Poème-France.com

Poeme : Un Matin Comme Il Y En A TantUn Matin Comme Il Y En A Tant

C’est un matin comme il y en à tant
Où le soleil en se levant
Se gratte le bout du ciel élégamment

C’est un matin comme il y en a tant
Où l’horizon s’étale en grand
Devant ma fenêtre en baillant

C’est un matin comme il y en a tant
Où les nuages en se lavant
Chantent avec le vent

C’est un matin comme il y en a tant
Où le vide rempli le néant
A grand renfort de blanc

C’est un matin comme il y en a tant
Où je me lève en rêvant
D’être encore un enfant

C’est un matin pourtant
Qui n’aura pas pris le temps
D’être important

C’est un matin comme il y en a tant
Mais toujours pas celui que j’attends
Papillon11

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

sεt- œ̃ matɛ̃ kɔmə il i ɑ̃n- a tɑ̃
u lə sɔlεj ɑ̃ sə ləvɑ̃
sə ɡʁatə lə bu dy sjεl eleɡamɑ̃

sεt- œ̃ matɛ̃ kɔmə il i ɑ̃n- a tɑ̃
u lɔʁizɔ̃ setalə ɑ̃ ɡʁɑ̃
dəvɑ̃ ma fənεtʁə ɑ̃ bajɑ̃

sεt- œ̃ matɛ̃ kɔmə il i ɑ̃n- a tɑ̃
u lε nɥaʒəz- ɑ̃ sə lavɑ̃
ʃɑ̃te avεk lə vɑ̃

sεt- œ̃ matɛ̃ kɔmə il i ɑ̃n- a tɑ̃
u lə vidə ʁɑ̃pli lə neɑ̃
a ɡʁɑ̃ ʁɑ̃fɔʁ də blɑ̃

sεt- œ̃ matɛ̃ kɔmə il i ɑ̃n- a tɑ̃
u ʒə mə lεvə ɑ̃ ʁεvɑ̃
dεtʁə ɑ̃kɔʁə œ̃n- ɑ̃fɑ̃

sεt- œ̃ matɛ̃ puʁtɑ̃
ki noʁa pa pʁi lə tɑ̃
dεtʁə ɛ̃pɔʁtɑ̃

sεt- œ̃ matɛ̃ kɔmə il i ɑ̃n- a tɑ̃
mε tuʒuʁ pa səlɥi kə ʒatɑ̃