Poème-France.com

Poeme : Partition D’Un Matin D’ÉtéPartition D’Un Matin D’Été

Sous une lune incendiaire
Je savoure une amande amère
Mon haleine de fumeur invertébré
N’en fini pas de t’envoyer des signaux de fumée
Aromatisés au concentré de cendrier
La puanteur de mes baisers
N’aura pas permi de te reveiller
Ma belle aux émois dormants
Je t’avais préparé un coup fumant
Mais hélas pour moi cela n’a pas fait un tabac
Je n’ai rien dans le cigare pour en arriver la
J’ai beau avoir peur qu’une nouvelle fois tu m’étripes
Mais ce n’est pas demain que je passerai à la pipe

Dans l’écharpe grise d’un ciel nuageux
Je vole dans un environnement cotonneux
En me dessinant un sourire de bienheureux
Je plonge en piqué sur la plage au gars laids
Qui n’ont rien à faire d’autre que de jouer au beach volley
Entre hommes, on va bien se marrer car on a rien à prouver
J’ai laissé ma peau devenir bronzée
Mes cheveux je les aient décolorés
Une chaine en or je me suis acheté
Et sur mes yeux, des lentilles bleues j’ai posé
Pour séduire les petites vacancières
Qui rêvent d’une histoire d’été pour passer l’hiver

Soudain le ciel devient tout bleu
Qu’il est loin le temps plus vieux
C’est vraiment malheureux
Mais je n’arrive pas à me prendre au sérieux
Je ne sais que rêver que ta fleur se prenne au jeu
D’un avenir plantureux, d’un délice amoureux
D’un désir audacieux, d’un plaisir délicieux
Qui laisserait enfin les jours malicieux
S’évaporer dans un passé bien trop grincheux
Allez franchissons le miroir vaniteux
Et asseyons nous devant ce piano aqueux
Jouons cette partition pour deux
Papillon11

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

suz- ynə lynə ɛ̃sɑ̃djεʁə
ʒə savuʁə ynə amɑ̃də amεʁə
mɔ̃-alεnə də fymœʁ ɛ̃vεʁtebʁe
nɑ̃ fini pa də tɑ̃vwaje dε siɲo də fyme
aʁɔmatizez- o kɔ̃sɑ̃tʁe də sɑ̃dʁje
la pɥɑ̃tœʁ də mε bεze
noʁa pa pεʁmi də tə ʁəvεje
ma bεllə oz- emwa dɔʁmɑ̃
ʒə tavε pʁepaʁe œ̃ ku fymɑ̃
mεz- ela puʁ mwa səla na pa fε œ̃ taba
ʒə nε ʁjɛ̃ dɑ̃ lə siɡaʁə puʁ ɑ̃n- aʁive la
ʒε bo avwaʁ pœʁ kynə nuvεllə fwa ty metʁipə
mε sə nε pa dəmɛ̃ kə ʒə pasəʁε a la pipə

dɑ̃ leʃaʁpə ɡʁizə dœ̃ sjεl nɥaʒø
ʒə vɔlə dɑ̃z- œ̃n- ɑ̃viʁɔnəmɑ̃ kɔtɔnø
ɑ̃ mə desinɑ̃ œ̃ suʁiʁə də bjɛ̃əʁø
ʒə plɔ̃ʒə ɑ̃ pike syʁ la plaʒə o ɡaʁ lε
ki nɔ̃ ʁjɛ̃ a fεʁə dotʁə kə də ʒue o bəak vɔle
ɑ̃tʁə ɔmə, ɔ̃ va bjɛ̃ sə maʁe kaʁ ɔ̃n- a ʁjɛ̃ a pʁuve
ʒε lεse ma po dəvəniʁ bʁɔ̃ze
mε ʃəvø ʒə lεz- ε dekɔlɔʁe
ynə ʃεnə ɑ̃n- ɔʁ ʒə mə sɥiz- aʃəte
e syʁ mεz- iø, dε lɑ̃tijə blø ʒε poze
puʁ sedɥiʁə lε pətitə vakɑ̃sjεʁə
ki ʁεve dynə istwaʁə dete puʁ pase livεʁ

sudɛ̃ lə sjεl dəvjɛ̃ tu blø
kil ε lwɛ̃ lə tɑ̃ plys vjø
sε vʁεmɑ̃ maləʁø
mε ʒə naʁivə pa a mə pʁɑ̃dʁə o seʁjø
ʒə nə sε kə ʁεve kə ta flœʁ sə pʁεnə o ʒø
dœ̃n- avəniʁ plɑ̃tyʁø, dœ̃ delisə amuʁø
dœ̃ deziʁ odasjø, dœ̃ plεziʁ delisjø
ki lεsəʁε ɑ̃fɛ̃ lε ʒuʁ malisjø
sevapɔʁe dɑ̃z- œ̃ pase bjɛ̃ tʁo ɡʁɛ̃ʃø
ale fʁɑ̃ʃisɔ̃ lə miʁwaʁ vanitø
e asεjɔ̃ nu dəvɑ̃ sə pjano akø
ʒuɔ̃ sεtə paʁtisjɔ̃ puʁ dø