Poeme : Fatiguée

Fatiguée

FATIGUEE
Fatiguée dit elle, par une vie bien artificielle
Elle préfère se jeter aux portes des paradis artificielles

Marre de cette putain de vie
Marre de cette vie de folie
Où tout tournent dans sa p’tite tête
Et que rien n’arrête

Fatiguée dit elle, par des parents trop coincés,
Elle préfère les narguer
En fumant un bon gros joint trop tassé

Marre de cette putain de vie
Marre de cette vie de folie
Où tout tournent dans sa p’tite tête
Et que rien n’arrête

Fatiguée dit elle, de son mec un peu couillon
Elle préfères l’éviter,
Loin de se coups et de ses gnions

Marre de cette putain de vie
Marre de cette vie de folie
Où tout tournent dans sa p’tite tête
Et que rien n’arrête

Fatiguée dit elle par ses patrons qu’elle juge « has-been »
Elle préfère triper
Sur une bonne dose de cocaïne

Marre de cette putain de vie
Marre de cette vie de folie
Où tout tournent dans sa p’tite tête
Et que rien n’arrête

Fatiguée dit elle, d’être toujours toute seule
Elle préfère, entre deux cachets,
Rêver de son futur linceuil

Marre de cette putain de vie
Marre de cette vie de folie
Où tout tournent dans sa p’tite tête
Et que rien n’arrête

Fatiguée dit elle, de toute cette vie d’ennui
Elle préfère penser en ricanant
Au jour de sa mort,
A la gueule de ses parents effondrés

Marre de cette putain de vie
Marre de cette vie de folie
Où tout tournent dans sa p’tite tête
Et que rien n’arrête

Fatiguée dit elle, de sa toute dernière dose,
C’est décidé ce soir, ça sera l’apothéose,
Le dernier trip, l’overdose. .

Finie cette putain de vie
Finie cette vie de folie
Ça tournait trop
Enfin ça s’arrête…

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Fatiguée

  fa=ti=guee 3
  fa=ti=guée=dit=elle=par=une=vie=bien=ar=ti=fi=cielle 13
  elle=pré=fère=se=je=ter=aux=por=tes=des=pa=ra=dis=ar=ti=fi=cielles 17

  mar=re=de=cette=pu=tain=de=vie 8
  mar=re=de=cette=vie=de=fo=lie 8
  où=tout=tournent=dans=sa=p=ti=te=tête 9
  et=que=rien=nar=rê=te 6

  fa=ti=guée=dit=elle=par=des=parents=trop=coin=cés 11
  el=le=pré=fè=re=les=nar=guer 8
  en=fu=mant=un=bon=gros=joint=trop=tas=sé 10

  mar=re=de=cette=pu=tain=de=vie 8
  mar=re=de=cette=vie=de=fo=lie 8
  où=tout=tournent=dans=sa=p=ti=te=tête 9
  et=que=rien=nar=rê=te 6

  fa=ti=guée=dit=elle=de=son=mec=un=peu=couillon 11
  el=le=pré=fè=res=lé=vi=ter 8
  loin=de=se=coups=et=de=ses=gnions 8

  mar=re=de=cette=pu=tain=de=vie 8
  mar=re=de=cette=vie=de=fo=lie 8
  où=tout=tournent=dans=sa=p=ti=te=tête 9
  et=que=rien=nar=rê=te 6

  fa=ti=guée=dit=elle=par=ses=pa=trons=quel=le=juge=has=been 14
  el=le=pré=fè=re=tri=per 7
  sur=une=bon=ne=do=se=de=co=caïne 9

  mar=re=de=cette=pu=tain=de=vie 8
  mar=re=de=cette=vie=de=fo=lie 8
  où=tout=tournent=dans=sa=p=ti=te=tête 9
  et=que=rien=nar=rê=te 6

  fa=ti=guée=dit=elle=dêtre=tou=jours=tou=te=seule 11
  el=le=pré=fère=en=tre=deux=cachets 8
  rê=ver=de=son=fu=tur=lin=ceuil 8

  mar=re=de=cette=pu=tain=de=vie 8
  mar=re=de=cette=vie=de=fo=lie 8
  où=tout=tournent=dans=sa=p=ti=te=tête 9
  et=que=rien=nar=rê=te 6

  fa=ti=guée=dit=elle=de=toute=cet=te=vie=den=nui 12
  elle=pré=fère=pen=ser=en=ri=ca=nant 9
  au=jour=de=sa=mort 5
  a=la=gueule=de=ses=pa=rents=ef=fon=drés 10

