Poeme-France : Lecture Écrit - Sans Thème -

Poeme : Partition D’Un Matin D’Été

Poème - Sans Thème -
Publié le 17/06/2011 06:19

L'écrit contient 292 mots qui sont répartis dans 3 strophes.

Poete : Papillon11

Partition D’Un Matin D’Été

Sous une lune incendiaire
Je savoure une amande amère
Mon haleine de fumeur invertébré
N’en fini pas de t’envoyer des signaux de fumée
Aromatisés au concentré de cendrier
La puanteur de mes baisers
N’aura pas permi de te reveiller
Ma belle aux émois dormants
Je t’avais préparé un coup fumant
Mais hélas pour moi cela n’a pas fait un tabac
Je n’ai rien dans le cigare pour en arriver la
J’ai beau avoir peur qu’une nouvelle fois tu m’étripes
Mais ce n’est pas demain que je passerai à la pipe

Dans l’écharpe grise d’un ciel nuageux
Je vole dans un environnement cotonneux
En me dessinant un sourire de bienheureux
Je plonge en piqué sur la plage au gars laids
Qui n’ont rien à faire d’autre que de jouer au beach volley
Entre hommes, on va bien se marrer car on a rien à prouver
J’ai laissé ma peau devenir bronzée
Mes cheveux je les aient décolorés
Une chaine en or je me suis acheté
Et sur mes yeux, des lentilles bleues j’ai posé
Pour séduire les petites vacancières
Qui rêvent d’une histoire d’été pour passer l’hiver

Soudain le ciel devient tout bleu
Qu’il est loin le temps plus vieux
C’est vraiment malheureux
Mais je n’arrive pas à me prendre au sérieux
Je ne sais que rêver que ta fleur se prenne au jeu
D’un avenir plantureux, d’un délice amoureux
D’un désir audacieux, d’un plaisir délicieux
Qui laisserait enfin les jours malicieux
S’évaporer dans un passé bien trop grincheux
Allez franchissons le miroir vaniteux
Et asseyons nous devant ce piano aqueux
Jouons cette partition pour deux
 • Pieds Hyphénique: Partition D’Un Matin D’Été

  sous=u=ne=lu=ne=in=cen=diaire 8
  je=sa=vou=reu=nea=man=dea=mère 8
  mon=ha=lei=ne=de=fu=meur=in=ver=té=bré 11
  nen=fi=ni=pas=de=ten=voyer=des=si=gnaux=de=fumée 12
  aro=ma=ti=sés=au=con=cen=tré=de=cen=drier 11
  la=puan=teur=de=mes=bai=sers 7
  nau=ra=pas=per=mi=de=te=re=veiller 9
  ma=bel=leaux=é=mois=dor=mants 7
  je=ta=vais=pré=pa=ré=un=coup=fu=mant 10
  mais=hé=las=pour=moi=ce=la=na=pas=fait=un=ta=bac 13
  je=nai=rien=dans=le=ci=ga=re=pour=en=ar=ri=ver=la 14
  jai=beau=a=voir=peur=quu=ne=nou=vel=le=fois=tu=mé=tripes 14
  mais=ce=nest=pas=de=main=que=je=pas=se=rai=à=la=pipe 14

  dans=lé=char=pe=gri=se=dun=ciel=nu=a=geux 11
  je=vo=le=dans=un=en=vi=ron=ne=ment=co=ton=neux 13
  en=me=des=si=nant=un=sou=ri=re=de=bien=heu=reux 13
  je=plon=geen=pi=qué=sur=la=pla=geau=gars=laid 11
  qui=nont=rien=à=fai=re=dau=tre=que=de=jouer=au=bea=ch=vol=ley 16
  en=tre=hom=mes=on=va=bien=se=mar=rer=car=on=a=rien=à=prou=ver 17
  jai=lais=sé=ma=peau=de=ve=nir=bronzée 9
  mes=che=veux=je=les=aient=dé=co=lo=rés 10
  u=ne=chai=neen=or=je=me=suis=a=che=té 11
  et=sur=mes=y=eux=des=len=tilles=bleues=jai=po=sé 12
  pour=sé=dui=re=les=pe=ti=tes=va=can=cières 11
  qui=rê=vent=du=ne=his=toi=re=dé=té=pour=pas=ser=lhi=ver 15

