Poeme : Le Bout Du Voyage

Le Bout Du Voyage

Je m’en vais sur les chemins de poussière
Poussé par un vent enivré de lavande et de pin
Je marche le nez en l’air jusqu’à la frontière
Et pousse la porte cochère de ce grand jardin

Je laisse mes amis, mes ennemis et même E. T.
Je dépose mes habits de CaliBisouScthroumph
Je cherche désespérément une rime en oumph
Mais je n ’en trouve pas tant pis

Tu as désespéré l’espoir
En le jetant dans une passoire
En ne gardant que les grumeaux
Pour me faire un sinistre cadeau

Tu m’as repeint d’un bleu nuit
Après m’ avoir donné l’amer à boire
Alors ne t’étonne pas si je broie du noir
On dirait qu’il pleut encore ce soir

Je m’en vais sur les sentiers détournés
Bordés de crème savamment fouettée
Je regarde le front de mer de rides se décorer
Ne t’étonne pas si les vagues sont déchainées

Je vois passer des étranges chats luthiers
Nageant devant des taxidermistes momifiés
Je coche même une date sur un calendrier
Pas de chance c’est le vingt neuf février

Quand tu m’as dit on arrête
J’ai pleuré des petits poissons
Même si ce n’est pas de bon thon
Dans ces filets je ne suis pas à la fête

Sur la route des fins de parties
J’ai franchi la porte de l’impasse
Une à une disparaissent mes traces
J’ai atteins le pays merveilleux de l’oubli

Tu n’as pas rebouché les trous de mémoire
Laissés au milieu des pages de notre histoire
Pour te faire pardonner d’y avoir mis un frein
Tu m’offres un magnifique bouquet de chats grain

Sur la route de ma poésie du dimanche
J’ai franchi sans regarder la ligne blanche
Un bus de tristesse roulait dans cet espace
Je l’ai pris de plein fouet en pleine face

Je voyage au bord du canal lacrymal
J’y jette cette fausse pierre philosophale
De mon rocher tombal, je t’envoie une carte postale
De mon hypothétique futur subliminal

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Le Bout Du Voyage

  je=men=vais=sur=les=che=mins=de=pous=sière 10
  pous=sé=par=un=vent=en=ivré=de=la=vandeet=de=pin 12
  je=mar=che=le=nez=en=lair=jus=quà=la=fron=tière 12
  et=pous=se=la=porte=co=chè=re=de=ce=grand=jar=din 13

  je=laisse=mes=a=mis=mes=en=ne=mis=et=mê=me=e=t 14
  je=dé=pose=mes=ha=bits=de=ca=li=bi=sousc=throumph 12
  je=cherche=dé=ses=pé=ré=ment=u=ne=ri=meen=oumph 12
  mais=je=nen=trou=ve=pas=tant=pis 8

  tu=as=dé=ses=pé=ré=les=poir 8
  en=le=je=tant=dans=u=ne=pas=soi=re 10
  en=ne=gar=dant=que=les=gru=meaux 8
  pour=me=fai=re=un=si=nis=tre=ca=deau 10

  tu=mas=re=peint=dun=bleu=nuit 7
  après=ma=voir=don=né=la=mer=à=boi=re 10
  a=lors=ne=té=tonne=pas=si=je=broie=du=noir 11
  on=di=rait=quil=pleut=en=co=re=ce=soir 10

  je=men=vais=sur=les=sen=tiers=dé=tour=nés 10
  bor=dés=de=crè=me=sa=vam=ment=fouet=tée 10
  je=re=gar=de=le=front=de=mer=de=rides=se=dé=co=rer 14
  ne=té=tonne=pas=si=les=va=gues=sont=dé=chai=nées 12

  je=vois=pas=ser=des=é=tranges=chats=lu=thiers 10
  na=geant=de=vant=des=taxi=der=mistes=mo=mi=fiés 11
  je=coche=mê=meu=ne=da=te=sur=un=ca=len=drier 12
  pas=de=chan=ce=cest=le=vingt=neuf=fé=vrier 10

  quand=tu=mas=dit=on=ar=rê=te 8
  jai=pleu=ré=des=pe=tits=pois=sons 8
  mê=me=si=ce=nest=pas=de=bon=thon 9
  dans=ces=filets=je=ne=suis=pas=à=la=fête 10

  sur=la=rou=te=des=fins=de=par=ties 9
  jai=fran=chi=la=por=te=de=lim=pas=se 10
  u=ne=à=une=dis=pa=rais=sent=mes=traces 10
  jai=at=teins=le=pa=ys=mer=veilleux=de=lou=bli 11

  tu=nas=pas=re=bou=ché=les=trous=de=mé=moire 11
  lais=sés=au=mi=lieu=des=pages=de=no=tre=his=toire 12
  pour=te=faire=par=don=ner=dy=a=voir=mis=un=frein 12
  tu=mof=fres=un=ma=gni=fi=que=bou=quet=de=chats=grain 13

  sur=la=route=de=ma=poé=sie=du=di=manche 10
  jai=fran=chi=sans=re=gar=der=la=ligne=blanche 10
  un=bus=de=tristes=se=rou=lait=dans=cet=es=pace 11
  je=lai=pris=de=plein=fouet=en=plei=ne=face 10

  je=voy=ageau=bord=du=ca=nal=la=cry=mal 10
  jy=jette=cet=te=faus=se=pier=re=phi=lo=so=phale 12
  de=mon=ro=cher=tom=bal=je=ten=voieune=car=te=pos=tale 13
  de=mon=hy=po=thé=ti=que=fu=tur=su=bli=mi=nal 13
 • Phonétique : Le Bout Du Voyage

