Univers de poésie d'un auteur

Poème:L’enfant Au Ballon (Suite De L’enfant Soleil)

Le Poème

Enrôlé de force
A grand coup de crosse
Dans l’armée des rhinocéros
L’enfant est devenu féroce

Mais un jour il a laissé la guerre
En voyant son petit frère
Gisant au bord de la rivière
Alors il a pris la mer
Pour rejoindre le pays
Où nait la pluie

Il veut rencontrer l’homme
Qui un jour a croqué la pomme
Celui qui a été chassé
De son paisible verger
Et c’est dans cette contrée,
Quand banni il parti se cacher

Arrivé au bout de son voyage
L’enfant sans visage
A enfin pu parler au vieux sage
Et de sa bouche sortirent des nuages
Qui lui murmurèrent sans ambages :

Prisonnier de l’inutile
Vous avez détruit ce qui était fertile
Et du ventre de votre mère nourricière
Ne sort plus que d’infectes vers

Prisonnier d’un équilibre fragile
Vous avez rompu le fil
Et du ventre de vos femmes
Ne sort plus que des corps sans âme

Vous avez tout compris de travers
Ce n’est pas de mon sang
Dont vous vous êtes repus
Mais de celui de vos frères
Et sur la carte des vertus
Vous en êtes encore à lire le menu
Vous avez tout compris de travers
Même si pour vous j’ai vécu l’enfer
Vous n’avez pas envie de ruiner la misère
Vous avez laissé grandir l’hiver

Et avant de disparaître dans un tourbillon
Il laissa à l’enfant un grand ballon

Dans ce coin de la terre
Où je fais encore la guerre
En pointant mon canon
Sur un bout d’horizon
Et je vois l’enfant au ballon
Se faire renverser par un avion

Je le regarde tomber
Vers le monde où il est né
Sur cette terre de damnés
Où personne ne pourra l’aider
Où personne ne saura l’aimer
Partage du Poème avec vos contacts
Poeme de Papillon11

Poète Papillon11

Papillon11 a publié sur le site 209 écrits. Papillon11 est membre du site depuis l'année 2011.

Syllabation De L'Écrit

Syllabes Hyphénique: L’enfant Au Ballon (Suite De L’enfant Soleil)en=rô=lé=de=for=ce 6
a=grand=coup=de=cro=sse 6
dans=lar=mée=des=rhi=no=cé=ros 8
len=fant=est=de=ve=nu=fé=roce 8

mais=un=jour=il=a=lais=sé=la=guerre 9
en=voy=ant=son=pe=tit=frè=re 8
gi=sant=au=bord=de=la=ri=vière 8
a=lors=il=a=pris=la=mer 7
pour=re=join=dre=le=pa=ys 7
où=nait=la=pluie 4

il=veut=ren=con=trer=l=hom=me 8
qui=un=jour=a=cro=qué=la=pomme 8
ce=lui=qui=a=é=té=chas=sé 8
de=son=pai=si=ble=ver=ger 7
et=cest=dans=cet=te=con=trée 7
quand=ban=ni=il=par=ti=se=ca=cher 9

ar=ri=vé=au=bout=de=son=voyage 8
len=fant=sans=vi=sa=ge 6
a=en=fin=pu=par=ler=au=vieux=sage 9
et=de=sa=bouche=sor=ti=rent=des=nuages 9
qui=lui=mur=mu=rèrent=sans=am=bages 8

pri=son=nier=de=li=nu=ti=le 8
vous=a=vez=dé=truit=ce=qui=é=tait=fer=tile 11
et=du=ventre=de=vo=tre=mè=re=nour=ri=cière 11
ne=sort=plus=que=din=fec=tes=vers 8

pri=son=nier=dun=é=qui=libre=fra=gile 9
vous=a=vez=rom=pu=le=fil 7
et=du=ven=tre=de=vos=femmes 7
ne=sort=plus=que=des=corps=sans=âme 8

vous=a=vez=tout=com=pris=de=tra=vers 9
ce=nest=pas=de=mon=sang 6
dont=vous=vous=ê=tes=re=pus 7
mais=de=ce=lui=de=vos=frè=res 8
et=sur=la=car=te=des=ver=tus 8
vous=en=êtes=en=coreà=li=re=le=me=nu 10
vous=a=vez=tout=com=pris=de=tra=vers 9
même=si=pour=vous=jai=vé=cu=len=fer 9
vous=na=vez=pas=en=vie=de=rui=ner=la=mi=sère 12
vous=a=vez=lais=sé=gran=dir=lhi=ver 9

et=a=vant=de=dis=pa=raître=dans=un=tour=billon 11
il=lais=sa=à=len=fant=un=grand=bal=lon 10

