Poeme : L’enfant Au Ballon (Suite De L’enfant Soleil)

L’enfant Au Ballon (Suite De L’enfant Soleil)

Enrôlé de force
A grand coup de crosse
Dans l’armée des rhinocéros
L’enfant est devenu féroce

Mais un jour il a laissé la guerre
En voyant son petit frère
Gisant au bord de la rivière
Alors il a pris la mer
Pour rejoindre le pays
Où nait la pluie

Il veut rencontrer l’homme
Qui un jour a croqué la pomme
Celui qui a été chassé
De son paisible verger
Et c’est dans cette contrée,
Quand banni il parti se cacher

Arrivé au bout de son voyage
L’enfant sans visage
A enfin pu parler au vieux sage
Et de sa bouche sortirent des nuages
Qui lui murmurèrent sans ambages :

Prisonnier de l’inutile
Vous avez détruit ce qui était fertile
Et du ventre de votre mère nourricière
Ne sort plus que d’infectes vers

Prisonnier d’un équilibre fragile
Vous avez rompu le fil
Et du ventre de vos femmes
Ne sort plus que des corps sans âme

Vous avez tout compris de travers
Ce n’est pas de mon sang
Dont vous vous êtes repus
Mais de celui de vos frères
Et sur la carte des vertus
Vous en êtes encore à lire le menu
Vous avez tout compris de travers
Même si pour vous j’ai vécu l’enfer
Vous n’avez pas envie de ruiner la misère
Vous avez laissé grandir l’hiver

Et avant de disparaître dans un tourbillon
Il laissa à l’enfant un grand ballon

Dans ce coin de la terre
Où je fais encore la guerre
En pointant mon canon
Sur un bout d’horizon
Et je vois l’enfant au ballon
Se faire renverser par un avion

Je le regarde tomber
Vers le monde où il est né
Sur cette terre de damnés
Où personne ne pourra l’aider
Où personne ne saura l’aimer

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: L’enfant Au Ballon (Suite De L’enfant Soleil)

  en=rô=lé=de=for=ce 6
  a=grand=coup=de=cro=sse 6
  dans=lar=mée=des=rhi=no=cé=ros 8
  len=fant=est=de=ve=nu=fé=roce 8

  mais=un=jour=il=a=lais=sé=la=guerre 9
  en=voy=ant=son=pe=tit=frè=re 8
  gi=sant=au=bord=de=la=ri=vière 8
  a=lors=il=a=pris=la=mer 7
  pour=re=join=dre=le=pa=ys 7
  où=nait=la=pluie 4

  il=veut=ren=con=trer=l=hom=me 8
  qui=un=jour=a=cro=qué=la=pomme 8
  ce=lui=qui=a=é=té=chas=sé 8
  de=son=pai=si=ble=ver=ger 7
  et=cest=dans=cet=te=con=trée 7
  quand=ban=ni=il=par=ti=se=ca=cher 9

  ar=ri=vé=au=bout=de=son=voyage 8
  len=fant=sans=vi=sa=ge 6
  a=en=fin=pu=par=ler=au=vieux=sage 9
  et=de=sa=bouche=sor=ti=rent=des=nuages 9
  qui=lui=mur=mu=rèrent=sans=am=bages 8

  pri=son=nier=de=li=nu=ti=le 8
  vous=a=vez=dé=truit=ce=qui=é=tait=fer=tile 11
  et=du=ventre=de=vo=tre=mè=re=nour=ri=cière 11
  ne=sort=plus=que=din=fec=tes=vers 8

  pri=son=nier=dun=é=qui=libre=fra=gile 9
  vous=a=vez=rom=pu=le=fil 7
  et=du=ven=tre=de=vos=femmes 7
  ne=sort=plus=que=des=corps=sans=âme 8

  vous=a=vez=tout=com=pris=de=tra=vers 9
  ce=nest=pas=de=mon=sang 6
  dont=vous=vous=ê=tes=re=pus 7
  mais=de=ce=lui=de=vos=frè=res 8
  et=sur=la=car=te=des=ver=tus 8
  vous=en=êtes=en=coreà=li=re=le=me=nu 10
  vous=a=vez=tout=com=pris=de=tra=vers 9
  même=si=pour=vous=jai=vé=cu=len=fer 9
  vous=na=vez=pas=en=vie=de=rui=ner=la=mi=sère 12
  vous=a=vez=lais=sé=gran=dir=lhi=ver 9

  et=a=vant=de=dis=pa=raître=dans=un=tour=billon 11
  il=lais=sa=à=len=fant=un=grand=bal=lon 10

  dans=ce=coin=de=la=ter=re 7
  où=je=fais=en=co=re=la=guerre 8
  en=poin=tant=mon=ca=non 6
  sur=un=bout=d=ho=ri=zon 7
  et=je=vois=len=fant=au=bal=lon 8
  se=faire=ren=ver=ser=par=un=a=vion 9

  je=le=re=gar=de=tom=ber 7
  vers=le=mon=de=où=il=est=né 8
  sur=cet=te=ter=re=de=dam=nés 8
  où=per=sonne=ne=pour=ra=lai=der 8
  où=per=sonne=ne=sau=ra=lai=mer 8
 • Phonétique : L’enfant Au Ballon (Suite De L’enfant Soleil)