  sou=dain=le=ciel=de=vient=tout=bleu 8
  quil=est=loin=le=temps=plus=vieux 7
  cest=vrai=ment=mal=heu=reux 6
  mais=je=nar=ri=ve=pas=à=me=pren=dreau=sé=rieux 12
  je=ne=sais=que=rê=ver=que=ta=fleur=se=pren=neau=jeu 13
  dun=a=ve=nir=plan=tu=reux=dun=dé=li=cea=mou=reux 13
  dun=dé=sir=au=da=cieux=dun=plai=sir=dé=li=cieux 12
  qui=lais=se=rait=en=fin=les=jours=ma=li=cieux 11
  sé=va=po=rer=dans=un=pas=sé=bien=trop=grin=cheux 12
  al=lez=fran=chis=sons=le=mi=roir=va=ni=teux 11
  et=as=seyons=nous=de=vant=ce=pia=no=a=queux 11
  jouons=cet=te=par=ti=ti=on=pour=deux 9
 • Phonétique : Partition D’Un Matin D’Été

  suz- ynə lynə ɛ̃sɑ̃djεʁə
  ʒə savuʁə ynə amɑ̃də amεʁə
  mɔ̃-alεnə də fymœʁ ɛ̃vεʁtebʁe
  nɑ̃ fini pa də tɑ̃vwaje dε siɲo də fyme
  aʁɔmatizez- o kɔ̃sɑ̃tʁe də sɑ̃dʁje
  la pɥɑ̃tœʁ də mε bεze
  noʁa pa pεʁmi də tə ʁəvεje
  ma bεllə oz- emwa dɔʁmɑ̃
  ʒə tavε pʁepaʁe œ̃ ku fymɑ̃
  mεz- ela puʁ mwa səla na pa fε œ̃ taba
  ʒə nε ʁjɛ̃ dɑ̃ lə siɡaʁə puʁ ɑ̃n- aʁive la
  ʒε bo avwaʁ pœʁ kynə nuvεllə fwa ty metʁipə
  mε sə nε pa dəmɛ̃ kə ʒə pasəʁε a la pipə

  dɑ̃ leʃaʁpə ɡʁizə dœ̃ sjεl nɥaʒø
  ʒə vɔlə dɑ̃z- œ̃n- ɑ̃viʁɔnəmɑ̃ kɔtɔnø
  ɑ̃ mə desinɑ̃ œ̃ suʁiʁə də bjɛ̃əʁø
  ʒə plɔ̃ʒə ɑ̃ pike syʁ la plaʒə o ɡaʁ lε
  ki nɔ̃ ʁjɛ̃ a fεʁə dotʁə kə də ʒue o bəak vɔle
  ɑ̃tʁə ɔmə, ɔ̃ va bjɛ̃ sə maʁe kaʁ ɔ̃n- a ʁjɛ̃ a pʁuve
  ʒε lεse ma po dəvəniʁ bʁɔ̃ze
  mε ʃəvø ʒə lεz- ε dekɔlɔʁe
  ynə ʃεnə ɑ̃n- ɔʁ ʒə mə sɥiz- aʃəte
  e syʁ mεz- iø, dε lɑ̃tijə blø ʒε poze
  puʁ sedɥiʁə lε pətitə vakɑ̃sjεʁə
  ki ʁεve dynə istwaʁə dete puʁ pase livεʁ

  sudɛ̃ lə sjεl dəvjɛ̃ tu blø
  kil ε lwɛ̃ lə tɑ̃ plys vjø
  sε vʁεmɑ̃ maləʁø
  mε ʒə naʁivə pa a mə pʁɑ̃dʁə o seʁjø
  ʒə nə sε kə ʁεve kə ta flœʁ sə pʁεnə o ʒø
  dœ̃n- avəniʁ plɑ̃tyʁø, dœ̃ delisə amuʁø
  dœ̃ deziʁ odasjø, dœ̃ plεziʁ delisjø
  ki lεsəʁε ɑ̃fɛ̃ lε ʒuʁ malisjø
  sevapɔʁe dɑ̃z- œ̃ pase bjɛ̃ tʁo ɡʁɛ̃ʃø
  ale fʁɑ̃ʃisɔ̃ lə miʁwaʁ vanitø
  e asεjɔ̃ nu dəvɑ̃ sə pjano akø
  ʒuɔ̃ sεtə paʁtisjɔ̃ puʁ dø
 • Pieds Phonétique : Partition D’Un Matin D’Été

