Poeme : J’ai Cru Que Demain Serait Aujourd’hui

J’ai Cru Que Demain Serait Aujourd’hui

J’ai cru que demain serait aujourd’hui
Mais je redouble alors tant pis.

Je regarde dans le champ les épilogues ployer
Sous le vent contaminé d’une fin programmée.
Je joue un clair de lune sur la partition d’un ciel étoilé.
J’étends des couleurs sur un horizon exténué.
J’improvise un regard ombragé d’un battement de cil
Et cristallise un sourire dans un visage viril.
Je dégouline de tendresse comme une crème glacée,
Bronzant sous un assourdissant orage d’été.
Pour laisser courir mes larmes, j’imperméabilise mes joues,
Et creuse ma fossette pour recueillir leur boue.
Je cabosse à grand coup de crosse
Cette citrouille qui se prend pour un carrosse.
Je mâchouille un embrun de paille,
Je griffonne une carte portail
Pour te la claquer au nez.
Au fer rouge, je repasse mon passé,
Au risque d’une nouvelle fois te froisser.
Je m’oppose en unique victime
Face à la pauvreté de mes rimes.
Je bidulise de baroques truqueries
Dans des machins choses sans poésie.
J’appose mon sceau dans l’état de sable,
En défiant d’un regard chacun de mes semblables.
Pour noyer le poisson, je grignote le fond de l’arche.
Je scandalise les miroirs en prenant le tain en marche
Pour me montrer là où tu te caches.
J’épingle mes ports d’attache,
Je pique des sioux à un apache,
Je met du poivre sous mes aisselles
Pour attirer les passereaux posés sur la passerelle.

J’ai cru que demain serait aujourd’hui
Et que le jour remplacerait la nuit

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: J’ai Cru Que Demain Serait Aujourd’hui

  jai=cru=que=de=main=se=rait=au=jourd=hui 10
  mais=je=re=dou=ble=a=lors=tant=pis 9

  je=re=gar=de=dans=le=champ=les=é=pi=lo=gues=ployer 13
  sous=le=vent=con=ta=mi=né=dune=fin=pro=gram=mée 12
  je=joueun=clair=de=lune=sur=la=par=ti=tion=dun=ciel=é=toi=lé 15
  jé=tends=des=cou=leurs=sur=un=ho=ri=zon=ex=té=nué 13
  jim=pro=viseun=re=gard=om=bra=gé=dun=bat=te=ment=de=cil 14
  et=cris=tal=liseun=sou=ri=re=dans=un=vi=sa=ge=vi=ril 14
  je=dé=gou=line=de=ten=dres=se=com=meu=ne=crè=me=gla=cée 15
  bron=zant=sous=un=as=sour=dis=sant=o=rage=dé=té 12
  pour=lais=ser=cou=rir=mes=lar=mes=jim=per=mé=a=bi=lise=mes=joues 16
  et=creuse=ma=fos=set=te=pour=re=cueillir=leur=boue 11
  je=ca=bos=se=à=grand=coup=de=cro=sse 10
  cette=ci=trouille=qui=se=prend=pour=un=car=rosse 10
  je=mâ=choui=lle=un=em=brun=de=pail=le 10
  je=grif=fon=ne=u=ne=car=te=por=tail 10
  pour=te=la=cla=quer=au=nez 7
  au=fer=rou=ge=je=re=passe=mon=pas=sé 10
  au=ris=que=dune=nou=vel=le=fois=te=frois=ser 11
  je=mop=po=se=en=u=ni=que=vic=time 10
  fa=ce=à=la=pau=vre=té=de=mes=rimes 10
  je=bi=du=lise=de=ba=ro=ques=tru=que=ries 11
  dans=des=ma=chins=cho=ses=sans=po=é=sie 10
  jap=po=se=mon=sceau=dans=lé=tat=de=sable 10
  en=dé=fiant=dun=re=gard=cha=cun=de=mes=sem=blables 12
  pour=noyer=le=pois=son=je=gri=gnote=le=fond=de=larche 12
  je=s=can=da=lise=les=mi=roirs=en=pre=nant=le=tain=en=marche 15
  pour=me=mon=trer=là=où=tu=te=ca=ches 10
  jé=pin=gle=mes=ports=dat=ta=che 8
  je=pi=que=des=sioux=à=un=a=pa=che 10
  je=met=du=poi=vre=sous=mes=ais=selles 9
  pour=at=ti=rer=les=passe=reaux=po=sés=sur=la=pas=se=relle 14

  jai=cru=que=de=main=se=rait=au=jourd=hui 10
  et=que=le=jour=rem=pla=ce=rait=la=nuit 10
 • Phonétique : J’ai Cru Que Demain Serait Aujourd’hui

  ʒε kʁy kə dəmɛ̃ səʁε oʒuʁdɥi
  mε ʒə ʁədublə alɔʁ tɑ̃ pi.

