Poeme : Effets Ras Le Gant

Effets Ras Le Gant

Effet de serre
J’aime quand tu me serres
Dans tes bras, sur ton cœur
J’aime quand tu te sers
De tes lèvres pour m’offrir du bonheur
De ton amour je suis le serf
Même si un jour j’ai les cornes du cerf
Si le destin t’arrache à moi de ses serres
Je mettrai ton souvenir en serre
Pour que dans un affectif désert
L’amour revienne au dessert

Effet de manche
Aujourd’hui ce n’est pas dimanche
Mais tu as mis ta jolie robe blanche
Tu sais celle qui quand tu te penches
Me permet de voir le creux de tes hanches
A ton amour je fais la manche
Quand tes yeux pervenche
Ne sont plus vraiment étanches
Effet mer
Si la méditerranée n’est pas la Manche
Ce n’est pas le bout du tunnel
Cela fait un détour en ce dimanche
Mais promis dans mes yeux j’aurai mis ta prunelle

Effet papillon
Le baiser d’un papillon à Carcassonne
Peut provoquer l’amour en ta personne
Le baiser d’un traveller ailleurs
Peut provoquer un rire moqueur

Effet du hasard
Premier effet
Je suis un drôle défait
Dans notre relation tu causas l’effet
Effet boomerang, les jeux du hasard sont forts fai

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Effets Ras Le Gant

  ef=fet=de=ser=re 5
  jai=me=quand=tu=me=ser=res 7
  dans=tes=bras=sur=ton=cœur 6
  jai=me=quand=tu=te=sers 6
  de=tes=lè=vres=pour=mof=frir=du=bon=heur 10
  de=ton=a=mour=je=suis=le=serf 8
  même=si=un=jour=jai=les=cor=nes=du=cerf 10
  si=le=des=tin=tar=racheà=moi=de=ses=serres 10
  je=met=trai=ton=sou=ve=nir=en=ser=re 10
  pour=que=dans=un=af=fec=tif=dé=sert 9
  la=mour=re=vien=ne=au=des=sert 8

  ef=fet=de=man=che 5
  au=jourd=hui=ce=nest=pas=di=man=che 9
  mais=tu=as=mis=ta=jo=lie=ro=be=blanche 10
  tu=sais=cel=le=qui=quand=tu=te=pen=ches 10
  me=per=met=de=voir=le=creux=de=tes=hanches 10
  a=ton=a=mour=je=fais=la=man=che 9
  quand=tes=y=eux=per=ven=che 7
  ne=sont=plus=vrai=ment=é=tan=ches 8
  ef=fet=mer 3
  si=la=mé=di=ter=ra=née=nest=pas=la=manche 11
  ce=nest=pas=le=bout=du=tun=nel 8
  ce=la=fait=un=dé=tour=en=ce=di=manche 10
  mais=pro=mis=dans=mes=yeux=jau=rai=mis=ta=pru=nelle 12

  ef=fet=pa=pil=lon 5
  le=bai=ser=dun=pa=pillon=à=car=cas=sonne 10
  peut=pro=vo=quer=la=mour=en=ta=per=sonne 10
  le=bai=ser=dun=tra=vel=ler=ail=leurs 9
  peut=pro=vo=quer=un=ri=re=mo=queur 9

  ef=fet=du=ha=sard 5
  pre=mi=er=ef=fet 5
  je=suis=un=drô=le=dé=fait 7
  dans=notre=re=la=tion=tu=cau=sas=lef=fet 10
  ef=fet=boome=rang=les=jeux=du=ha=sard=sont=forts=fai 12
 • Phonétique : Effets Ras Le Gant

  efε də seʁə
  ʒεmə kɑ̃ ty mə seʁə
  dɑ̃ tε bʁa, syʁ tɔ̃ kœʁ
  ʒεmə kɑ̃ ty tə sεʁ
  də tε lεvʁə- puʁ mɔfʁiʁ dy bɔnœʁ
  də tɔ̃n- amuʁ ʒə sɥi lə sεʁf
  mεmə si œ̃ ʒuʁ ʒε lε kɔʁnə- dy sεʁf
  si lə dεstɛ̃ taʁaʃə a mwa də sε seʁə
  ʒə mεtʁε tɔ̃ suvəniʁ ɑ̃ seʁə
  puʁ kə dɑ̃z- œ̃n- afεktif dezεʁ
  lamuʁ ʁəvjεnə o desεʁ

