Poeme : 25 Ans

25 Ans

25 ans…

25 ans que tu t’es cassée sans alerter, prévenir, ou dire au revoir…
Pourtant, on s’en doutait nous tes trois bagages, tes trois valises que tu disais devoir te coltiner…
25 ans, et dans mon cas, je n’ai rien oublié,
De ce temps de mai,
De ce jour du 17 mai,
Où par ton départ ma vie a changé…

25 ans que tu t’es cassée sans alerter, prévenir, ou dire au revoir…
Pourtant, on s’en doutait nous tes trois bagages, tes trois valises que tu disais devoir nous subir…
25 ans, et dans mon cœur, je n’ai rien rangé,
De ce temps de mai,
Le vent chaud sur mon visage,
De ce jour du 17 mai,
Où ta fin, seule, tu es restée est venue t’faucher…
Bien sûr, j’ai pardonné,
Bien sûr, j’ai analysé,
Bien sûr, peut être que…
Aurais je fais la même chose que toi ?
Me tuer lentement, mais sûrement ?
Me tuer lâchement au détriment de nous tes enfants ?
N’aurait il pas pu être plus aisée de prendre la corde ?
Te t’user les bras à coups de lames de rasoirs,
N’est ce pas de la lâcheté tout cela, dis moi ?
Bien sûr, j’ai encore de la rancune
Bien sûr, j’ai encore de la haine
Bien sûr, que malgré tout cela, encore, je t’aime…
Vois d’ici haut, ce que je suis devenue ici bas…
Vois, regardes, souffres peut être mais ne te caches pas…
Regardes ce que tu as fait de nos vies ma mère,
Et pourtant…
Et pourtant,
Dieu, le mien, sait combien je veux pour toi le repos éternel,
Dieu, le mien, sait combien je veux à nouveau que tes cheveux volent au vent,
Dieu, le mien, sait combien, comment je pense à toi en ces 25 printemps,
Que quand je cueille du lilas, il est pour toi,
Que lorsque j’hume le muguet, il est à toi…
Que toutes les fleurs, petite, que je n’ai pas eu le temps de t’offrir,
Toutes ces fleurs de la terre, elles sont pour toi ma mère…
Et rapelles t’en…
Dieu, le mien, sait combien tu me manque,
Dieu, le mien, sait combien ces manques sont lancinants…
Dieu, le mien, sait combien, un jour on se retrouvera plus aimants les uns les autres que jamais…
Ce 17 mai, tu nous as quitté,
Tel était ton choix,
De nous laisser,
De libérer tes bagages,
De te libérer de ton mal être…
Reposes en paix maman…

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: 25 Ans

  vingt=cinq=ans 3

  vingt=cinq=ans=que=tu=tes=cas=sée=sans=a=ler=ter=préve=nir=ou=di=reau=re=voir 19
  pour=tant=on=sen=dou=tait=nous=tes=trois=ba=gages=tes=trois=va=li=ses=que=tu=di=sais=de=voir=te=col=ti=ner 26
  vingt=cinq=ans=et=dans=mon=cas=je=nai=rien=ou=blié 12
  de=ce=temps=de=mai 5
  de=ce=jour=du=dix=sept=mai 7
  où=par=ton=dé=part=ma=vie=a=chan=gé 10