dans=ce=coin=de=la=ter=re 7
où=je=fais=en=co=re=la=guerre 8
en=poin=tant=mon=ca=non 6
sur=un=bout=d=ho=ri=zon 7
et=je=vois=len=fant=au=bal=lon 8
se=faire=ren=ver=ser=par=un=a=vion 9

je=le=re=gar=de=tom=ber 7
vers=le=mon=de=où=il=est=né 8
sur=cet=te=ter=re=de=dam=nés 8
où=per=sonne=ne=pour=ra=lai=der 8
où=per=sonne=ne=sau=ra=lai=mer 8
Phonétique : L’enfant Au Ballon (Suite De L’enfant Soleil)ɑ̃ʁole də fɔʁsə
a ɡʁɑ̃ ku də kʁɔsə
dɑ̃ laʁme dε ʁinɔseʁo
lɑ̃fɑ̃ ε dəvəny feʁɔsə

mεz- œ̃ ʒuʁ il a lεse la ɡeʁə
ɑ̃ vwajɑ̃ sɔ̃ pəti fʁεʁə
ʒizɑ̃ o bɔʁ də la ʁivjεʁə
alɔʁz- il a pʁi la mεʁ
puʁ ʁəʒwɛ̃dʁə lə pεi
u nε la plɥi

il vø ʁɑ̃kɔ̃tʁe lɔmə
ki œ̃ ʒuʁ a kʁɔke la pɔmə
səlɥi ki a ete ʃase
də sɔ̃ pεziblə vεʁʒe
e sε dɑ̃ sεtə kɔ̃tʁe,
kɑ̃ bani il paʁti sə kaʃe

aʁive o bu də sɔ̃ vwajaʒə
lɑ̃fɑ̃ sɑ̃ vizaʒə
a ɑ̃fɛ̃ py paʁle o vjø saʒə
e də sa buʃə sɔʁtiʁe dε nɥaʒə
ki lɥi myʁmyʁεʁe sɑ̃z- ɑ̃baʒə :

pʁizɔnje də linytilə
vuz- ave detʁɥi sə ki etε fεʁtilə
e dy vɑ̃tʁə də vɔtʁə mεʁə nuʁʁisjεʁə
nə sɔʁ plys kə dɛ̃fεktə vεʁ

pʁizɔnje dœ̃n- ekilibʁə fʁaʒilə
vuz- ave ʁɔ̃py lə fil
e dy vɑ̃tʁə də vo famə
nə sɔʁ plys kə dε kɔʁ sɑ̃z- amə

vuz- ave tu kɔ̃pʁi də tʁavεʁ
sə nε pa də mɔ̃ sɑ̃
dɔ̃ vu vuz- εtə ʁəpys
mε də səlɥi də vo fʁεʁə
e syʁ la kaʁtə dε vεʁtys
vuz- ɑ̃n- εtəz- ɑ̃kɔʁə a liʁə lə məny
vuz- ave tu kɔ̃pʁi də tʁavεʁ
mεmə si puʁ vu ʒε veky lɑ̃fe
vu nave pa ɑ̃vi də ʁɥine la mizεʁə
vuz- ave lεse ɡʁɑ̃diʁ livεʁ

e avɑ̃ də dispaʁεtʁə dɑ̃z- œ̃ tuʁbijɔ̃
il lεsa a lɑ̃fɑ̃ œ̃ ɡʁɑ̃ balɔ̃

dɑ̃ sə kwɛ̃ də la teʁə
u ʒə fεz- ɑ̃kɔʁə la ɡeʁə
ɑ̃ pwɛ̃tɑ̃ mɔ̃ kanɔ̃
syʁ œ̃ bu dɔʁizɔ̃
e ʒə vwa lɑ̃fɑ̃ o balɔ̃
sə fεʁə ʁɑ̃vεʁse paʁ œ̃n- avjɔ̃

ʒə lə ʁəɡaʁdə tɔ̃be
vεʁ lə mɔ̃də u il ε ne
syʁ sεtə teʁə də damne
u pεʁsɔnə nə puʁʁa lεde
u pεʁsɔnə nə soʁa lεme
Syllabes Phonétique : L’enfant Au Ballon (Suite De L’enfant Soleil)ɑ̃=ʁo=le=də=fɔʁ=sə 6
a=ɡʁɑ̃=ku=də=kʁɔ=sə 6
dɑ̃=laʁ=me=dε=ʁi=nɔ=se=ʁo 8
lɑ̃=fɑ̃=ε=də=və=ny=fe=ʁɔsə 8