  ʒə mɑ̃ vε syʁ lε ʃəmɛ̃ də pusjεʁə
  puse paʁ œ̃ vɑ̃ ɑ̃nivʁe də lavɑ̃də e də pɛ̃
  ʒə maʁʃə lə nez- ɑ̃ lεʁ ʒyska la fʁɔ̃tjεʁə
  e pusə la pɔʁtə koʃεʁə də sə ɡʁɑ̃ ʒaʁdɛ̃

  ʒə lεsə mεz- ami, mεz- εnəmiz- e mεmə ə. te.
  ʒə depozə mεz- abi də kalibizusktʁumf
  ʒə ʃεʁʃə dezεspeʁemɑ̃ ynə ʁimə ɑ̃n- umf
  mε ʒə nɑ̃ tʁuvə pa tɑ̃ pi

  ty a dezεspeʁe lεspwaʁ
  ɑ̃ lə ʒətɑ̃ dɑ̃z- ynə paswaʁə
  ɑ̃ nə ɡaʁdɑ̃ kə lε ɡʁymo
  puʁ mə fεʁə œ̃ sinistʁə kado

  ty ma ʁəpɛ̃ dœ̃ blø nɥi
  apʁε mavwaʁ dɔne lame a bwaʁə
  alɔʁ nə tetɔnə pa si ʒə bʁwa dy nwaʁ
  ɔ̃ diʁε kil plø ɑ̃kɔʁə sə swaʁ

  ʒə mɑ̃ vε syʁ lε sɑ̃tje detuʁne
  bɔʁde də kʁεmə savamɑ̃ fuεte
  ʒə ʁəɡaʁdə lə fʁɔ̃ də mεʁ də ʁidə sə dekɔʁe
  nə tetɔnə pa si lε vaɡ sɔ̃ deʃεne

  ʒə vwa pase dεz- etʁɑ̃ʒə ʃa lytje
  naʒɑ̃ dəvɑ̃ dε taksidεʁmistə mɔmifje
  ʒə koʃə mεmə ynə datə syʁ œ̃ kalɑ̃dʁje
  pa də ʃɑ̃sə sε lə vɛ̃t- nəf fevʁje

  kɑ̃ ty ma di ɔ̃n- aʁεtə
  ʒε pləʁe dε pəti pwasɔ̃
  mεmə si sə nε pa də bɔ̃ tɔ̃
  dɑ̃ sε filε ʒə nə sɥi pa a la fεtə

  syʁ la ʁutə dε fɛ̃ də paʁti
  ʒε fʁɑ̃ʃi la pɔʁtə də lɛ̃pasə
  ynə a ynə dispaʁεse mε tʁasə
  ʒε atɛ̃ lə pεi mεʁvεjø də lubli

  ty na pa ʁəbuʃe lε tʁus də memwaʁə
  lεsez- o miljø dε paʒə də nɔtʁə istwaʁə
  puʁ tə fεʁə paʁdɔne di avwaʁ miz- œ̃ fʁɛ̃
  ty mɔfʁəz- œ̃ maɲifikə bukε də ʃa ɡʁɛ̃

  syʁ la ʁutə də ma pɔezi dy dimɑ̃ʃə
  ʒε fʁɑ̃ʃi sɑ̃ ʁəɡaʁde la liɲə blɑ̃ʃə
  œ̃ bys də tʁistεsə ʁulε dɑ̃ sεt εspasə
  ʒə lε pʁi də plɛ̃ fuε ɑ̃ plεnə fasə

  ʒə vwajaʒə o bɔʁ dy kanal lakʁimal
  ʒi ʒεtə sεtə fosə pjeʁə filozɔfalə
  də mɔ̃ ʁoʃe tɔ̃bal, ʒə tɑ̃vwa ynə kaʁtə pɔstalə
  də mɔ̃n- ipɔtetikə fytyʁ sybliminal
 • Syllabes Phonétique : Le Bout Du Voyage

  ʒə=mɑ̃=vε=syʁ=lε=ʃə=mɛ̃=də=pu=sjεʁə 10
  puse=paʁ=œ̃=vɑ̃=ɑ̃=ni=vʁe=də=la=vɑ̃=dəe=də=pɛ̃ 13
  ʒə=maʁ=ʃə=lə=ne=zɑ̃=lεʁ=ʒys=ka=la=fʁɔ̃=tjεʁə 12
  e=pusə=la=pɔʁ=tə=ko=ʃε=ʁə=də=sə=ɡʁɑ̃=ʒaʁ=dɛ̃ 13