  vingt=cinq=ans=que=tu=tes=cas=sée=sans=a=ler=ter=préve=nir=ou=di=reau=re=voir 19
  pour=tant=on=sen=dou=tait=nous=tes=trois=ba=gages=tes=trois=va=li=ses=que=tu=di=sais=de=voir=nous=su=bir 25
  vingt=cinq=ans=et=dans=mon=cœur=je=nai=rien=ran=gé 12
  de=ce=temps=de=mai 5
  le=vent=chaud=sur=mon=vi=sa=ge 8
  de=ce=jour=du=dix=sept=mai 7
  où=ta=fin=seule=tu=es=res=tée=est=ve=nue=t=fau=cher 14
  bien=sûr=jai=par=don=né 6
  bien=sûr=jai=a=na=ly=sé 7
  bien=sûr=peut=ê=tre=que 6
  au=rais=je=fais=la=même=cho=se=que=toi 10
  me=tuer=len=te=ment=mais=sû=re=ment 9
  me=tuer=lâ=che=ment=au=dé=triment=de=nous=tes=en=fants 13
  nau=rait=il=pas=pu=être=plus=ai=sée=de=pren=dre=la=corde 14
  te=tu=ser=les=bras=à=coups=de=lames=de=ra=soirs 12
  nest=ce=pas=de=la=lâ=che=té=tout=ce=la=dis=moi 13
  bien=sûr=jai=en=co=re=de=la=ran=cune 10
  bien=sûr=jai=en=co=re=de=la=hai=ne 10
  bien=sûr=que=mal=gré=tout=ce=la=en=core=je=taime 12
  vois=di=ci=haut=ce=que=je=suis=de=ve=nue=i=ci=bas 14
  vois=re=gar=des=souf=fres=peut=être=mais=ne=te=caches=pas 13
  re=gar=des=ce=que=tu=as=fait=de=nos=vies=ma=mère 13
  et=pour=tant 3
  et=pour=tant 3
  dieu=le=mien=sait=com=bien=je=veux=pour=toi=le=re=pos=é=ter=nel 16
  dieu=le=mien=sait=com=bien=je=veux=à=nou=veau=que=tes=che=veux=volent=au=vent 18
  dieu=le=mien=sait=com=bien=comment=je=pen=seà=toi=en=ces=vingt=cinq=prin=temps 17
  que=quand=je=cueille=du=li=las=il=est=pour=toi 11
  que=lors=que=j=hume=le=mu=guet=il=est=à=toi 12
  que=toutes=les=fleurs=pe=ti=te=que=je=nai=pas=eu=le=temps=de=tof=frir 17
  toutes=ces=fleurs=de=la=terreelles=sont=pour=toi=ma=mère 11
  et=ra=pel=les=ten 5
  dieu=le=mien=sait=com=bien=tu=me=man=que 10
  dieu=le=mien=sait=com=bien=ces=man=ques=sont=lan=ci=nants 13
  dieu=le=mien=sait=com=bien=un=jour=on=se=re=trouve=ra=plus=ai=mants=les=uns=les=au=tres=que=ja=mais 24
  ce=dix=sept=mai=tu=nous=as=quit=té 9
  tel=é=tait=ton=choix 5
  de=nous=lais=ser 4
  de=li=bé=rer=tes=ba=ga=ges 8
  de=te=li=bé=rer=de=ton=mal=ê=tre 10
  re=po=ses=en=paix=ma=man 7
 • Phonétique : 25 Ans

  vɛ̃t- sɛ̃k ɑ̃…

  vɛ̃t- sɛ̃k ɑ̃ kə ty tε kase sɑ̃z- alεʁte, pʁevəniʁ, u diʁə o ʁəvwaʁ…
  puʁtɑ̃, ɔ̃ sɑ̃ dutε nu tε tʁwa baɡaʒə, tε tʁwa valizə kə ty dizε dəvwaʁ tə kɔltine…
  vɛ̃t- sɛ̃k ɑ̃, e dɑ̃ mɔ̃ ka, ʒə nε ʁjɛ̃ ublje,
  də sə tɑ̃ də mε,
  də sə ʒuʁ dy di- sεt mε,
  u paʁ tɔ̃ depaʁ ma vi a ʃɑ̃ʒe…