  mar=re=de=cette=pu=tain=de=vie 8
  mar=re=de=cette=vie=de=fo=lie 8
  où=tout=tournent=dans=sa=p=ti=te=tête 9
  et=que=rien=nar=rê=te 6

  fa=ti=guée=dit=elle=de=sa=toute=der=niè=re=dose 12
  cest=dé=ci=dé=ce=soir=ça=se=ra=la=po=théose 12
  le=der=nier=trip=lo=ver=do=se 8

  fi=nie=cet=te=pu=tain=de=vie 8
  fi=nie=cet=te=vie=de=fo=lie 8
  ça=tour=nait=trop 4
  en=fin=ça=sar=rê=te 6
 • Phonétique : Fatiguée

  fatiɡi
  fatiɡe di εllə, paʁ ynə vi bjɛ̃ aʁtifisjεllə
  εllə pʁefεʁə sə ʒəte o pɔʁtə- dε paʁadiz- aʁtifisjεllə

  maʁə də sεtə pytɛ̃ də vi
  maʁə də sεtə vi də fɔli
  u tu tuʁne dɑ̃ sa ptitə tεtə
  e kə ʁjɛ̃ naʁεtə

  fatiɡe di εllə, paʁ dε paʁɑ̃ tʁo kwɛ̃se,
  εllə pʁefεʁə lε naʁɡe
  ɑ̃ fymɑ̃ œ̃ bɔ̃ ɡʁo ʒwɛ̃ tʁo tase

  maʁə də sεtə pytɛ̃ də vi
  maʁə də sεtə vi də fɔli
  u tu tuʁne dɑ̃ sa ptitə tεtə
  e kə ʁjɛ̃ naʁεtə

  fatiɡe di εllə, də sɔ̃ mεk œ̃ pø kujɔ̃
  εllə pʁefεʁə levite,
  lwɛ̃ də sə kuz- e də sε ɲjɔ̃

  maʁə də sεtə pytɛ̃ də vi
  maʁə də sεtə vi də fɔli
  u tu tuʁne dɑ̃ sa ptitə tεtə
  e kə ʁjɛ̃ naʁεtə

  fatiɡe di εllə paʁ sε patʁɔ̃ kεllə ʒyʒə « as bin »
  εllə pʁefεʁə tʁipe
  syʁ ynə bɔnə dozə də kɔkajnə

  maʁə də sεtə pytɛ̃ də vi
  maʁə də sεtə vi də fɔli
  u tu tuʁne dɑ̃ sa ptitə tεtə
  e kə ʁjɛ̃ naʁεtə

  fatiɡe di εllə, dεtʁə tuʒuʁ tutə sələ
  εllə pʁefεʁə, ɑ̃tʁə dø kaʃε,
  ʁεve də sɔ̃ fytyʁ lɛ̃səj

  maʁə də sεtə pytɛ̃ də vi
  maʁə də sεtə vi də fɔli
  u tu tuʁne dɑ̃ sa ptitə tεtə
  e kə ʁjɛ̃ naʁεtə

  fatiɡe di εllə, də tutə sεtə vi dɑ̃nɥi
  εllə pʁefεʁə pɑ̃se ɑ̃ ʁikanɑ̃
  o ʒuʁ də sa mɔʁ,
  a la ɡələ də sε paʁɑ̃z- efɔ̃dʁe

  maʁə də sεtə pytɛ̃ də vi
  maʁə də sεtə vi də fɔli
  u tu tuʁne dɑ̃ sa ptitə tεtə
  e kə ʁjɛ̃ naʁεtə

  fatiɡe di εllə, də sa tutə dεʁnjεʁə dozə,
  sε deside sə swaʁ, sa səʁa lapɔteozə,
  lə dεʁnje tʁip, lɔvεʁdozə.

  fini sεtə pytɛ̃ də vi
  fini sεtə vi də fɔli
  sa tuʁnε tʁo
  ɑ̃fɛ̃ sa saʁεtə…
 • Syllabes Phonétique : Fatiguée

  fa=ti=ɡi 3
  fa=ti=ɡe=di=εllə=paʁ=ynə=vi=bjɛ̃=aʁ=ti=fi=sjεllə 13
  εllə=pʁe=fεʁə=sə=ʒə=te=o=pɔʁ=tə=dε=pa=ʁa=di=zaʁ=ti=fi=sjεllə 17

  ma=ʁə=də=sεtə=py=tɛ̃=də=vi 8
  ma=ʁə=də=sεtə=vi=də=fɔ=li 8
  u=tu=tuʁ=ne=dɑ̃=sa=ptitə=tεtə 8
  e=kə=ʁj=ɛ̃=na=ʁε=tə 7

