Univers de poésie d'un auteur

Poème:J’ai Cru Que Demain Serait Aujourd’hui

Le Poème

J’ai cru que demain serait aujourd’hui
Mais je redouble alors tant pis.

Je regarde dans le champ les épilogues ployer
Sous le vent contaminé d’une fin programmée.
Je joue un clair de lune sur la partition d’un ciel étoilé.
J’étends des couleurs sur un horizon exténué.
J’improvise un regard ombragé d’un battement de cil
Et cristallise un sourire dans un visage viril.
Je dégouline de tendresse comme une crème glacée,
Bronzant sous un assourdissant orage d’été.
Pour laisser courir mes larmes, j’imperméabilise mes joues,
Et creuse ma fossette pour recueillir leur boue.
Je cabosse à grand coup de crosse
Cette citrouille qui se prend pour un carrosse.
Je mâchouille un embrun de paille,
Je griffonne une carte portail
Pour te la claquer au nez.
Au fer rouge, je repasse mon passé,
Au risque d’une nouvelle fois te froisser.
Je m’oppose en unique victime
Face à la pauvreté de mes rimes.
Je bidulise de baroques truqueries
Dans des machins choses sans poésie.
J’appose mon sceau dans l’état de sable,
En défiant d’un regard chacun de mes semblables.
Pour noyer le poisson, je grignote le fond de l’arche.
Je scandalise les miroirs en prenant le tain en marche
Pour me montrer là où tu te caches.
J’épingle mes ports d’attache,
Je pique des sioux à un apache,
Je met du poivre sous mes aisselles
Pour attirer les passereaux posés sur la passerelle.

J’ai cru que demain serait aujourd’hui
Et que le jour remplacerait la nuit
Partage du Poème avec vos contacts
Poeme de Papillon11

Poète Papillon11

Papillon11 a publié sur le site 209 écrits. Papillon11 est membre du site depuis l'année 2011.

Syllabation De L'Écrit

Syllabes Hyphénique: J’ai Cru Que Demain Serait Aujourd’huijai=cru=que=de=main=se=rait=au=jourd=hui 10
mais=je=re=dou=ble=a=lors=tant=pis 9

je=re=gar=de=dans=le=champ=les=é=pi=lo=gues=ployer 13
sous=le=vent=con=ta=mi=né=dune=fin=pro=gram=mée 12
je=joueun=clair=de=lune=sur=la=par=ti=tion=dun=ciel=é=toi=lé 15
jé=tends=des=cou=leurs=sur=un=ho=ri=zon=ex=té=nué 13
jim=pro=viseun=re=gard=om=bra=gé=dun=bat=te=ment=de=cil 14
et=cris=tal=liseun=sou=ri=re=dans=un=vi=sa=ge=vi=ril 14
je=dé=gou=line=de=ten=dres=se=com=meu=ne=crè=me=gla=cée 15
bron=zant=sous=un=as=sour=dis=sant=o=rage=dé=té 12
pour=lais=ser=cou=rir=mes=lar=mes=jim=per=mé=a=bi=lise=mes=joues 16
et=creuse=ma=fos=set=te=pour=re=cueillir=leur=boue 11
je=ca=bos=se=à=grand=coup=de=cro=sse 10
cette=ci=trouille=qui=se=prend=pour=un=car=rosse 10
je=mâ=choui=lle=un=em=brun=de=pail=le 10
je=grif=fon=ne=u=ne=car=te=por=tail 10
pour=te=la=cla=quer=au=nez 7
au=fer=rou=ge=je=re=passe=mon=pas=sé 10
au=ris=que=dune=nou=vel=le=fois=te=frois=ser 11
je=mop=po=se=en=u=ni=que=vic=time 10
fa=ce=à=la=pau=vre=té=de=mes=rimes 10
je=bi=du=lise=de=ba=ro=ques=tru=que=ries 11
dans=des=ma=chins=cho=ses=sans=po=é=sie 10
jap=po=se=mon=sceau=dans=lé=tat=de=sable 10
en=dé=fiant=dun=re=gard=cha=cun=de=mes=sem=blables 12
pour=noyer=le=pois=son=je=gri=gnote=le=fond=de=larche 12
je=s=can=da=lise=les=mi=roirs=en=pre=nant=le=tain=en=marche 15
pour=me=mon=trer=là=où=tu=te=ca=ches 10
jé=pin=gle=mes=ports=dat=ta=che 8
je=pi=que=des=sioux=à=un=a=pa=che 10
je=met=du=poi=vre=sous=mes=ais=selles 9
pour=at=ti=rer=les=passe=reaux=po=sés=sur=la=pas=se=relle 14