  ɑ̃ʁole də fɔʁsə
  a ɡʁɑ̃ ku də kʁɔsə
  dɑ̃ laʁme dε ʁinɔseʁo
  lɑ̃fɑ̃ ε dəvəny feʁɔsə

  mεz- œ̃ ʒuʁ il a lεse la ɡeʁə
  ɑ̃ vwajɑ̃ sɔ̃ pəti fʁεʁə
  ʒizɑ̃ o bɔʁ də la ʁivjεʁə
  alɔʁz- il a pʁi la mεʁ
  puʁ ʁəʒwɛ̃dʁə lə pεi
  u nε la plɥi

  il vø ʁɑ̃kɔ̃tʁe lɔmə
  ki œ̃ ʒuʁ a kʁɔke la pɔmə
  səlɥi ki a ete ʃase
  də sɔ̃ pεziblə vεʁʒe
  e sε dɑ̃ sεtə kɔ̃tʁe,
  kɑ̃ bani il paʁti sə kaʃe

  aʁive o bu də sɔ̃ vwajaʒə
  lɑ̃fɑ̃ sɑ̃ vizaʒə
  a ɑ̃fɛ̃ py paʁle o vjø saʒə
  e də sa buʃə sɔʁtiʁe dε nɥaʒə
  ki lɥi myʁmyʁεʁe sɑ̃z- ɑ̃baʒə :

  pʁizɔnje də linytilə
  vuz- ave detʁɥi sə ki etε fεʁtilə
  e dy vɑ̃tʁə də vɔtʁə mεʁə nuʁʁisjεʁə
  nə sɔʁ plys kə dɛ̃fεktə vεʁ

  pʁizɔnje dœ̃n- ekilibʁə fʁaʒilə
  vuz- ave ʁɔ̃py lə fil
  e dy vɑ̃tʁə də vo famə
  nə sɔʁ plys kə dε kɔʁ sɑ̃z- amə

  vuz- ave tu kɔ̃pʁi də tʁavεʁ
  sə nε pa də mɔ̃ sɑ̃
  dɔ̃ vu vuz- εtə ʁəpys
  mε də səlɥi də vo fʁεʁə
  e syʁ la kaʁtə dε vεʁtys
  vuz- ɑ̃n- εtəz- ɑ̃kɔʁə a liʁə lə məny
  vuz- ave tu kɔ̃pʁi də tʁavεʁ
  mεmə si puʁ vu ʒε veky lɑ̃fe
  vu nave pa ɑ̃vi də ʁɥine la mizεʁə
  vuz- ave lεse ɡʁɑ̃diʁ livεʁ

  e avɑ̃ də dispaʁεtʁə dɑ̃z- œ̃ tuʁbijɔ̃
  il lεsa a lɑ̃fɑ̃ œ̃ ɡʁɑ̃ balɔ̃

  dɑ̃ sə kwɛ̃ də la teʁə
  u ʒə fεz- ɑ̃kɔʁə la ɡeʁə
  ɑ̃ pwɛ̃tɑ̃ mɔ̃ kanɔ̃
  syʁ œ̃ bu dɔʁizɔ̃
  e ʒə vwa lɑ̃fɑ̃ o balɔ̃
  sə fεʁə ʁɑ̃vεʁse paʁ œ̃n- avjɔ̃

  ʒə lə ʁəɡaʁdə tɔ̃be
  vεʁ lə mɔ̃də u il ε ne
  syʁ sεtə teʁə də damne
  u pεʁsɔnə nə puʁʁa lεde
  u pεʁsɔnə nə soʁa lεme
 • Syllabes Phonétique : L’enfant Au Ballon (Suite De L’enfant Soleil)