  vɛ̃t- sɛ̃k ɑ̃ kə ty tε kase sɑ̃z- alεʁte, pʁevəniʁ, u diʁə o ʁəvwaʁ…
  puʁtɑ̃, ɔ̃ sɑ̃ dutε nu tε tʁwa baɡaʒə, tε tʁwa valizə kə ty dizε dəvwaʁ nu sybiʁ…
  vɛ̃t- sɛ̃k ɑ̃, e dɑ̃ mɔ̃ kœʁ, ʒə nε ʁjɛ̃ ʁɑ̃ʒe,
  də sə tɑ̃ də mε,
  lə vɑ̃ ʃo syʁ mɔ̃ vizaʒə,
  də sə ʒuʁ dy di- sεt mε,
  u ta fɛ̃, sələ, ty ε ʁεste ε vənɥ tfoʃe…
  bjɛ̃ syʁ, ʒε paʁdɔne,
  bjɛ̃ syʁ, ʒε analize,
  bjɛ̃ syʁ, pø εtʁə kə…
  oʁε ʒə fε la mεmə ʃozə kə twa ?
  mə tɥe lɑ̃təmɑ̃, mε syʁəmɑ̃ ?
  mə tɥe laʃəmɑ̃ o detʁime də nu tεz- ɑ̃fɑ̃ ?
  noʁε il pa py εtʁə plysz- εze də pʁɑ̃dʁə la kɔʁdə ?
  tə tyze lε bʁaz- a ku də lamə də ʁazwaʁ,
  nε sə pa də la laʃəte tu səla, di mwa ?
  bjɛ̃ syʁ, ʒε ɑ̃kɔʁə də la ʁɑ̃kynə
  bjɛ̃ syʁ, ʒε ɑ̃kɔʁə də la-εnə
  bjɛ̃ syʁ, kə malɡʁe tu səla, ɑ̃kɔʁə, ʒə tεmə…
  vwa disi-o, sə kə ʒə sɥi dəvənɥ isi ba…
  vwa, ʁəɡaʁdə, sufʁə- pø εtʁə mε nə tə kaʃə pa…
  ʁəɡaʁdə- sə kə ty a fε də no vi ma mεʁə,
  e puʁtɑ̃…
  e puʁtɑ̃,
  djø, lə mjɛ̃, sε kɔ̃bjɛ̃ ʒə vø puʁ twa lə ʁəpoz- etεʁnεl,
  djø, lə mjɛ̃, sε kɔ̃bjɛ̃ ʒə vøz- a nuvo kə tε ʃəvø vɔle o vɑ̃,
  djø, lə mjɛ̃, sε kɔ̃bjɛ̃, kɔmɑ̃ ʒə pɑ̃sə a twa ɑ̃ sε vɛ̃t- sɛ̃k pʁɛ̃tɑ̃,
  kə kɑ̃ ʒə kœjə dy lila, il ε puʁ twa,
  kə lɔʁskə ʒymə lə myɡε, il εt- a twa…
  kə tutə lε flœʁ, pətitə, kə ʒə nε pa y lə tɑ̃ də tɔfʁiʁ,
  tutə sε flœʁ də la teʁə, εllə sɔ̃ puʁ twa ma mεʁə…
  e ʁapεllə tɑ̃…
  djø, lə mjɛ̃, sε kɔ̃bjɛ̃ ty mə mɑ̃kə,
  djø, lə mjɛ̃, sε kɔ̃bjɛ̃ sε mɑ̃k sɔ̃ lɑ̃sinɑ̃…
  djø, lə mjɛ̃, sε kɔ̃bjɛ̃, œ̃ ʒuʁ ɔ̃ sə ʁətʁuvəʁa plysz- εmɑ̃ lεz- œ̃ lεz- otʁə- kə ʒamε…
  sə di- sεt mε, ty nuz- a kite,
  tεl etε tɔ̃ ʃwa,
  də nu lεse,
  də libeʁe tε baɡaʒə,
  də tə libeʁe də tɔ̃ mal εtʁə…
  ʁəpozəz- ɑ̃ pε mamɑ̃…
 • Syllabes Phonétique : 25 Ans

  vɛ̃t=sɛ̃k=ɑ̃ 3

  vɛ̃t=sɛ̃k=ɑ̃kə=ty=tε=ka=se=sɑ̃=za=lεʁ=te=pʁe=və=niʁ=u=di=ʁəo=ʁə=vwaʁ 19
  puʁ=tɑ̃=ɔ̃=sɑ̃=du=tε=nu=tε=tʁwa=ba=ɡaʒə=tε=tʁwa=va=li=zə=kə=ty=di=zε=də=vwaʁ=tə=kɔl=ti=ne 26
  vɛ̃t=sɛ̃k=ɑ̃=e=dɑ̃=mɔ̃=ka=ʒə=nε=ʁjɛ̃=u=blje 12
  də=sə=tɑ̃=də=mε 5
  də=sə=ʒuʁ=dy=di=sεt=mε 7
  u=paʁ=tɔ̃=de=paʁ=ma=vi=a=ʃɑ̃=ʒe 10