  efε də mɑ̃ʃə
  oʒuʁdɥi sə nε pa dimɑ̃ʃə
  mε ty a mi ta ʒɔli ʁɔbə blɑ̃ʃə
  ty sε sεllə ki kɑ̃ ty tə pɑ̃ʃə
  mə pεʁmε də vwaʁ lə kʁø də tεz- ɑ̃ʃə
  a tɔ̃n- amuʁ ʒə fε la mɑ̃ʃə
  kɑ̃ tεz- iø pεʁvɑ̃ʃə
  nə sɔ̃ plys vʁεmɑ̃ etɑ̃ʃə
  efε mεʁ
  si la mediteʁane nε pa la mɑ̃ʃə
  sə nε pa lə bu dy tœ̃nεl
  səla fε œ̃ detuʁ ɑ̃ sə dimɑ̃ʃə
  mε pʁɔmi dɑ̃ mεz- iø ʒoʁε mi ta pʁynεllə

  efε papijɔ̃
  lə bεze dœ̃ papijɔ̃ a kaʁkasɔnə
  pø pʁɔvɔke lamuʁ ɑ̃ ta pεʁsɔnə
  lə bεze dœ̃ tʁavεlle ajœʁ
  pø pʁɔvɔke œ̃ ʁiʁə mɔkœʁ

  efε dy-azaʁ
  pʁəmje efε
  ʒə sɥiz- œ̃ dʁolə defε
  dɑ̃ nɔtʁə ʁəlasjɔ̃ ty koza lefε
  efε buməʁɑ̃ɡ, lε ʒø dy-azaʁ sɔ̃ fɔʁ fε
 • Syllabes Phonétique : Effets Ras Le Gant

  e=fε=də=se=ʁə 5
  ʒε=mə=kɑ̃=ty=mə=se=ʁə 7
  dɑ̃=tε=bʁa=syʁ=tɔ̃=kœ=ʁə 7
  ʒε=mə=kɑ̃=ty=tə=sεʁ 6
  də=tε=lεvʁə=puʁ=mɔ=fʁiʁ=dy=bɔ=nœʁ 9
  də=tɔ̃=na=muʁ=ʒə=sɥi=lə=sεʁf 8
  mεmə=si=œ̃=ʒuʁ=ʒε=lε=kɔʁ=nə=dy=sεʁf 10
  silə=dεs=tɛ̃=ta=ʁaʃəa=mwa=də=sε=se=ʁə 10
  ʒə=mε=tʁε=tɔ̃=suvə=niʁ=ɑ̃=seʁə 8
  puʁkə=dɑ̃=zœ̃=na=fεk=tif=de=zεʁ 8
  la=muʁ=ʁə=vjε=nə=o=de=sεʁ 8

  e=fε=də=mɑ̃=ʃə 5
  o=ʒuʁ=dɥi=sə=nε=pa=di=mɑ̃ʃə 8
  mε=ty=a=mi=ta=ʒɔ=li=ʁɔbə=blɑ̃ʃə 9
  ty=sε=sεl=lə=ki=kɑ̃=tytə=pɑ̃ʃə 8
  mə=pεʁ=mεdə=vwaʁ=lə=kʁø=də=tεzɑ̃ʃə 8
  a=tɔ̃=na=muʁ=ʒə=fε=la=mɑ̃ʃə 8
  kɑ̃=tε=zi=ø=pεʁ=vɑ̃=ʃə 7
  nə=sɔ̃=plys=vʁε=mɑ̃=e=tɑ̃=ʃə 8
  e=fε=mεʁ 3
  si=la=me=di=te=ʁa=ne=nε=pa=la=mɑ̃ʃə 11
  sə=nε=pa=lə=bu=dy=tœ̃=nεl 8
  sə=la=fε=œ̃=de=tuʁ=ɑ̃sə=dimɑ̃ʃə 8
  mε=pʁɔ=mi=dɑ̃=mε=ziø=ʒo=ʁε=mi=ta=pʁy=nεllə 12

  e=fε=pa=pi=j=ɔ̃ 6
  lə=bε=ze=dœ̃=pa=pi=jɔ̃=a=kaʁ=ka=sɔnə 11
  pø=pʁɔ=vɔ=ke=la=muʁ=ɑ̃=ta=pεʁsɔnə 9
  lə=bε=ze=dœ̃=tʁa=vεl=le=a=jœʁ 9
  pø=pʁɔ=vɔ=ke=œ̃=ʁiʁə=mɔ=kœʁ 8

  e=fε=dy-a=zaʁ 5
  pʁə=mj=e=e=fε 5
  ʒə=sɥi=zœ̃=dʁo=lə=de=fε 7
  dɑ̃=nɔtʁə=ʁə=la=sjɔ̃=ty=ko=za=le=fε 10
  e=fε=bumə=ʁɑ̃ɡ=lε=ʒø=dy-a=zaʁ=sɔ̃=fɔʁ=fε 12

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
24/06/2011 14:27Marcel42

Bel effet papillon.
Cordialement,
Marcel.

Poème - Sans Thème -
Publié le 23/06/2011 06:31

L'écrit contient 212 mots qui sont répartis dans 4 strophes.

Poete : Papillon11

Récompense

0
0
0