Poeme-France : Lecture Écrit - Sans Thème -

Poeme : Je Ne Peux Pas Prétendre

Poème - Sans Thème -
Publié le 19/05/2011 05:15

L'écrit contient 164 mots qui sont répartis dans 4 strophes.

Poete : Papillon11

Je Ne Peux Pas Prétendre

Je ne peux pas prétendre qu’il pleut, pourtant il tombe de l’eau, de l’eau trouble, de l’eau sale, de l’eau chaude, je ne peux pas prétendre qu’il pleut mais pourtant il tombe quelque chose de là haut.
Je ne peux pas prétendre qu’il y ait un angle mort dans mon champ de vision pourtant je ne vois rien, à part cette lumière trop brillante, trop blanche déchirant toutes les images en un puzzle kaléidoscopique halluciné.

Je ne peux pas prétendre qu’il fasse silence, pourtant il n’y a vraiment aucun bruit, aucun son, pas même un souffle, ni même le tic tac de ma minuterie interne.

Je ne peux pas prétendre qu’il n’y ait pas d’odeur, pourtant je ne sens rien, même pas mes propres phéromones.

Je ne peux pas prétendre avoir peur, pourtant je crève de trouille en voyant dans l’angle mort le balancier de mon ombre suspendue à une corde.
 • Pieds Hyphénique: Je Ne Peux Pas Prétendre

  je=ne=peux=pas=pré=ten=dre=quil=pleut=pour=tant=il=tom=be=de=leau=de=leau=trou=ble=de=leau=sa=le=de=leau=chau=de=je=ne=peux=pas=pré=ten=dre=quil=pleut=mais=pour=tant=il=tom=be=quel=que=cho=se=de=là=haut 50
  je=ne=peux=pas=préten=dre=quil=y=ait=un=an=gle=mort=dans=mon=champ=de=vi=sion=pour=tant=je=ne=vois=rien=à=part=cet=te=lu=miè=re=trop=brillan=te=trop=blan=che=dé=chi=rant=tou=tes=les=i=ma=ges=en=un=puzz=le=ka=léi=do=sco=pi=que=hal=lu=ci=né 61

  je=ne=peux=pas=pré=ten=dre=quil=fas=se=si=len=ce=pour=tant=il=ny=a=vrai=ment=au=cun=bruit=au=cun=son=pas=mê=me=un=souf=fle=ni=mê=me=le=tic=tac=de=ma=mi=nu=te=rie=in=ter=ne 47

  je=ne=peux=pas=pré=ten=dre=quil=ny=ait=pas=do=deur=pour=tant=je=ne=sens=rien=mê=me=pas=mes=pro=pres=phé=ro=mo=nes 29

  je=ne=peux=pas=pré=ten=dre=a=voir=peur=pour=tant=je=crè=ve=de=troui=lle=en=voy=ant=dans=lan=gle=mort=le=ba=lan=ci=er=de=mon=om=bre=sus=pen=due=à=u=ne=cor=de 42
 • Phonétique : Je Ne Peux Pas Prétendre

  ʒə nə pø pa pʁetɑ̃dʁə kil plø, puʁtɑ̃ il tɔ̃bə də lo, də lo tʁublə, də lo salə, də lo ʃodə, ʒə nə pø pa pʁetɑ̃dʁə kil plø mε puʁtɑ̃ il tɔ̃bə kεlkə ʃozə də la-o.
  ʒə nə pø pa pʁetɑ̃dʁə kil i ε œ̃n- ɑ̃ɡlə mɔʁ dɑ̃ mɔ̃ ʃɑ̃ də vizjɔ̃ puʁtɑ̃ ʒə nə vwa ʁjɛ̃, a paʁ sεtə lymjεʁə tʁo bʁijɑ̃tə, tʁo blɑ̃ʃə deʃiʁɑ̃ tutə lεz- imaʒəz- ɑ̃n- œ̃ pyzlə kaleidɔskɔpikə-alysine.

  ʒə nə pø pa pʁetɑ̃dʁə kil fasə silɑ̃sə, puʁtɑ̃ il ni a vʁεmɑ̃ okœ̃ bʁɥi, okœ̃ sɔ̃, pa mεmə œ̃ suflə, ni mεmə lə tik tak də ma minytəʁi ɛ̃tεʁnə.

  ʒə nə pø pa pʁetɑ̃dʁə kil ni ε pa dɔdœʁ, puʁtɑ̃ ʒə nə sɑ̃s ʁjɛ̃, mεmə pa mε pʁɔpʁə- feʁomonə.

  ʒə nə pø pa pʁetɑ̃dʁə avwaʁ pœʁ, puʁtɑ̃ ʒə kʁεvə də tʁujə ɑ̃ vwajɑ̃ dɑ̃ lɑ̃ɡlə mɔʁ lə balɑ̃sje də mɔ̃n- ɔ̃bʁə syspɑ̃dɥ a ynə kɔʁdə.
 • Pieds Phonétique : Je Ne Peux Pas Prétendre

  ʒə=nə=pø=pa=pʁe=tɑ̃=dʁə=kil=plø=puʁ=tɑ̃=il=tɔ̃=bə=də=lo=də=lo=tʁu=blə=də=lo=sa=lə=də=lo=ʃo=də=ʒə=nə=pø=pa=pʁe=tɑ̃=dʁə=kil=plø=mε=puʁ=tɑ̃=il=tɔ̃=bə=kεl=kə=ʃo=zə=də=la-o 50
  ʒə=nə=pø=pa=pʁe=tɑ̃dʁə=kil=i=ε=œ̃=nɑ̃=ɡlə=mɔʁ=dɑ̃=mɔ̃=ʃɑ̃=də=vi=zjɔ̃=puʁ=tɑ̃=ʒə=nə=vwa=ʁjɛ̃=a=paʁ=sε=tə=ly=mjε=ʁə=tʁo=bʁi=jɑ̃=tə=tʁo=blɑ̃=ʃə=de=ʃi=ʁɑ̃=tu=tə=lε=zi=ma=ʒə=zɑ̃=nœ̃=py=zlə=ka=le=i=dɔs=kɔ=pi=kə-a=ly=si=ne 63

  ʒə=nə=pø=pa=pʁe=tɑ̃=dʁə=kil=fa=sə=si=lɑ̃=sə=puʁ=tɑ̃=il=ni=a=vʁε=mɑ̃=o=kœ̃=bʁɥi=o=kœ̃=sɔ̃=pa=mε=mə=œ̃=su=flə=ni=mε=mə=lə=tik=tak=də=ma=mi=ny=tə=ʁi=ɛ̃=tεʁ=nə 47

  ʒə=nə=pø=pa=pʁe=tɑ̃=dʁə=kil=ni=ε=pa=dɔ=dœ=ʁə=puʁ=tɑ̃=ʒə=nə=sɑ̃s=ʁj=ɛ̃=mε=mə=pa=mε=pʁɔ=pʁə=fe=ʁo=mo=nə 31

  ʒə=nə=pø=pa=pʁe=tɑ̃=dʁə=a=vwaʁ=pœ=ʁə=puʁ=tɑ̃=ʒə=kʁε=və=də=tʁu=jə=ɑ̃=vwa=j=ɑ̃=dɑ̃=lɑ̃=ɡlə=mɔʁ=lə=ba=lɑ̃=sj=e=də=mɔ̃=nɔ̃=bʁə=sys=pɑ̃dɥ=a=y=nə=kɔʁ=də 43

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
19/05/2011 08:38Viavie809

magnifique - merci