Poeme : L’ivresse Du Voyageur

L’ivresse Du Voyageur

A l’heure où les esprits de la nuit
Avancent sans aucun bruit
Les anges prennent du recul
Dans l’agonie du crépuscule

Assis à la taverne de l’entredeux mondes
Je calcule le rayon de cette curieuse table ronde
Ma pèlerine est encore couverte de poussière
Mes bottes trempées d’avoir traversé la rivière

L’ambiance est aussi sinistre
Qu’un conseil des ministres
Le serveur aussi gai et complice
Q’un croquemort un jour d’armistice

Des mercenaires de l’amour
Comparent leurs atours
En se vantant de leurs derniers conquêtes
Je les écoute d’une oreille distraite

Il pleut très fort encore dans ma tête
Que j’en perds mon rêve dans cette tempête
Les flammes crépitant dans l’âtre
Ressemblent à des démons acariâtres

Je bois des bières trop chaudes
Dans des chopes trop froides
Pour secouer mon âme trop roide
Quand ton souvenir en moi rôde

Le temps semble vouloir disparaitre
Et l’aube n’a pas envie de naitre
Mon ombre se fait pourtant discrète
Mais ton fantôme me regarde par la fenêtre

A l’heure où la lune devient tremblante
En prenant les escaliers qui serpentent
Je rejoins une chambre glacée
Pour tenter d’arrêter de rêver

Mon couchage est un bateau
Tanguant sur une mer furieuse
La houle est ténébreuse
Mon estomac se révulse bientôt

D’horrible et fétides gorgones
Se penchent au dessus de mon lit
Et des terribles démones
Étouffent chacun de mes cris

Dans un combat pathétique
Je prends la pose
Avant de grimper hystérique
Sur un éléphant rose

Poursuivis par des dragons en furie
Et par les monstres endormis
Sous le sommier de ma vie
J’essaie de trouver la sortie

Une porte s’ouvre sur une rivière de brume
Un chien est là, me regarde et me hume
Ton hologramme me sourit
Le rêve n’est pas fini… …

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: L’ivresse Du Voyageur

  a=lheureoù=les=es=prits=de=la=nuit 8
  avan=cent=sans=au=cun=bruit 6
  les=an=ges=pren=nent=du=re=cul 8
  dans=la=go=nie=du=cré=pus=cule 8

  as=sis=à=la=ta=verne=de=len=tre=deux=mondes 11
  je=cal=cule=le=rayon=de=cet=te=cu=rieu=se=ta=ble=ronde 14
  ma=pèle=ri=neest=en=co=re=cou=ver=te=de=pous=sière 13
  mes=bot=tes=trem=pées=da=voir=tra=ver=sé=la=ri=vière 13

  lam=bian=ce=est=aus=si=si=nistre 8
  quun=con=seil=des=mi=nis=tres 7
  le=ser=veur=aus=si=gai=et=com=plice 9
  qun=cro=que=mort=un=jour=dar=mis=tice 9

  des=mer=ce=nai=res=de=la=mour 8
  com=pa=rent=leurs=a=tours 6
  en=se=van=tant=de=leurs=der=niers=con=quêtes 10
  je=les=é=coute=du=neo=rei=lle=dis=traite 10

  il=pleut=très=fort=en=core=dans=ma=tête 9
  que=jen=perds=mon=rêve=dans=cette=tem=pête 9
  les=flam=mes=cré=pi=tant=dans=lâtre 8
  res=sem=blent=à=des=dé=mons=a=ca=riâtres 10

  je=bois=des=biè=res=trop=chau=des 8
  dans=des=cho=pes=trop=froi=des 7
  pour=se=couer=mon=â=me=trop=roide 8
  quand=ton=sou=ve=nir=en=moi=rôde 8

