Poème-France.com

Poeme : Le Bout Du VoyageLe Bout Du Voyage

Je m’en vais sur les chemins de poussière
Poussé par un vent enivré de lavande et de pin
Je marche le nez en l’air jusqu’à la frontière
Et pousse la porte cochère de ce grand jardin

Je laisse mes amis, mes ennemis et même E. T.
Je dépose mes habits de CaliBisouScthroumph
Je cherche désespérément une rime en oumph
Mais je n ’en trouve pas tant pis

Tu as désespéré l’espoir
En le jetant dans une passoire
En ne gardant que les grumeaux
Pour me faire un sinistre cadeau

Tu m’as repeint d’un bleu nuit
Après m’ avoir donné l’amer à boire
Alors ne t’étonne pas si je broie du noir
On dirait qu’il pleut encore ce soir

Je m’en vais sur les sentiers détournés
Bordés de crème savamment fouettée
Je regarde le front de mer de rides se décorer
Ne t’étonne pas si les vagues sont déchainées

Je vois passer des étranges chats luthiers
Nageant devant des taxidermistes momifiés
Je coche même une date sur un calendrier
Pas de chance c’est le vingt neuf février

Quand tu m’as dit on arrête
J’ai pleuré des petits poissons
Même si ce n’est pas de bon thon
Dans ces filets je ne suis pas à la fête

Sur la route des fins de parties
J’ai franchi la porte de l’impasse
Une à une disparaissent mes traces
J’ai atteins le pays merveilleux de l’oubli

Tu n’as pas rebouché les trous de mémoire
Laissés au milieu des pages de notre histoire
Pour te faire pardonner d’y avoir mis un frein
Tu m’offres un magnifique bouquet de chats grain

Sur la route de ma poésie du dimanche
J’ai franchi sans regarder la ligne blanche
Un bus de tristesse roulait dans cet espace
Je l’ai pris de plein fouet en pleine face

Je voyage au bord du canal lacrymal
J’y jette cette fausse pierre philosophale
De mon rocher tombal, je t’envoie une carte postale
De mon hypothétique futur subliminal
Papillon11

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒə mɑ̃ vε syʁ lε ʃəmɛ̃ də pusjεʁə
puse paʁ œ̃ vɑ̃ ɑ̃nivʁe də lavɑ̃də e də pɛ̃
ʒə maʁʃə lə nez- ɑ̃ lεʁ ʒyska la fʁɔ̃tjεʁə
e pusə la pɔʁtə koʃεʁə də sə ɡʁɑ̃ ʒaʁdɛ̃

ʒə lεsə mεz- ami, mεz- εnəmiz- e mεmə ə. te.
ʒə depozə mεz- abi də kalibizusktʁumf
ʒə ʃεʁʃə dezεspeʁemɑ̃ ynə ʁimə ɑ̃n- umf
mε ʒə nɑ̃ tʁuvə pa tɑ̃ pi

ty a dezεspeʁe lεspwaʁ
ɑ̃ lə ʒətɑ̃ dɑ̃z- ynə paswaʁə
ɑ̃ nə ɡaʁdɑ̃ kə lε ɡʁymo
puʁ mə fεʁə œ̃ sinistʁə kado

ty ma ʁəpɛ̃ dœ̃ blø nɥi
apʁε mavwaʁ dɔne lame a bwaʁə
alɔʁ nə tetɔnə pa si ʒə bʁwa dy nwaʁ
ɔ̃ diʁε kil plø ɑ̃kɔʁə sə swaʁ

ʒə mɑ̃ vε syʁ lε sɑ̃tje detuʁne
bɔʁde də kʁεmə savamɑ̃ fuεte
ʒə ʁəɡaʁdə lə fʁɔ̃ də mεʁ də ʁidə sə dekɔʁe
nə tetɔnə pa si lε vaɡ sɔ̃ deʃεne

ʒə vwa pase dεz- etʁɑ̃ʒə ʃa lytje
naʒɑ̃ dəvɑ̃ dε taksidεʁmistə mɔmifje
ʒə koʃə mεmə ynə datə syʁ œ̃ kalɑ̃dʁje
pa də ʃɑ̃sə sε lə vɛ̃t- nəf fevʁje

kɑ̃ ty ma di ɔ̃n- aʁεtə
ʒε pləʁe dε pəti pwasɔ̃
mεmə si sə nε pa də bɔ̃ tɔ̃
dɑ̃ sε filε ʒə nə sɥi pa a la fεtə

syʁ la ʁutə dε fɛ̃ də paʁti
ʒε fʁɑ̃ʃi la pɔʁtə də lɛ̃pasə
ynə a ynə dispaʁεse mε tʁasə
ʒε atɛ̃ lə pεi mεʁvεjø də lubli

ty na pa ʁəbuʃe lε tʁus də memwaʁə
lεsez- o miljø dε paʒə də nɔtʁə istwaʁə
puʁ tə fεʁə paʁdɔne di avwaʁ miz- œ̃ fʁɛ̃
ty mɔfʁəz- œ̃ maɲifikə bukε də ʃa ɡʁɛ̃

syʁ la ʁutə də ma pɔezi dy dimɑ̃ʃə
ʒε fʁɑ̃ʃi sɑ̃ ʁəɡaʁde la liɲə blɑ̃ʃə
œ̃ bys də tʁistεsə ʁulε dɑ̃ sεt εspasə
ʒə lε pʁi də plɛ̃ fuε ɑ̃ plεnə fasə

ʒə vwajaʒə o bɔʁ dy kanal lakʁimal
ʒi ʒεtə sεtə fosə pjeʁə filozɔfalə
də mɔ̃ ʁoʃe tɔ̃bal, ʒə tɑ̃vwa ynə kaʁtə pɔstalə
də mɔ̃n- ipɔtetikə fytyʁ sybliminal