Poeme-France : Lecture Écrit Sentiment

Poeme : Fatiguée

Poème Sentiment
Publié le 19/05/2011 08:41

L'écrit contient 312 mots qui sont répartis dans 14 strophes.

Poete : Viavie809

Fatiguée

FATIGUEE
Fatiguée dit elle, par une vie bien artificielle
Elle préfère se jeter aux portes des paradis artificielles

Marre de cette putain de vie
Marre de cette vie de folie
Où tout tournent dans sa p’tite tête
Et que rien n’arrête

Fatiguée dit elle, par des parents trop coincés,
Elle préfère les narguer
En fumant un bon gros joint trop tassé

Marre de cette putain de vie
Marre de cette vie de folie
Où tout tournent dans sa p’tite tête
Et que rien n’arrête

Fatiguée dit elle, de son mec un peu couillon
Elle préfères l’éviter,
Loin de se coups et de ses gnions

Marre de cette putain de vie
Marre de cette vie de folie
Où tout tournent dans sa p’tite tête
Et que rien n’arrête

Fatiguée dit elle par ses patrons qu’elle juge « has-been »
Elle préfère triper
Sur une bonne dose de cocaïne

Marre de cette putain de vie
Marre de cette vie de folie
Où tout tournent dans sa p’tite tête
Et que rien n’arrête

Fatiguée dit elle, d’être toujours toute seule
Elle préfère, entre deux cachets,
Rêver de son futur linceuil

Marre de cette putain de vie
Marre de cette vie de folie
Où tout tournent dans sa p’tite tête
Et que rien n’arrête

Fatiguée dit elle, de toute cette vie d’ennui
Elle préfère penser en ricanant
Au jour de sa mort,
A la gueule de ses parents effondrés

Marre de cette putain de vie
Marre de cette vie de folie
Où tout tournent dans sa p’tite tête
Et que rien n’arrête

Fatiguée dit elle, de sa toute dernière dose,
C’est décidé ce soir, ça sera l’apothéose,
Le dernier trip, l’overdose. .

Finie cette putain de vie
Finie cette vie de folie
Ça tournait trop
Enfin ça s’arrête…
 • Pieds Hyphénique: Fatiguée

  fa=ti=guee 3
  fa=ti=guée=dit=el=le=par=u=ne=vie=bien=ar=ti=fi=cielle 15
  el=le=pré=fè=re=se=je=ter=aux=por=tes=des=pa=ra=dis=ar=ti=fi=cielles 19

  mar=re=de=cet=te=pu=tain=de=vie 9
  mar=re=de=cet=te=vie=de=folie 8
  où=tout=tour=nent=dans=sa=p=ti=te=tête 10
  et=que=rien=nar=rête 5

  fa=ti=guée=dit=el=le=par=des=pa=rents=trop=coin=cés 13
  el=le=pré=fè=re=les=nar=guer 8
  en=fu=mant=un=bon=gros=joint=trop=tas=sé 10

  mar=re=de=cet=te=pu=tain=de=vie 9
  mar=re=de=cet=te=vie=de=folie 8
  où=tout=tour=nent=dans=sa=p=ti=te=tête 10
  et=que=rien=nar=rête 5

  fa=ti=guée=dit=el=le=de=son=mec=un=peu=couillon 12
  el=le=pré=fè=res=lé=vi=ter 8
  loin=de=se=coups=et=de=ses=gnions 8

  mar=re=de=cet=te=pu=tain=de=vie 9
  mar=re=de=cet=te=vie=de=folie 8
  où=tout=tour=nent=dans=sa=p=ti=te=tête 10
  et=que=rien=nar=rête 5

  fa=ti=guée=dit=el=le=par=ses=pa=trons=quel=le=juge=has=been 15
  el=le=pré=fè=re=tri=per 7
  sur=u=ne=bon=ne=do=se=de=co=caïne 10

  mar=re=de=cet=te=pu=tain=de=vie 9
  mar=re=de=cet=te=vie=de=folie 8
  où=tout=tour=nent=dans=sa=p=ti=te=tête 10
  et=que=rien=nar=rête 5

  fa=ti=guée=dit=el=le=dê=tre=tou=jours=tou=te=seule 13
  el=le=pré=fère=en=tre=deux=ca=chets 9
  rê=ver=de=son=fu=tur=lin=ceuil 8

  mar=re=de=cet=te=pu=tain=de=vie 9
  mar=re=de=cet=te=vie=de=folie 8
  où=tout=tour=nent=dans=sa=p=ti=te=tête 10
  et=que=rien=nar=rête 5