  ʒə ʁəɡaʁdə dɑ̃ lə ʃɑ̃ lεz- epilɔɡ plwaje
  su lə vɑ̃ kɔ̃tamine dynə fɛ̃ pʁɔɡʁame.
  ʒə ʒu œ̃ klεʁ də lynə syʁ la paʁtisjɔ̃ dœ̃ sjεl etwale.
  ʒetɑ̃ dε kulœʁ syʁ œ̃n- ɔʁizɔ̃ εkstenye.
  ʒɛ̃pʁɔvizə œ̃ ʁəɡaʁ ɔ̃bʁaʒe dœ̃ batəmɑ̃ də sil
  e kʁistalizə œ̃ suʁiʁə dɑ̃z- œ̃ vizaʒə viʁil.
  ʒə deɡulinə də tɑ̃dʁεsə kɔmə ynə kʁεmə ɡlase,
  bʁɔ̃zɑ̃ suz- œ̃n- asuʁdisɑ̃ ɔʁaʒə dete.
  puʁ lεse kuʁiʁ mε laʁmə, ʒɛ̃pεʁmeabilizə mε ʒu,
  e kʁøzə ma fɔsεtə puʁ ʁəkœjiʁ lœʁ bu.
  ʒə kabɔsə a ɡʁɑ̃ ku də kʁɔsə
  sεtə sitʁujə ki sə pʁɑ̃ puʁ œ̃ kaʁɔsə.
  ʒə maʃujə œ̃n- ɑ̃bʁœ̃ də pajə,
  ʒə ɡʁifɔnə ynə kaʁtə pɔʁtaj
  puʁ tə la klake o ne.
  o fεʁ ʁuʒə, ʒə ʁəpasə mɔ̃ pase,
  o ʁiskə dynə nuvεllə fwa tə fʁwase.
  ʒə mɔpozə ɑ̃n- ynikə viktimə
  fasə a la povʁəte də mε ʁimə.
  ʒə bidylizə də baʁɔk tʁykəʁi
  dɑ̃ dε maʃɛ̃ ʃozə sɑ̃ pɔezi.
  ʒapozə mɔ̃ so dɑ̃ leta də sablə,
  ɑ̃ defjɑ̃ dœ̃ ʁəɡaʁ ʃakœ̃ də mε sɑ̃blablə.
  puʁ nwaje lə pwasɔ̃, ʒə ɡʁiɲɔtə lə fɔ̃ də laʁʃə.
  ʒə skɑ̃dalizə lε miʁwaʁz- ɑ̃ pʁənɑ̃ lə tɛ̃ ɑ̃ maʁʃə
  puʁ mə mɔ̃tʁe la u ty tə kaʃə.
  ʒepɛ̃ɡlə mε pɔʁ dataʃə,
  ʒə pikə dε sjuz- a œ̃n- apaʃə,
  ʒə mεt dy pwavʁə su mεz- εsεllə
  puʁ atiʁe lε pasəʁo poze syʁ la pasəʁεllə.

  ʒε kʁy kə dəmɛ̃ səʁε oʒuʁdɥi
  e kə lə ʒuʁ ʁɑ̃plasəʁε la nɥi
 • Syllabes Phonétique : J’ai Cru Que Demain Serait Aujourd’hui