  fa=ti=ɡe=di=εllə=paʁ=dε=pa=ʁɑ̃=tʁo=kwɛ̃se 11
  εl=lə=pʁe=fε=ʁə=lε=naʁ=ɡe 8
  ɑ̃=fy=mɑ̃=œ̃=bɔ̃=ɡʁo=ʒwɛ̃=tʁo=tase 9

  ma=ʁə=də=sεtə=py=tɛ̃=də=vi 8
  ma=ʁə=də=sεtə=vi=də=fɔ=li 8
  u=tu=tuʁ=ne=dɑ̃=sa=ptitə=tεtə 8
  e=kə=ʁj=ɛ̃=na=ʁε=tə 7

  fa=ti=ɡe=di=εllə=də=sɔ̃=mεk=œ̃=pø=ku=jɔ̃ 12
  εl=lə=pʁe=fε=ʁə=le=vi=te 8
  lwɛ̃=də=sə=ku=ze=də=sε=ɲjɔ̃ 8

  ma=ʁə=də=sεtə=py=tɛ̃=də=vi 8
  ma=ʁə=də=sεtə=vi=də=fɔ=li 8
  u=tu=tuʁ=ne=dɑ̃=sa=ptitə=tεtə 8
  e=kə=ʁj=ɛ̃=na=ʁε=tə 7

  fa=ti=ɡe=di=εllə=paʁ=sε=pa=tʁɔ̃=kεl=lə=ʒyʒə=as=bin 14
  εl=lə=pʁe=fε=ʁə=tʁi=pe 7
  syʁ=ynə=bɔnə=do=zə=də=kɔ=kaj=nə 9

  ma=ʁə=də=sεtə=py=tɛ̃=də=vi 8
  ma=ʁə=də=sεtə=vi=də=fɔ=li 8
  u=tu=tuʁ=ne=dɑ̃=sa=ptitə=tεtə 8
  e=kə=ʁj=ɛ̃=na=ʁε=tə 7

  fa=ti=ɡe=di=εllə=dεtʁə=tu=ʒuʁ=tu=tə=sə=lə 12
  εllə=pʁe=fεʁə=ɑ̃=tʁə=dø=ka=ʃε 8
  ʁε=ve=də=sɔ̃=fy=tyʁ=lɛ̃=səj 8

  ma=ʁə=də=sεtə=py=tɛ̃=də=vi 8
  ma=ʁə=də=sεtə=vi=də=fɔ=li 8
  u=tu=tuʁ=ne=dɑ̃=sa=ptitə=tεtə 8
  e=kə=ʁj=ɛ̃=na=ʁε=tə 7

  fa=ti=ɡe=di=εllə=də=tutə=sε=tə=vi=dɑ̃n=ɥi 12
  εllə=pʁe=fεʁə=pɑ̃se=ɑ̃=ʁi=ka=nɑ̃ 8
  o=ʒuʁ=də=sa=mɔʁ 5
  a=laɡə=lə=də=sε=pa=ʁɑ̃=ze=fɔ̃=dʁe 10

  ma=ʁə=də=sεtə=py=tɛ̃=də=vi 8
  ma=ʁə=də=sεtə=vi=də=fɔ=li 8
  u=tu=tuʁ=ne=dɑ̃=sa=ptitə=tεtə 8
  e=kə=ʁj=ɛ̃=na=ʁε=tə 7

  fa=ti=ɡe=di=εllə=də=sa=tutə=dεʁ=njε=ʁə=dozə 12
  sε=de=si=de=sə=swaʁ=sasə=ʁa=la=pɔ=te=ozə 12
  lə=dεʁ=nje=tʁip=lɔ=vεʁ=do=zə 8

  fi=ni=sε=tə=py=tɛ̃=də=vi 8
  fi=ni=sε=tə=vi=də=fɔ=li 8
  sa=tuʁ=nε=tʁo 4
  ɑ̃=fɛ̃=sa=sa=ʁε=tə 6

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
19/05/2011 15:29Solfege34

super bien écrit par contre j’espère que ce n’est qu’un tripe de poeme ce serait bien triste
de quelqu’un qui écrit aussi bien
merci en espérant bien d’autres
solfege34

Auteur de Poésie
19/05/2011 15:44Viavie809

C’est un treap mais j’avoues que par moment ce treap m’apelle ......

Poème Sentiment
Publié le 19/05/2011 08:41

L'écrit contient 312 mots qui sont répartis dans 14 strophes.

Poete : Viavie809

Récompense

1
0
0