  fa=ti=guée=dit=el=le=de=tou=te=cet=te=vie=den=nui 14
  el=le=pré=fè=re=pen=ser=en=ri=ca=nant 11
  au=jour=de=sa=mort 5
  a=la=gueu=le=de=ses=pa=rents=ef=fon=drés 11

  mar=re=de=cet=te=pu=tain=de=vie 9
  mar=re=de=cet=te=vie=de=folie 8
  où=tout=tour=nent=dans=sa=p=ti=te=tête 10
  et=que=rien=nar=rête 5

  fa=ti=guée=dit=el=le=de=sa=tou=te=der=niè=re=dose 14
  cest=dé=ci=dé=ce=soir=ça=se=ra=la=po=théose 12
  le=der=nier=trip=lo=ver=dose 7

  fi=nie=cet=te=pu=tain=de=vie 8
  fi=nie=cet=te=vie=de=folie 7
  ça=tour=nait=trop 4
  en=fin=ça=sar=rête 5
 • Phonétique : Fatiguée

  fatiɡi
  fatiɡe di εllə, paʁ ynə vi bjɛ̃ aʁtifisjεllə
  εllə pʁefεʁə sə ʒəte o pɔʁtə- dε paʁadiz- aʁtifisjεllə

  maʁə də sεtə pytɛ̃ də vi
  maʁə də sεtə vi də fɔli
  u tu tuʁne dɑ̃ sa ptitə tεtə
  e kə ʁjɛ̃ naʁεtə

  fatiɡe di εllə, paʁ dε paʁɑ̃ tʁo kwɛ̃se,
  εllə pʁefεʁə lε naʁɡe
  ɑ̃ fymɑ̃ œ̃ bɔ̃ ɡʁo ʒwɛ̃ tʁo tase

  maʁə də sεtə pytɛ̃ də vi
  maʁə də sεtə vi də fɔli
  u tu tuʁne dɑ̃ sa ptitə tεtə
  e kə ʁjɛ̃ naʁεtə

  fatiɡe di εllə, də sɔ̃ mεk œ̃ pø kujɔ̃
  εllə pʁefεʁə levite,
  lwɛ̃ də sə kuz- e də sε ɲjɔ̃

  maʁə də sεtə pytɛ̃ də vi
  maʁə də sεtə vi də fɔli
  u tu tuʁne dɑ̃ sa ptitə tεtə
  e kə ʁjɛ̃ naʁεtə

  fatiɡe di εllə paʁ sε patʁɔ̃ kεllə ʒyʒə « as bin »
  εllə pʁefεʁə tʁipe
  syʁ ynə bɔnə dozə də kɔkajnə

  maʁə də sεtə pytɛ̃ də vi
  maʁə də sεtə vi də fɔli
  u tu tuʁne dɑ̃ sa ptitə tεtə
  e kə ʁjɛ̃ naʁεtə

  fatiɡe di εllə, dεtʁə tuʒuʁ tutə sələ
  εllə pʁefεʁə, ɑ̃tʁə dø kaʃε,
  ʁεve də sɔ̃ fytyʁ lɛ̃səj

  maʁə də sεtə pytɛ̃ də vi
  maʁə də sεtə vi də fɔli
  u tu tuʁne dɑ̃ sa ptitə tεtə
  e kə ʁjɛ̃ naʁεtə

  fatiɡe di εllə, də tutə sεtə vi dɑ̃nɥi
  εllə pʁefεʁə pɑ̃se ɑ̃ ʁikanɑ̃
  o ʒuʁ də sa mɔʁ,
  a la ɡələ də sε paʁɑ̃z- efɔ̃dʁe

  maʁə də sεtə pytɛ̃ də vi
  maʁə də sεtə vi də fɔli
  u tu tuʁne dɑ̃ sa ptitə tεtə
  e kə ʁjɛ̃ naʁεtə

  fatiɡe di εllə, də sa tutə dεʁnjεʁə dozə,
  sε deside sə swaʁ, sa səʁa lapɔteozə,
  lə dεʁnje tʁip, lɔvεʁdozə.