  le=temps=sem=ble=vou=loir=dis=pa=raitre 9
  et=laube=na=pas=en=vie=de=naitre 8
  mon=ombre=se=fait=pour=tant=dis=crète 8
  mais=ton=fan=tôme=me=re=gar=de=par=la=fe=nêtre 12

  a=lheureoù=la=lu=ne=de=vient=trem=blante 9
  en=pre=nant=les=es=ca=liers=qui=ser=pentent 10
  je=re=joins=une=cham=bre=gla=cée 8
  pour=ten=ter=dar=rê=ter=de=rê=ver 9

  mon=cou=cha=ge=est=un=ba=teau 8
  tan=guant=sur=u=ne=mer=fu=rieuse 8
  la=hou=le=est=té=né=breu=se 8
  mon=es=to=mac=se=ré=vul=se=bien=tôt 10

  dhor=rible=et=fé=ti=des=gor=gones 8
  se=penchent=au=des=sus=de=mon=lit 8
  et=des=ter=ri=bles=dé=mo=nes 8
  étouf=fent=cha=cun=de=mes=cris 7

  dans=un=com=bat=pa=thé=tique 7
  je=prends=la=po=se 5
  avant=de=grim=per=hys=té=rique 7
  sur=un=é=lé=phant=ro=se 7

  pour=sui=vis=par=des=dra=gons=en=fu=rie 10
  et=par=les=mons=tres=en=dor=mis 8
  sous=le=som=mi=er=de=ma=vie 8
  jes=saie=de=trou=ver=la=sor=tie 8

  une=por=te=sou=vre=sur=u=ne=ri=viè=re=de=brume 13
  un=chien=est=là=me=re=gar=deet=me=hume 10
  ton=ho=lo=gram=me=me=sou=rit 8
  le=rê=ve=nest=pas=fi=ni 7
 • Phonétique : L’ivresse Du Voyageur

  a lœʁ u lεz- εspʁi də la nɥi
  avɑ̃se sɑ̃z- okœ̃ bʁɥi
  lεz- ɑ̃ʒə pʁεne dy ʁəkyl
  dɑ̃ laɡɔni dy kʁepyskylə

  asiz- a la tavεʁnə də lɑ̃tʁədø mɔ̃də
  ʒə kalkylə lə ʁεjɔ̃ də sεtə kyʁjøzə tablə ʁɔ̃də
  ma pεləʁinə εt- ɑ̃kɔʁə kuvεʁtə də pusjεʁə
  mε bɔtə tʁɑ̃pe davwaʁ tʁavεʁse la ʁivjεʁə

  lɑ̃bjɑ̃sə εt- osi sinistʁə
  kœ̃ kɔ̃sεj dε ministʁə
  lə sεʁvœʁ osi ɡε e kɔ̃plisə
  kœ̃ kʁɔkəmɔʁ œ̃ ʒuʁ daʁmistisə

  dε mεʁsənεʁə də lamuʁ
  kɔ̃paʁɑ̃ lœʁz- atuʁ
  ɑ̃ sə vɑ̃tɑ̃ də lœʁ dεʁnje kɔ̃kεtə
  ʒə lεz- ekutə dynə ɔʁεjə distʁεtə

  il plø tʁε fɔʁ ɑ̃kɔʁə dɑ̃ ma tεtə
  kə ʒɑ̃ pεʁd mɔ̃ ʁεvə dɑ̃ sεtə tɑ̃pεtə
  lε flamə kʁepitɑ̃ dɑ̃ latʁə
  ʁəsɑ̃ble a dε demɔ̃z- akaʁjatʁə