  ɑ̃=ʁo=le=də=fɔʁ=sə 6
  a=ɡʁɑ̃=ku=də=kʁɔ=sə 6
  dɑ̃=laʁ=me=dε=ʁi=nɔ=se=ʁo 8
  lɑ̃=fɑ̃=ε=də=və=ny=fe=ʁɔsə 8

  mε=zœ̃=ʒuʁ=il=a=lεse=la=ɡeʁə 8
  ɑ̃=vwa=jɑ̃=sɔ̃=pə=ti=fʁε=ʁə 8
  ʒi=zɑ̃=o=bɔʁ=də=la=ʁi=vjεʁə 8
  a=lɔʁ=zil=a=pʁi=la=mεʁ 7
  puʁ=ʁə=ʒwɛ̃=dʁə=lə=pε=i 7
  u=nε=la=plɥi 4

  il=vø=ʁɑ̃=kɔ̃=tʁe=lɔ=mə 7
  ki=œ̃=ʒuʁ=a=kʁɔ=ke=la=pɔmə 8
  səl=ɥi=ki=a=e=te=ʃa=se 8
  də=sɔ̃=pε=zi=blə=vεʁ=ʒe 7
  e=sε=dɑ̃=sε=tə=kɔ̃=tʁe 7
  kɑ̃=ba=ni=il=paʁ=tisə=ka=ʃe 8

  a=ʁi=ve=o=budə=sɔ̃=vwa=jaʒə 8
  lɑ̃=fɑ̃=sɑ̃=vi=za=ʒə 6
  a=ɑ̃=fɛ̃=py=paʁ=le=o=vjø=saʒə 9
  e=də=sa=buʃə=sɔʁ=ti=ʁe=dε=nɥ=aʒə 10
  ki=lɥi=myʁ=my=ʁε=ʁe=sɑ̃=zɑ̃baʒə 8

  pʁi=zɔ=nje=də=li=ny=ti=lə 8
  vu=za=ve=det=ʁɥisə=ki=e=tε=fεʁtilə 9
  e=dy=vɑ̃tʁə=də=vɔ=tʁə=mε=ʁə=nuʁ=ʁi=sjεʁə 11
  nə=sɔʁ=plys=kə=dɛ̃=fεk=tə=vεʁ 8

  pʁi=zɔ=nje=dœ̃=ne=ki=libʁə=fʁaʒilə 8
  vu=za=ve=ʁɔ̃=py=lə=fil 7
  e=dy=vɑ̃=tʁə=də=vo=fa=mə 8
  nə=sɔʁ=plys=kə=dε=kɔʁ=sɑ̃=zamə 8

  vu=za=ve=tu=kɔ̃=pʁidə=tʁa=vεʁ 8
  sə=nε=pa=də=mɔ̃=sɑ̃ 6
  dɔ̃=vu=vu=zε=tə=ʁə=pys 7
  mε=də=səl=ɥi=də=vo=fʁε=ʁə 8
  e=syʁ=la=kaʁ=tə=dε=vεʁ=tys 8
  vu=zɑ̃=nεtə=zɑ̃=kɔʁəa=li=ʁə=lə=mə=ny 10
  vu=za=ve=tu=kɔ̃=pʁidə=tʁa=vεʁ 8
  mεmə=si=puʁ=vu=ʒε=ve=ky=lɑ̃=fe 9
  vu=na=ve=pa=ɑ̃=vidə=ʁɥi=ne=la=mizεʁə 10
  vu=za=ve=lεse=ɡʁɑ̃=diʁ=li=vεʁ 8

  e=a=vɑ̃də=dis=pa=ʁε=tʁə=dɑ̃=zœ̃=tuʁ=bi=jɔ̃ 12
  il=lε=sa=a=lɑ̃=fɑ̃=œ̃=ɡʁɑ̃=ba=lɔ̃ 10

  dɑ̃=sə=kwɛ̃=də=la=te=ʁə 7
  uʒə=fε=zɑ̃=kɔ=ʁə=la=ɡe=ʁə 8
  ɑ̃=pwɛ̃=tɑ̃=mɔ̃=ka=nɔ̃ 6
  syʁ=œ̃=bu=dɔ=ʁi=zɔ̃ 6
  e=ʒə=vwa=lɑ̃=fɑ̃=o=ba=lɔ̃ 8
  sə=fεʁə=ʁɑ̃=vεʁ=se=paʁ=œ̃=na=vjɔ̃ 9

  ʒə=lə=ʁə=ɡaʁ=də=tɔ̃=be 7
  vεʁ=lə=mɔ̃=də=u=il=ε=ne 8
  syʁ=sε=tə=te=ʁə=də=dam=ne 8
  u=pεʁ=sɔnə=nə=puʁ=ʁa=lε=de 8
  u=pεʁ=sɔnə=nə=so=ʁa=lε=me 8

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
28/05/2022Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.

Poème - Sans Thème -
Publié le 20/05/2011 05:51

L'écrit contient 307 mots qui sont répartis dans 10 strophes.

Poete : Papillon11

Récompense

0
0
0