  fini sεtə pytɛ̃ də vi
  fini sεtə vi də fɔli
  sa tuʁnε tʁo
  ɑ̃fɛ̃ sa saʁεtə…
 • Pieds Phonétique : Fatiguée

  fa=ti=ɡi 3
  fa=ti=ɡe=di=εl=lə=paʁ=y=nə=vi=bjɛ̃=aʁ=ti=fi=sjεl=lə 16
  εl=lə=pʁe=fε=ʁə=sə=ʒə=te=o=pɔʁ=tə=dε=pa=ʁa=di=zaʁ=ti=fi=sjεl=lə 20

  ma=ʁə=də=sε=tə=py=tɛ̃=də=vi 9
  ma=ʁə=də=sε=tə=vi=də=fɔ=li 9
  u=tu=tuʁ=ne=dɑ̃=sa=pti=tə=tεtə 9
  e=kə=ʁjɛ̃=na=ʁεtə 5

  fa=ti=ɡe=di=εl=lə=paʁ=dε=pa=ʁɑ̃=tʁo=kwɛ̃=se 13
  εl=lə=pʁe=fε=ʁə=lε=naʁ=ɡe 8
  ɑ̃=fy=mɑ̃=œ̃=bɔ̃=ɡʁo=ʒwɛ̃=tʁo=ta=se 10

  ma=ʁə=də=sε=tə=py=tɛ̃=də=vi 9
  ma=ʁə=də=sε=tə=vi=də=fɔ=li 9
  u=tu=tuʁ=ne=dɑ̃=sa=pti=tə=tεtə 9
  e=kə=ʁjɛ̃=na=ʁεtə 5

  fa=ti=ɡe=di=εl=lə=də=sɔ̃=mεk=œ̃=pø=ku=jɔ̃ 13
  εl=lə=pʁe=fε=ʁə=le=vi=te 8
  lwɛ̃=də=sə=ku=ze=də=sε=ɲjɔ̃ 8

  ma=ʁə=də=sε=tə=py=tɛ̃=də=vi 9
  ma=ʁə=də=sε=tə=vi=də=fɔ=li 9
  u=tu=tuʁ=ne=dɑ̃=sa=pti=tə=tεtə 9
  e=kə=ʁjɛ̃=na=ʁεtə 5

  fa=ti=ɡe=di=εl=lə=paʁ=sε=pa=tʁɔ̃=kεl=lə=ʒyʒə=as=bin 15
  εl=lə=pʁe=fε=ʁə=tʁi=pe 7
  syʁ=y=nə=bɔ=nə=do=zə=də=kɔ=kaj=nə 11

  ma=ʁə=də=sε=tə=py=tɛ̃=də=vi 9
  ma=ʁə=də=sε=tə=vi=də=fɔ=li 9
  u=tu=tuʁ=ne=dɑ̃=sa=pti=tə=tεtə 9
  e=kə=ʁjɛ̃=na=ʁεtə 5

  fa=ti=ɡe=di=εl=lə=dε=tʁə=tu=ʒuʁ=tu=tə=sə=lə 14
  εl=lə=pʁe=fεʁə=ɑ̃=tʁə=dø=ka=ʃε 9
  ʁε=ve=də=sɔ̃=fy=tyʁ=lɛ̃=səj 8

  ma=ʁə=də=sε=tə=py=tɛ̃=də=vi 9
  ma=ʁə=də=sε=tə=vi=də=fɔ=li 9
  u=tu=tuʁ=ne=dɑ̃=sa=pti=tə=tεtə 9
  e=kə=ʁjɛ̃=na=ʁεtə 5

  fa=ti=ɡe=di=εl=lə=də=tu=tə=sε=tə=vi=dɑ̃n=ɥi 14
  εl=lə=pʁe=fε=ʁə=pɑ̃=se=ɑ̃=ʁi=ka=nɑ̃ 11
  o=ʒuʁ=də=sa=mɔʁ 5
  a=la=ɡə=lə=də=sε=pa=ʁɑ̃=ze=fɔ̃=dʁe 11

  ma=ʁə=də=sε=tə=py=tɛ̃=də=vi 9
  ma=ʁə=də=sε=tə=vi=də=fɔ=li 9
  u=tu=tuʁ=ne=dɑ̃=sa=pti=tə=tεtə 9
  e=kə=ʁjɛ̃=na=ʁεtə 5

  fa=ti=ɡe=di=εl=lə=də=sa=tu=tə=dεʁ=njε=ʁə=dozə 14
  sε=de=si=de=sə=swaʁ=sa=sə=ʁa=la=pɔ=te=ozə 13
  lə=dεʁ=nj=e=tʁip=lɔ=vεʁ=dozə 8

  fi=ni=sε=tə=py=tɛ̃=də=vi 8
  fi=ni=sε=tə=vi=də=fɔ=li 8
  sa=tuʁ=nε=tʁo 4
  ɑ̃=fɛ̃=sa=sa=ʁεtə 5

Récompense

1
0
0

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
19/05/2011 15:29Solfege34

super bien écrit par contre j’espère que ce n’est qu’un tripe de poeme ce serait bien triste
de quelqu’un qui écrit aussi bien
merci en espérant bien d’autres
solfege34

Auteur de Poésie
19/05/2011 15:44Viavie809

C’est un treap mais j’avoues que par moment ce treap m’apelle ......