  ʒə bwa dε bjεʁə tʁo ʃodə
  dɑ̃ dε ʃɔpə tʁo fʁwadə
  puʁ səkue mɔ̃n- amə tʁo ʁwadə
  kɑ̃ tɔ̃ suvəniʁ ɑ̃ mwa ʁodə

  lə tɑ̃ sɑ̃blə vulwaʁ dispaʁεtʁə
  e lobə na pa ɑ̃vi də nεtʁə
  mɔ̃n- ɔ̃bʁə sə fε puʁtɑ̃ diskʁεtə
  mε tɔ̃ fɑ̃tomə mə ʁəɡaʁdə paʁ la fənεtʁə

  a lœʁ u la lynə dəvjɛ̃ tʁɑ̃blɑ̃tə
  ɑ̃ pʁənɑ̃ lεz- εskalje ki sεʁpɑ̃te
  ʒə ʁəʒwɛ̃z- ynə ʃɑ̃bʁə ɡlase
  puʁ tɑ̃te daʁεte də ʁεve

  mɔ̃ kuʃaʒə εt- œ̃ bato
  tɑ̃ɡɑ̃ syʁ ynə mεʁ fyʁjøzə
  la ulə ε tenebʁøzə
  mɔ̃n- εstɔmak sə ʁevylsə bjɛ̃to

  dɔʁiblə e fetidə ɡɔʁɡɔnə
  sə pɑ̃ʃe o dəsy də mɔ̃ li
  e dε teʁiblə demɔnə
  etufe ʃakœ̃ də mε kʁi

  dɑ̃z- œ̃ kɔ̃ba patetikə
  ʒə pʁɑ̃ la pozə
  avɑ̃ də ɡʁɛ̃pe isteʁikə
  syʁ œ̃n- elefɑ̃ ʁozə

  puʁsɥivi paʁ dε dʁaɡɔ̃z- ɑ̃ fyʁi
  e paʁ lε mɔ̃stʁəz- ɑ̃dɔʁmi
  su lə sɔmje də ma vi
  ʒesε də tʁuve la sɔʁti

  ynə pɔʁtə suvʁə syʁ ynə ʁivjεʁə də bʁymə
  œ̃ ʃjɛ̃ ε la, mə ʁəɡaʁdə e mə ymə
  tɔ̃n- ɔlɔɡʁamə mə suʁi
  lə ʁεvə nε pa fini…
 • Syllabes Phonétique : L’ivresse Du Voyageur

  a=lœʁ=u=lε=zεs=pʁidə=la=nɥi 8
  a=vɑ̃=se=sɑ̃=zo=kœ̃=bʁɥi 7
  lε=zɑ̃=ʒə=pʁε=ne=dy=ʁə=kyl 8
  dɑ̃=la=ɡɔ=ni=dy=kʁe=pys=kylə 8

  a=si=za=la=ta=vεʁnə=də=lɑ̃=tʁə=dømɔ̃də 10
  ʒə=kal=kylə=lə=ʁε=jɔ̃=də=sε=tə=ky=ʁjø=zə=ta=blə=ʁɔ̃də 15
  ma=pεlə=ʁi=nəε=tɑ̃=kɔ=ʁə=ku=vεʁ=tə=də=pu=sjεʁə 13
  mε=bɔtə=tʁɑ̃=pe=da=vwaʁ=tʁa=vεʁ=se=la=ʁi=vjεʁə 12

  lɑ̃=bjɑ̃=sə=ε=to=si=si=nistʁə 8
  kœ̃=kɔ̃=sεj=dε=mi=nis=tʁə 7
  lə=sεʁ=vœʁ=o=si=ɡε=e=kɔ̃=plisə 9
  kœ̃=kʁɔkə=mɔʁ=œ̃=ʒuʁ=daʁ=mis=tisə 8

  dε=mεʁ=sə=nε=ʁə=də=la=muʁ 8
  kɔ̃=pa=ʁɑ̃=lœ=ʁə=za=tuʁ 7
  ɑ̃sə=vɑ̃=tɑ̃=də=lœʁ=dεʁ=nje=kɔ̃kεtə 8
  ʒə=lε=ze=kutə=dy=nəɔ=ʁεjə=distʁεtə 8

  il=plø=tʁε=fɔʁ=ɑ̃=kɔʁə=dɑ̃=matεtə 8
  kə=ʒɑ̃=pεʁd=mɔ̃ʁεvə=dɑ̃=sε=tə=tɑ̃pεtə 8
  lε=fla=mə=kʁe=pi=tɑ̃=dɑ̃=latʁə 8
  ʁə=sɑ̃=ble=a=dε=de=mɔ̃=za=ka=ʁjatʁə 10

