Poeme : Falling In Love Again

Falling In Love Again

Ça sent encore la vielle rengaine
A croire que la tristesse est une aubaine
Quand je gratte les cordes de ma peine
Du bues sort de ma bedaine

Ça sent encore le vieux chien mouillé
Les trottoirs fatigués et les rues mal éclairées
Quand je siffle entre mes dents
Y a du blues qui passe dedans

Falling in love again
De celle qui est restée la même
Falling in love again
Et mon blues pleure un je t’aime

Ça sent encore la vieille mandarine
Pimentée d’une fragrance d’adrénaline
Quand je rote mon trop plein de sentiments
C’est le son du blues que l’on entend

Ça sent encore la vielle chaussette
Le rhum et la fumée d’étranges cigarettes
Quand je mets de l’aspirine dans mes rimes
C’est le blues qui en est victime

Falling in love again
De celle qui est restée la même
Falling in love again
Et mon blues pleure un je t’aime

Ça sent encore la vieille transpiration
Mélangé à un reste d’excitation
Quand je te parfume d’un frisson
Mon blues se charge d’émotions

En arrivant tu as ouvert la fenêtre
Et j’ai senti les odeurs disparaitre
Quand tu me souffles ta lumière
Mon blues change d’air

Falling in love again
De celle qui est restée la même
Falling in love again
Et mon blues rit un je t’aime

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Falling In Love Again

  ça=sent=en=co=re=la=viel=le=ren=gaine 10
  a=croire=que=la=tris=tes=seest=u=ne=au=baine 11
  quand=je=grat=te=les=cor=des=de=ma=peine 10
  du=bues=sort=de=ma=be=dai=ne 8

  ça=sent=en=core=le=vieux=chien=mouillé 8
  les=trot=toirs=fa=ti=gués=et=les=rues=mal=é=clai=rées 13
  quand=je=sif=fle=en=tre=mes=dents 8
  y=a=du=blues=qui=passe=de=dans 8

  fal=ling=in=lo=ve=a=gain 7
  de=cel=le=qui=est=res=tée=la=même 9
  fal=ling=in=lo=ve=a=gain 7
  et=mon=blues=pleu=re=un=je=taime 8

  ça=sent=en=core=la=vieille=man=da=rine 9
  pimen=tée=du=ne=fra=gran=ce=da=dré=na=line 11
  quand=je=rote=mon=trop=plein=de=sen=timents 9
  cest=le=son=du=blues=que=lon=en=tend 9

  ça=sent=en=core=la=viel=le=chaus=sette 9
  le=rhum=et=la=fu=mée=dé=tranges=ci=ga=rettes 11
  quand=je=mets=de=las=pi=rine=dans=mes=rimes 10
  cest=le=blues=qui=en=est=vic=time 8

  fal=ling=in=lo=ve=a=gain 7
  de=cel=le=qui=est=res=tée=la=même 9
  fal=ling=in=lo=ve=a=gain 7
  et=mon=blues=pleu=re=un=je=taime 8

  ça=sent=en=core=la=viei=lle=trans=pi=ra=tion 11
  mé=lan=gé=à=un=res=te=dex=ci=ta=tion 11
  quand=je=te=par=fume=dun=fris=son 8
  mon=blues=se=char=ge=dé=mo=tions 8

  en=ar=ri=vant=tu=as=ou=vert=la=fe=nêtre 11
  et=jai=sen=ti=les=o=deurs=dis=pa=raitre 10
  quand=tu=me=souf=fles=ta=lu=mière 8
  mon=blues=chan=ge=dair 5

  fal=ling=in=lo=ve=a=gain 7
  de=cel=le=qui=est=res=tée=la=même 9
  fal=ling=in=lo=ve=a=gain 7
  et=mon=blues=rit=un=je=tai=me 8
 • Phonétique : Falling In Love Again

  sa sɑ̃ ɑ̃kɔʁə la vjεllə ʁɑ̃ɡεnə
  a kʁwaʁə kə la tʁistεsə εt- ynə obεnə
  kɑ̃ ʒə ɡʁatə lε kɔʁdə- də ma pεnə
  dy bɥ sɔʁ də ma bədεnə

  sa sɑ̃ ɑ̃kɔʁə lə vjø ʃjɛ̃ muje
  lε tʁɔtwaʁ fatiɡez- e lε ʁy mal eklεʁe
  kɑ̃ ʒə siflə ɑ̃tʁə mε dɑ̃
  i a dy blɥ ki pasə dədɑ̃

  faliŋ ɛ̃ lɔvə aɡɛ̃
  də sεllə ki ε ʁεste la mεmə
  faliŋ ɛ̃ lɔvə aɡɛ̃
  e mɔ̃ blɥ plœʁə œ̃ ʒə tεmə

  sa sɑ̃ ɑ̃kɔʁə la vjεjə mɑ̃daʁinə
  pimɑ̃te dynə fʁaɡʁɑ̃sə dadʁenalinə
  kɑ̃ ʒə ʁɔtə mɔ̃ tʁo plɛ̃ də sɑ̃timɑ̃
  sε lə sɔ̃ dy blɥ kə lɔ̃n- ɑ̃tɑ̃

  sa sɑ̃ ɑ̃kɔʁə la vjεllə ʃosεtə
  lə ʁɔm e la fyme detʁɑ̃ʒə siɡaʁεtə
  kɑ̃ ʒə mεt də laspiʁinə dɑ̃ mε ʁimə
  sε lə blɥ ki ɑ̃n- ε viktimə

  faliŋ ɛ̃ lɔvə aɡɛ̃
  də sεllə ki ε ʁεste la mεmə
  faliŋ ɛ̃ lɔvə aɡɛ̃
  e mɔ̃ blɥ plœʁə œ̃ ʒə tεmə

  sa sɑ̃ ɑ̃kɔʁə la vjεjə tʁɑ̃spiʁasjɔ̃
  melɑ̃ʒe a œ̃ ʁεstə dεksitasjɔ̃
  kɑ̃ ʒə tə paʁfymə dœ̃ fʁisɔ̃
  mɔ̃ blɥ sə ʃaʁʒə demɔsjɔ̃