  ʒə=lεsə=mε=za=mi=mε=zε=nə=mi=ze=mε=mə=ə=te 14
  ʒə=de=pozə=mε=za=bi=də=ka=li=bi=zus=ktʁumf 12
  ʒə=ʃεʁʃə=de=zεs=pe=ʁe=mɑ̃=y=nə=ʁi=məɑ̃=numf 12
  mε=ʒə=nɑ̃=tʁu=və=pa=tɑ̃=pi 8

  ty=a=de=zεs=pe=ʁe=lεs=pwaʁ 8
  ɑ̃=lə=ʒə=tɑ̃=dɑ̃=zy=nə=pa=swa=ʁə 10
  ɑ̃=nə=ɡaʁ=dɑ̃=kə=lε=ɡʁy=mo 8
  puʁ=mə=fε=ʁə=œ̃=si=nis=tʁə=ka=do 10

  ty=ma=ʁə=pɛ̃=dœ̃=blø=nɥi 7
  a=pʁε=ma=vwaʁ=dɔ=ne=la=me=a=bwa=ʁə 11
  a=lɔʁ=nə=te=tɔ=nə=pa=si=ʒə=bʁwa=dy=nwaʁ 12
  ɔ̃=di=ʁε=kil=plø=ɑ̃=kɔ=ʁə=sə=swaʁ 10

  ʒə=mɑ̃=vε=syʁ=lε=sɑ̃=tj=e=de=tuʁ=ne 11
  bɔʁ=de=də=kʁε=mə=sa=va=mɑ̃=fu=ε=te 11
  ʒə=ʁə=ɡaʁdə=lə=fʁɔ̃=də=mεʁ=də=ʁi=də=sə=de=kɔ=ʁe 14
  nə=te=tɔnə=pa=si=lε=va=ɡə=sɔ̃=de=ʃε=ne 12

  ʒə=vwa=pa=se=dε=ze=tʁɑ̃=ʒə=ʃa=ly=tj=e 12
  na=ʒɑ̃də=vɑ̃=dε=tak=si=dεʁ=mis=tə=mɔ=mi=fje 12
  ʒə=koʃə=mε=məy=nə=da=tə=syʁ=œ̃=ka=lɑ̃=dʁje 12
  pa=də=ʃɑ̃=sə=sε=lə=vɛ̃t=nəf=fe=vʁj=e 11

  kɑ̃=ty=ma=di=ɔ̃=na=ʁε=tə 8
  ʒε=plə=ʁe=dε=pə=ti=pwa=sɔ̃ 8
  mε=mə=si=sə=nε=pa=də=bɔ̃=tɔ̃ 9
  dɑ̃=sε=fi=lε=ʒə=nə=sɥi=pa=a=la=fε=tə 12

  syʁ=la=ʁu=tə=dε=fɛ̃=də=paʁ=ti 9
  ʒε=fʁɑ̃=ʃi=la=pɔʁ=tə=də=lɛ̃=pa=sə 10
  y=nə=a=y=nə=dis=pa=ʁε=se=mε=tʁa=sə 12
  ʒε=a=tɛ̃=lə=pε=i=mεʁ=vε=jø=də=lu=bli 12

  ty=na=pa=ʁə=bu=ʃe=lε=tʁus=də=me=mwa=ʁə 12
  lεse=zo=mi=ljø=dε=pa=ʒə=də=nɔ=tʁə=is=twaʁə 12
  puʁtə=fε=ʁə=paʁ=dɔ=ne=di=a=vwaʁ=mi=zœ̃=fʁɛ̃ 12
  ty=mɔfʁə=zœ̃=ma=ɲi=fi=kə=bu=kε=də=ʃa=ɡʁɛ̃ 12

  syʁ=la=ʁu=tə=də=ma=pɔ=e=zi=dy=di=mɑ̃ʃə 12
  ʒε=fʁɑ̃=ʃi=sɑ̃=ʁə=ɡaʁ=de=la=li=ɲə=blɑ̃=ʃə 12
  œ̃=bys=də=tʁis=tε=sə=ʁu=lε=dɑ̃=sεt=εs=pasə 12
  ʒə=lε=pʁi=də=plɛ̃=fu=ε=ɑ̃=plε=nə=fa=sə 12

  ʒə=vwa=ja=ʒə=o=bɔʁ=dy=ka=nal=la=kʁi=mal 12
  ʒi=ʒε=tə=sε=tə=fosə=pje=ʁə=fi=lo=zɔ=falə 12
  də=mɔ̃=ʁo=ʃe=tɔ̃=bal=ʒə=tɑ̃=vwa=ynə=kaʁ=tə=pɔs=talə 14
  də=mɔ̃=ni=pɔ=te=tikə=fy=tyʁ=sy=bli=mi=nal 12

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
28/06/2011 11:44Solfege34

belle plume
bon j’espère que le bus n’existe pas! nous serions triste de ne plus vous lire cher ami 😉

Auteur de Poésie
30/06/2011 12:45Papillon11

merci Solfège et sourire

Poème - Sans Thème -
Publié le 28/06/2011 09:37

L'écrit contient 349 mots qui sont répartis dans 11 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.

Poete : Papillon11

Récompense

0
0
0