jai=cru=que=de=main=se=rait=au=jourd=hui 10
et=que=le=jour=rem=pla=ce=rait=la=nuit 10
Phonétique : J’ai Cru Que Demain Serait Aujourd’huiʒε kʁy kə dəmɛ̃ səʁε oʒuʁdɥi
mε ʒə ʁədublə alɔʁ tɑ̃ pi.

ʒə ʁəɡaʁdə dɑ̃ lə ʃɑ̃ lεz- epilɔɡ plwaje
su lə vɑ̃ kɔ̃tamine dynə fɛ̃ pʁɔɡʁame.
ʒə ʒu œ̃ klεʁ də lynə syʁ la paʁtisjɔ̃ dœ̃ sjεl etwale.
ʒetɑ̃ dε kulœʁ syʁ œ̃n- ɔʁizɔ̃ εkstenye.
ʒɛ̃pʁɔvizə œ̃ ʁəɡaʁ ɔ̃bʁaʒe dœ̃ batəmɑ̃ də sil
e kʁistalizə œ̃ suʁiʁə dɑ̃z- œ̃ vizaʒə viʁil.
ʒə deɡulinə də tɑ̃dʁεsə kɔmə ynə kʁεmə ɡlase,
bʁɔ̃zɑ̃ suz- œ̃n- asuʁdisɑ̃ ɔʁaʒə dete.
puʁ lεse kuʁiʁ mε laʁmə, ʒɛ̃pεʁmeabilizə mε ʒu,
e kʁøzə ma fɔsεtə puʁ ʁəkœjiʁ lœʁ bu.
ʒə kabɔsə a ɡʁɑ̃ ku də kʁɔsə
sεtə sitʁujə ki sə pʁɑ̃ puʁ œ̃ kaʁɔsə.
ʒə maʃujə œ̃n- ɑ̃bʁœ̃ də pajə,
ʒə ɡʁifɔnə ynə kaʁtə pɔʁtaj
puʁ tə la klake o ne.
o fεʁ ʁuʒə, ʒə ʁəpasə mɔ̃ pase,
o ʁiskə dynə nuvεllə fwa tə fʁwase.
ʒə mɔpozə ɑ̃n- ynikə viktimə
fasə a la povʁəte də mε ʁimə.
ʒə bidylizə də baʁɔk tʁykəʁi
dɑ̃ dε maʃɛ̃ ʃozə sɑ̃ pɔezi.
ʒapozə mɔ̃ so dɑ̃ leta də sablə,
ɑ̃ defjɑ̃ dœ̃ ʁəɡaʁ ʃakœ̃ də mε sɑ̃blablə.
puʁ nwaje lə pwasɔ̃, ʒə ɡʁiɲɔtə lə fɔ̃ də laʁʃə.
ʒə skɑ̃dalizə lε miʁwaʁz- ɑ̃ pʁənɑ̃ lə tɛ̃ ɑ̃ maʁʃə
puʁ mə mɔ̃tʁe la u ty tə kaʃə.
ʒepɛ̃ɡlə mε pɔʁ dataʃə,
ʒə pikə dε sjuz- a œ̃n- apaʃə,
ʒə mεt dy pwavʁə su mεz- εsεllə
puʁ atiʁe lε pasəʁo poze syʁ la pasəʁεllə.