mε=zœ̃=ʒuʁ=il=a=lεse=la=ɡeʁə 8
ɑ̃=vwa=jɑ̃=sɔ̃=pə=ti=fʁε=ʁə 8
ʒi=zɑ̃=o=bɔʁ=də=la=ʁi=vjεʁə 8
a=lɔʁ=zil=a=pʁi=la=mεʁ 7
puʁ=ʁə=ʒwɛ̃=dʁə=lə=pε=i 7
u=nε=la=plɥi 4

il=vø=ʁɑ̃=kɔ̃=tʁe=lɔ=mə 7
ki=œ̃=ʒuʁ=a=kʁɔ=ke=la=pɔmə 8
səl=ɥi=ki=a=e=te=ʃa=se 8
də=sɔ̃=pε=zi=blə=vεʁ=ʒe 7
e=sε=dɑ̃=sε=tə=kɔ̃=tʁe 7
kɑ̃=ba=ni=il=paʁ=tisə=ka=ʃe 8

a=ʁi=ve=o=budə=sɔ̃=vwa=jaʒə 8
lɑ̃=fɑ̃=sɑ̃=vi=za=ʒə 6
a=ɑ̃=fɛ̃=py=paʁ=le=o=vjø=saʒə 9
e=də=sa=buʃə=sɔʁ=ti=ʁe=dε=nɥ=aʒə 10
ki=lɥi=myʁ=my=ʁε=ʁe=sɑ̃=zɑ̃baʒə 8

pʁi=zɔ=nje=də=li=ny=ti=lə 8
vu=za=ve=det=ʁɥisə=ki=e=tε=fεʁtilə 9
e=dy=vɑ̃tʁə=də=vɔ=tʁə=mε=ʁə=nuʁ=ʁi=sjεʁə 11
nə=sɔʁ=plys=kə=dɛ̃=fεk=tə=vεʁ 8

pʁi=zɔ=nje=dœ̃=ne=ki=libʁə=fʁaʒilə 8
vu=za=ve=ʁɔ̃=py=lə=fil 7
e=dy=vɑ̃=tʁə=də=vo=fa=mə 8
nə=sɔʁ=plys=kə=dε=kɔʁ=sɑ̃=zamə 8

vu=za=ve=tu=kɔ̃=pʁidə=tʁa=vεʁ 8
sə=nε=pa=də=mɔ̃=sɑ̃ 6
dɔ̃=vu=vu=zε=tə=ʁə=pys 7
mε=də=səl=ɥi=də=vo=fʁε=ʁə 8
e=syʁ=la=kaʁ=tə=dε=vεʁ=tys 8
vu=zɑ̃=nεtə=zɑ̃=kɔʁəa=li=ʁə=lə=mə=ny 10
vu=za=ve=tu=kɔ̃=pʁidə=tʁa=vεʁ 8
mεmə=si=puʁ=vu=ʒε=ve=ky=lɑ̃=fe 9
vu=na=ve=pa=ɑ̃=vidə=ʁɥi=ne=la=mizεʁə 10
vu=za=ve=lεse=ɡʁɑ̃=diʁ=li=vεʁ 8

e=a=vɑ̃də=dis=pa=ʁε=tʁə=dɑ̃=zœ̃=tuʁ=bi=jɔ̃ 12
il=lε=sa=a=lɑ̃=fɑ̃=œ̃=ɡʁɑ̃=ba=lɔ̃ 10

dɑ̃=sə=kwɛ̃=də=la=te=ʁə 7
uʒə=fε=zɑ̃=kɔ=ʁə=la=ɡe=ʁə 8
ɑ̃=pwɛ̃=tɑ̃=mɔ̃=ka=nɔ̃ 6
syʁ=œ̃=bu=dɔ=ʁi=zɔ̃ 6
e=ʒə=vwa=lɑ̃=fɑ̃=o=ba=lɔ̃ 8
sə=fεʁə=ʁɑ̃=vεʁ=se=paʁ=œ̃=na=vjɔ̃ 9

ʒə=lə=ʁə=ɡaʁ=də=tɔ̃=be 7
vεʁ=lə=mɔ̃=də=u=il=ε=ne 8
syʁ=sε=tə=te=ʁə=də=dam=ne 8
u=pεʁ=sɔnə=nə=puʁ=ʁa=lε=de 8
u=pεʁ=sɔnə=nə=so=ʁa=lε=me 8

Récompense

Coup de coeur: 0
J’aime: 0
J’aime pas: 0

Poesie sans commentaire

Commentaire poème
24/09/2023Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.

Poème - Sans Thème -
Du 20/05/2011 05:51

L'écrit contient 307 mots qui sont répartis dans 10 strophes.