dʁε a nə pa εtʁə œ̃ so dɔmə