ʒε kʁy kə dəmɛ̃ səʁε oʒuʁdɥi
e kə lə ʒuʁ ʁɑ̃plasəʁε la nɥi
Syllabes Phonétique : J’ai Cru Que Demain Serait Aujourd’huiʒε=kʁy=kə=də=mɛ̃=sə=ʁε=o=ʒuʁ=dɥi 10
mε=ʒə=ʁə=du=blə=a=lɔʁ=tɑ̃=pi 9

ʒə=ʁə=ɡaʁdə=dɑ̃=lə=ʃɑ̃=lε=ze=pi=lɔɡ=plwa=je 12
sulə=vɑ̃=kɔ̃=ta=mi=ne=dy=nə=fɛ̃=pʁɔ=ɡʁa=me 12
ʒə=ʒu=œ̃=klεʁdə=ly=nə=syʁ=la=paʁ=ti=sjɔ̃=dœ̃=sjεl=e=twa=le 16
ʒe=tɑ̃=dε=ku=lœʁ=syʁ=œ̃=nɔ=ʁi=zɔ̃=εk=ste=ny=e 14
ʒɛ̃=pʁɔ=vizəœ̃=ʁə=ɡaʁ=ɔ̃=bʁa=ʒe=dœ̃=ba=tə=mɑ̃=də=sil 14
e=kʁis=ta=lizəœ̃=su=ʁi=ʁə=dɑ̃=zœ̃=vi=za=ʒə=vi=ʁil 14
ʒə=de=ɡu=linə=də=tɑ̃=dʁε=sə=kɔ=məy=nə=kʁε=mə=ɡlase 14
bʁɔ̃=zɑ̃=su=zœ̃=na=suʁ=di=sɑ̃=ɔ=ʁaʒə=de=te 12
puʁ=lεse=ku=ʁiʁ=mε=laʁ=mə=ʒɛ̃=pεʁ=me=a=bi=li=zə=mε=ʒu 16
e=kʁøzə=ma=fɔ=sε=tə=puʁ=ʁə=kœjiʁ=lœʁ=bu 11
ʒə=ka=bɔ=sə=a=ɡʁɑ̃=ku=də=kʁɔ=sə 10
sεtə=si=tʁu=jə=ki=sə=pʁɑ̃=puʁ=œ̃=kaʁɔsə 10
ʒə=ma=ʃu=jə=œ̃=nɑ̃=bʁœ̃=də=pa=jə 10
ʒə=ɡʁi=fɔ=nə=y=nə=kaʁ=tə=pɔʁ=taj 10
puʁ=tə=la=kla=ke=o=ne 7
o=fεʁ=ʁu=ʒə=ʒə=ʁə=pa=sə=mɔ̃=pase 10
o=ʁiskə=dy=nə=nu=vεl=lə=fwa=tə=fʁwase 10
ʒə=mɔ=po=zə=ɑ̃=ny=ni=kə=vik=timə 10
fa=sə=a=la=po=vʁə=te=də=mε=ʁimə 10
ʒə=bi=dy=lizə=də=ba=ʁɔk=tʁy=kə=ʁi 10
dɑ̃=dε=ma=ʃɛ̃=ʃo=zə=sɑ̃=pɔ=e=zi 10
ʒa=po=zə=mɔ̃=so=dɑ̃=le=ta=də=sablə 10
ɑ̃=de=fjɑ̃=dœ̃=ʁə=ɡaʁ=ʃa=kœ̃=də=mεsɑ̃blablə 10
puʁ=nwa=je=lə=pwa=sɔ̃=ʒə=ɡʁi=ɲɔtə=lə=fɔ̃=də=laʁʃə 13
ʒə=skɑ̃=da=lizə=lε=mi=ʁwaʁ=zɑ̃=pʁə=nɑ̃=lə=tɛ̃=ɑ̃=maʁʃə 14
puʁ=mə=mɔ̃=tʁe=la=u=ty=tə=ka=ʃə 10
ʒe=pɛ̃=ɡlə=mε=pɔʁ=da=ta=ʃə 8
ʒə=pi=kə=dε=sju=za=œ̃=na=pa=ʃə 10
ʒə=mεt=dy=pwa=vʁə=su=mε=zε=sεl=lə 10
puʁ=a=ti=ʁe=lε=pasə=ʁo=po=ze=syʁ=la=pa=sə=ʁεllə 14

ʒε=kʁy=kə=də=mɛ̃=sə=ʁε=o=ʒuʁ=dɥi 10
e=kə=lə=ʒuʁ=ʁɑ̃=pla=sə=ʁε=la=nɥi 10

Récompense

Coup de coeur: 0
J’aime: 0
J’aime pas: 0

Poesie sans commentaire

Commentaire poème
06/12/2023Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.

Poème - Sans Thème -
Du 25/06/2011 08:51

L'écrit contient 262 mots qui sont répartis dans 3 strophes.