  ʒə=bwa=dε=bjε=ʁə=tʁo=ʃo=də 8
  dɑ̃=dε=ʃɔ=pə=tʁo=fʁwa=də 7
  puʁsə=ku=e=mɔ̃=na=mə=tʁo=ʁwadə 8
  kɑ̃=tɔ̃=su=və=niʁ=ɑ̃=mwa=ʁodə 8

  lə=tɑ̃=sɑ̃blə=vu=lwaʁ=dis=pa=ʁεtʁə 8
  e=lobə=na=pa=ɑ̃=vi=də=nεtʁə 8
  mɔ̃=nɔ̃bʁə=sə=fε=puʁ=tɑ̃=dis=kʁεtə 8
  mε=tɔ̃=fɑ̃=tomə=mə=ʁə=ɡaʁ=də=paʁ=la=fə=nεtʁə 12

  a=lœʁ=u=la=lynə=də=vjɛ̃=tʁɑ̃blɑ̃tə 8
  ɑ̃pʁə=nɑ̃=lε=zεs=ka=lje=ki=sεʁ=pɑ̃=te 10
  ʒə=ʁə=ʒwɛ̃=zynə=ʃɑ̃=bʁə=ɡla=se 8
  puʁ=tɑ̃=te=da=ʁε=te=də=ʁε=ve 9

  mɔ̃=ku=ʃa=ʒə=ε=tœ̃=ba=to 8
  tɑ̃=ɡɑ̃=syʁ=y=nə=mεʁ=fy=ʁjøzə 8
  la=u=lə=ε=te=ne=bʁø=zə 8
  mɔ̃=nεs=tɔ=mak=sə=ʁe=vyl=sə=bjɛ̃=to 10

  dɔ=ʁiblə=e=fe=ti=də=ɡɔʁ=ɡɔnə 8
  sə=pɑ̃=ʃe=odə=sy=də=mɔ̃=li 8
  e=dε=te=ʁi=blə=de=mɔ=nə 8
  e=tu=fe=ʃa=kœ̃=də=mε=kʁi 8

  dɑ̃=zœ̃=kɔ̃=ba=pa=te=ti=kə 8
  ʒə=pʁɑ̃=la=po=zə 5
  a=vɑ̃=də=ɡʁɛ̃=pe=is=te=ʁikə 8
  syʁ=œ̃=ne=le=fɑ̃=ʁo=zə 7

  puʁ=sɥi=vi=paʁ=dε=dʁa=ɡɔ̃=zɑ̃=fy=ʁi 10
  e=paʁ=lε=mɔ̃s=tʁə=zɑ̃=dɔʁ=mi 8
  su=lə=sɔ=mj=e=də=ma=vi 8
  ʒe=sε=də=tʁu=ve=la=sɔʁ=ti 8

  ynə=pɔʁ=tə=su=vʁə=syʁ=y=nə=ʁi=vjε=ʁə=də=bʁymə 13
  œ̃=ʃjɛ̃=ε=la=mə=ʁə=ɡaʁdəe=mə=ymə 9
  tɔ̃=nɔ=lɔ=ɡʁa=mə=mə=su=ʁi 8
  lə=ʁε=və=nε=pa=fi=ni 7

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
18/05/2011 07:23Papillon11

bonjour
sourire ......merci et belle journée
alain

Poème - Sans Thème -
Publié le 18/05/2011 05:42

L'écrit contient 311 mots qui sont répartis dans 13 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.

Poete : Papillon11

Récompense

0
0
0