  ɑ̃n- aʁivɑ̃ ty a uvεʁ la fənεtʁə
  e ʒε sɑ̃ti lεz- ɔdœʁ dispaʁεtʁə
  kɑ̃ ty mə suflə ta lymjεʁə
  mɔ̃ blɥ ʃɑ̃ʒə dεʁ

  faliŋ ɛ̃ lɔvə aɡɛ̃
  də sεllə ki ε ʁεste la mεmə
  faliŋ ɛ̃ lɔvə aɡɛ̃
  e mɔ̃ blɥ ʁit œ̃ ʒə tεmə
 • Syllabes Phonétique : Falling In Love Again

  sa=sɑ̃=ɑ̃=kɔ=ʁə=la=vjεl=lə=ʁɑ̃=ɡεnə 10
  a=kʁwaʁə=kə=la=tʁis=tε=səε=ty=nə=o=bεnə 11
  kɑ̃=ʒə=ɡʁa=tə=lε=kɔʁ=də=də=ma=pεnə 10
  dy=bɥ=sɔʁ=də=ma=bə=dε=nə 8

  sa=sɑ̃=ɑ̃=kɔ=ʁə=lə=vjø=ʃjɛ̃=mu=je 10
  lε=tʁɔ=twaʁ=fa=ti=ɡe=ze=lε=ʁy=mal=e=klε=ʁe 13
  kɑ̃=ʒə=si=flə=ɑ̃=tʁə=mε=dɑ̃ 8
  i=a=dy=blɥ=ki=pa=sə=də=dɑ̃ 9

  fa=liŋ=ɛ̃=lɔ=və=a=ɡɛ̃ 7
  də=sεl=lə=ki=ε=ʁεs=te=la=mε=mə 10
  fa=liŋ=ɛ̃=lɔ=və=a=ɡɛ̃ 7
  e=mɔ̃=blɥ=plœ=ʁə=œ̃=ʒə=tε=mə 9

  sa=sɑ̃=ɑ̃=kɔʁə=la=vjε=jə=mɑ̃=da=ʁinə 10
  pi=mɑ̃=te=dynə=fʁa=ɡʁɑ̃=sə=da=dʁe=nalinə 10
  kɑ̃ʒə=ʁɔ=tə=mɔ̃=tʁo=plɛ̃=də=sɑ̃=ti=mɑ̃ 10
  sε=lə=sɔ̃=dy=blɥ=kə=lɔ̃=nɑ̃=tɑ̃ 9

  sa=sɑ̃=ɑ̃=kɔ=ʁə=la=vjεl=lə=ʃo=sεtə 10
  lə=ʁɔm=e=la=fy=me=de=tʁɑ̃ʒə=si=ɡaʁεtə 10
  kɑ̃ʒə=mεt=də=las=pi=ʁi=nə=dɑ̃=mε=ʁimə 10
  sε=lə=blɥ=ki=ɑ̃=nε=vik=ti=mə 9

  fa=liŋ=ɛ̃=lɔ=və=a=ɡɛ̃ 7
  də=sεl=lə=ki=ε=ʁεs=te=la=mε=mə 10
  fa=liŋ=ɛ̃=lɔ=və=a=ɡɛ̃ 7
  e=mɔ̃=blɥ=plœ=ʁə=œ̃=ʒə=tε=mə 9

  sa=sɑ̃=ɑ̃=kɔʁə=la=vjεjə=tʁɑ̃s=pi=ʁa=sjɔ̃ 10
  me=lɑ̃=ʒe=a=œ̃=ʁεstə=dεk=si=ta=sjɔ̃ 10
  kɑ̃=ʒə=tə=paʁ=fy=mə=dœ̃=fʁi=sɔ̃ 9
  mɔ̃=blɥ=sə=ʃaʁ=ʒə=de=mɔ=sj=ɔ̃ 9

  ɑ̃=na=ʁi=vɑ̃=ty=a=u=vεʁ=lafə=nεtʁə 10
  e=ʒε=sɑ̃=ti=lε=zɔ=dœʁ=dis=pa=ʁεtʁə 10
  kɑ̃=ty=mə=su=flə=ta=ly=mjεʁ=ə 9
  mɔ̃=blɥ=ʃɑ̃=ʒə=dεʁ 5

  fa=liŋ=ɛ̃=lɔ=və=a=ɡɛ̃ 7
  də=sεl=lə=ki=ε=ʁεs=te=la=mε=mə 10
  fa=liŋ=ɛ̃=lɔ=və=a=ɡɛ̃ 7
  e=mɔ̃=blɥ=ʁit=œ̃=ʒə=tε=mə 8

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
27/05/2022Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.

Poème Amour
Publié le 12/05/2011 04:51

L'écrit contient 236 mots qui sont répartis dans 9 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.

Poete : Papillon11

Récompense

0
0
0