  vɛ̃t=sɛ̃k=ɑ̃kə=ty=tε=ka=se=sɑ̃=za=lεʁ=te=pʁe=və=niʁ=u=di=ʁəo=ʁə=vwaʁ 19
  puʁ=tɑ̃=ɔ̃=sɑ̃=du=tε=nu=tε=tʁwa=ba=ɡaʒə=tε=tʁwa=va=li=zə=kə=ty=di=zε=də=vwaʁ=nu=sy=biʁ 25
  vɛ̃t=sɛ̃k=ɑ̃=e=dɑ̃=mɔ̃=kœʁ=ʒə=nε=ʁjɛ̃=ʁɑ̃=ʒe 12
  də=sə=tɑ̃=də=mε 5
  lə=vɑ̃=ʃo=syʁ=mɔ̃=vi=za=ʒə 8
  də=sə=ʒuʁ=dy=di=sεt=mε 7
  u=ta=fɛ̃=sə=lə=ty=ε=ʁεs=te=ε=vənɥ=tfo=ʃe 13
  bj=ɛ̃=syʁ=ʒε=paʁ=dɔ=ne 7
  bj=ɛ̃=syʁ=ʒε=a=na=li=ze 8
  bj=ɛ̃=syʁ=pø=ε=tʁə=kə 7
  o=ʁε=ʒə=fε=la=mεmə=ʃo=zə=kə=twa 10
  mə=tɥe=lɑ̃=tə=mɑ̃=mε=sy=ʁə=mɑ̃ 9
  mə=tɥe=laʃə=mɑ̃=o=de=tʁi=me=də=nu=tε=zɑ̃=fɑ̃ 13
  no=ʁε=il=pa=py=εtʁə=plys=zε=ze=də=pʁɑ̃=dʁə=la=kɔʁdə 14
  tə=ty=ze=lε=bʁa=za=kudə=la=mə=də=ʁa=zwaʁ 12
  nε=sə=pa=də=la=laʃə=te=tu=sə=la=di=mwa 12
  bjɛ̃=syʁ=ʒε=ɑ̃=kɔ=ʁə=də=la=ʁɑ̃=kynə 10
  bjɛ̃=syʁ=ʒε=ɑ̃=kɔ=ʁə=də=la-ε=nə 10
  bjɛ̃=syʁ=kə=mal=ɡʁe=tusə=la=ɑ̃=kɔ=ʁə=ʒə=tεmə 12
  vwa=di=si-o=sə=kə=ʒə=sɥidə=vənɥ=i=si=ba 12
  vwa=ʁə=ɡaʁdə=su=fʁə=pø=ε=tʁə=mε=nə=tə=ka=ʃə=pa 14
  ʁə=ɡaʁdə=sə=kə=ty=a=fε=də=no=vi=ma=mεʁə 12
  e=puʁ=tɑ̃ 3
  e=puʁ=tɑ̃ 3
  djø=lə=mjɛ̃=sε=kɔ̃=bjɛ̃ʒə=vø=puʁ=twa=lə=ʁə=po=ze=tεʁ=nεl 15
  djø=lə=mjɛ̃=sε=kɔ̃=bjɛ̃ʒə=vø=za=nu=vo=kə=tε=ʃə=vø=vɔ=le=o=vɑ̃ 18
  djø=lə=mjɛ̃=sε=kɔ̃=bjɛ̃=kɔ=mɑ̃ʒə=pɑ̃=səa=twa=ɑ̃=sε=vɛ̃t=sɛ̃k=pʁɛ̃=tɑ̃ 17
  kə=kɑ̃=ʒə=kœ=jə=dy=li=la=il=ε=puʁ=twa 12
  kə=lɔʁ=skə=ʒy=mə=lə=my=ɡε=il=ε=ta=twa 12
  kə=tutə=lε=flœʁ=pə=ti=tə=kə=ʒə=nε=pa=y=lə=tɑ̃=də=tɔ=fʁiʁ 17
  tutə=sε=flœʁ=də=la=te=ʁə=εl=lə=sɔ̃=puʁ=twa=ma=mεʁə 14
  e=ʁa=pεl=lə=tɑ̃ 5
  dj=ø=lə=mjɛ̃=sε=kɔ̃=bjɛ̃=ty=mə=mɑ̃=kə 11
  djø=lə=mjɛ̃=sε=kɔ̃=bjɛ̃=sε=mɑ̃k=sɔ̃=lɑ̃=si=nɑ̃ 12
  djø=lə=mjɛ̃=sε=kɔ̃=bjɛ̃=œ̃=ʒuʁ=ɔ̃sə=ʁə=tʁu=və=ʁa=plys=zε=mɑ̃=lε=zœ̃=lε=zo=tʁə=kə=ʒa=mε 24
  sə=di=sεt=mε=ty=nu=za=ki=te 9
  tεl=e=tε=tɔ̃=ʃwa 5
  də=nu=lε=se 4
  də=li=be=ʁe=tε=ba=ɡa=ʒə 8
  də=tə=li=be=ʁe=də=tɔ̃=mal=ε=tʁə 10
  ʁə=po=zə=zɑ̃=pε=ma=mɑ̃ 7

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
26/05/2022Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.

Poème Séparation
Publié le 17/05/2011 22:38

L'écrit contient 425 mots qui sont répartis dans 3 strophes.

Poete : Viavie809

Récompense

0
0
0