  ʒε=kʁy=kə=də=mɛ̃=sə=ʁε=o=ʒuʁ=dɥi 10
  mε=ʒə=ʁə=du=blə=a=lɔʁ=tɑ̃=pi 9

  ʒə=ʁə=ɡaʁdə=dɑ̃=lə=ʃɑ̃=lε=ze=pi=lɔɡ=plwa=je 12
  sulə=vɑ̃=kɔ̃=ta=mi=ne=dy=nə=fɛ̃=pʁɔ=ɡʁa=me 12
  ʒə=ʒu=œ̃=klεʁdə=ly=nə=syʁ=la=paʁ=ti=sjɔ̃=dœ̃=sjεl=e=twa=le 16
  ʒe=tɑ̃=dε=ku=lœʁ=syʁ=œ̃=nɔ=ʁi=zɔ̃=εk=ste=ny=e 14
  ʒɛ̃=pʁɔ=vizəœ̃=ʁə=ɡaʁ=ɔ̃=bʁa=ʒe=dœ̃=ba=tə=mɑ̃=də=sil 14
  e=kʁis=ta=lizəœ̃=su=ʁi=ʁə=dɑ̃=zœ̃=vi=za=ʒə=vi=ʁil 14
  ʒə=de=ɡu=linə=də=tɑ̃=dʁε=sə=kɔ=məy=nə=kʁε=mə=ɡlase 14
  bʁɔ̃=zɑ̃=su=zœ̃=na=suʁ=di=sɑ̃=ɔ=ʁaʒə=de=te 12
  puʁ=lεse=ku=ʁiʁ=mε=laʁ=mə=ʒɛ̃=pεʁ=me=a=bi=li=zə=mε=ʒu 16
  e=kʁøzə=ma=fɔ=sε=tə=puʁ=ʁə=kœjiʁ=lœʁ=bu 11
  ʒə=ka=bɔ=sə=a=ɡʁɑ̃=ku=də=kʁɔ=sə 10
  sεtə=si=tʁu=jə=ki=sə=pʁɑ̃=puʁ=œ̃=kaʁɔsə 10
  ʒə=ma=ʃu=jə=œ̃=nɑ̃=bʁœ̃=də=pa=jə 10
  ʒə=ɡʁi=fɔ=nə=y=nə=kaʁ=tə=pɔʁ=taj 10
  puʁ=tə=la=kla=ke=o=ne 7
  o=fεʁ=ʁu=ʒə=ʒə=ʁə=pa=sə=mɔ̃=pase 10
  o=ʁiskə=dy=nə=nu=vεl=lə=fwa=tə=fʁwase 10
  ʒə=mɔ=po=zə=ɑ̃=ny=ni=kə=vik=timə 10
  fa=sə=a=la=po=vʁə=te=də=mε=ʁimə 10
  ʒə=bi=dy=lizə=də=ba=ʁɔk=tʁy=kə=ʁi 10
  dɑ̃=dε=ma=ʃɛ̃=ʃo=zə=sɑ̃=pɔ=e=zi 10
  ʒa=po=zə=mɔ̃=so=dɑ̃=le=ta=də=sablə 10
  ɑ̃=de=fjɑ̃=dœ̃=ʁə=ɡaʁ=ʃa=kœ̃=də=mεsɑ̃blablə 10
  puʁ=nwa=je=lə=pwa=sɔ̃=ʒə=ɡʁi=ɲɔtə=lə=fɔ̃=də=laʁʃə 13
  ʒə=skɑ̃=da=lizə=lε=mi=ʁwaʁ=zɑ̃=pʁə=nɑ̃=lə=tɛ̃=ɑ̃=maʁʃə 14
  puʁ=mə=mɔ̃=tʁe=la=u=ty=tə=ka=ʃə 10
  ʒe=pɛ̃=ɡlə=mε=pɔʁ=da=ta=ʃə 8
  ʒə=pi=kə=dε=sju=za=œ̃=na=pa=ʃə 10
  ʒə=mεt=dy=pwa=vʁə=su=mε=zε=sεl=lə 10
  puʁ=a=ti=ʁe=lε=pasə=ʁo=po=ze=syʁ=la=pa=sə=ʁεllə 14

  ʒε=kʁy=kə=də=mɛ̃=sə=ʁε=o=ʒuʁ=dɥi 10
  e=kə=lə=ʒuʁ=ʁɑ̃=pla=sə=ʁε=la=nɥi 10

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
26/05/2022Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.

Poème - Sans Thème -
Publié le 25/06/2011 08:51

L'écrit contient 262 mots qui sont répartis dans 3 strophes.

Poete : Papillon11

Récompense

0
0
0