  su=zy=nə=ly=nə=ɛ̃=sɑ̃=djεʁə 8
  ʒə=sa=vu=ʁəy=nəa=mɑ̃=dəa=mεʁə 8
  mɔ̃-a=lε=nə=də=fy=mœʁ=ɛ̃=vεʁ=te=bʁe 10
  nɑ̃=fi=ni=pa=də=tɑ̃=vwa=j=e=dε=si=ɲo=də=fy=me 15
  a=ʁɔ=ma=ti=ze=zo=kɔ̃=sɑ̃=tʁe=də=sɑ̃=dʁj=e 13
  la=pɥɑ̃=tœʁ=də=mε=bε=ze 7
  no=ʁa=pa=pεʁ=mi=də=tə=ʁə=vε=j=e 11
  ma=bεl=ləo=ze=mwa=dɔʁ=mɑ̃ 7
  ʒə=ta=vε=pʁe=pa=ʁe=œ̃=ku=fy=mɑ̃ 10
  mε=ze=la=puʁ=mwa=sə=la=na=pa=fε=œ̃=ta=ba 13
  ʒə=nε=ʁjɛ̃=dɑ̃=lə=si=ɡa=ʁə=puʁ=ɑ̃=na=ʁi=ve=la 14
  ʒε=bo=a=vwaʁ=pœʁ=ky=nə=nu=vεl=lə=fwa=ty=me=tʁipə 14
  mε=sə=nε=pa=də=mɛ̃=kə=ʒə=pa=sə=ʁε=a=la=pipə 14

  dɑ̃=le=ʃaʁ=pə=ɡʁi=zə=dœ̃=sjεl=nɥa=ʒø 10
  ʒə=vɔ=lə=dɑ̃=zœ̃=nɑ̃=vi=ʁɔ=nə=mɑ̃=kɔ=tɔ=nø 13
  ɑ̃=mə=de=si=nɑ̃=œ̃=su=ʁi=ʁə=də=bjɛ̃=ə=ʁø 13
  ʒə=plɔ̃=ʒəɑ̃=pi=ke=syʁ=la=pla=ʒəo=ɡaʁ=lε 11
  ki=nɔ̃=ʁjɛ̃=a=fε=ʁə=do=tʁə=kə=də=ʒu=e=o=bə=ak=vɔ=le 17
  ɑ̃=tʁə=ɔmə=ɔ̃=va=bjɛ̃=sə=ma=ʁe=kaʁ=ɔ̃=na=ʁjɛ̃=a=pʁu=ve 16
  ʒε=lε=se=ma=po=də=və=niʁ=bʁɔ̃=ze 10
  mε=ʃə=vø=ʒə=lε=zε=de=kɔ=lɔ=ʁe 10
  y=nə=ʃε=nəɑ̃=nɔʁ=ʒə=mə=sɥi=za=ʃə=te 11
  e=syʁ=mε=zi=ø=dε=lɑ̃=ti=jə=blø=ʒε=po=ze 13
  puʁ=sed=ɥi=ʁə=lε=pə=ti=tə=va=kɑ̃=sjεʁə 11
  ki=ʁε=ve=dy=nə=is=twa=ʁə=de=te=puʁ=pa=se=li=vεʁ 15

  su=dɛ̃=lə=sjεl=də=vjɛ̃=tu=blø 8
  kil=ε=lwɛ̃=lə=tɑ̃=plys=vjø 7
  sε=vʁε=mɑ̃=ma=lə=ʁø 6
  mε=ʒə=na=ʁi=və=pa=a=mə=pʁɑ̃=dʁəo=se=ʁjø 12
  ʒə=nə=sε=kə=ʁε=ve=kə=ta=flœʁ=sə=pʁε=nəo=ʒø 13
  dœ̃=na=və=niʁ=plɑ̃=ty=ʁø=dœ̃=de=li=səa=mu=ʁø 13
  dœ̃=de=ziʁ=o=da=sjø=dœ̃=plε=ziʁ=de=li=sjø 12
  ki=lε=sə=ʁε=ɑ̃=fɛ̃=lε=ʒuʁ=ma=li=sjø 11
  se=va=pɔ=ʁe=dɑ̃=zœ̃=pa=se=bjɛ̃=tʁo=ɡʁɛ̃=ʃø 12
  a=le=fʁɑ̃=ʃi=sɔ̃=lə=mi=ʁwaʁ=va=ni=tø 11
  e=a=sε=jɔ̃=nu=də=vɑ̃=sə=pja=no=a=kø 12
  ʒu=ɔ̃=sε=tə=paʁ=ti=sj=ɔ̃=puʁ=dø 10

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
17/06/2011 10:39St Just

Attention : quand notre espoir sent, vont en fumée nos illusions !.... Amicalement St just

Auteur de Poésie
17/06/2011 13:58Lemmiath

Je ne sais si vous fumez le cigare, mais si c’est le cas celui-ci vous donne de l’inspiration.

Auteur de Poésie
18/06/2011 12:22Papillon11

bonjour merci à vous deux bon week end