Poème-France.com

Poeme : Gelé Dans Le DosGelé Dans Le Dos

Avec mon sac dans le dos
Mes tongs en croco
Et mon grand manteau
J’ai l’air d’avoir très chaud
En escaladant le coteau

Mais avec tes ailes dans le dos
Tu me tires vers le haut

Avec le vent dans le dos
Et cette satané météo
Je marche comme un escargot
J’ai l’air d’être un rigolo
En grimpant sur le poteau

Mais avec tes ailes dans le dos
Tu me tires vers le haut

Avec leurs regards dans mon dos
Je me tiens comme il faut
Même s’il tombe encore de l’eau
De mes yeux qui ne sont pas de niveau
Je m’en fiche d’avoir l’air idiot

Mais avec tes ailes dans le dos
Tu me tires vers le haut

Avec un couteau dans le dos
Ma tête de vieux beau
Et mon cerveau de moineau
Je n’ai pas l’air finaud
En sortant de mon caveau

Gelé dans le dos
Mais avec tes ailes dans le dos
Tu me tires vers le Très Haut
Papillon11

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

avεk mɔ̃ sak dɑ̃ lə do
mε tɔ̃ɡz- ɑ̃ kʁɔko
e mɔ̃ ɡʁɑ̃ mɑ̃to
ʒε lεʁ davwaʁ tʁε ʃo
ɑ̃n- εskaladɑ̃ lə kɔto

mεz- avεk tεz- εlə dɑ̃ lə do
ty mə tiʁə vεʁ lə-o

avεk lə vɑ̃ dɑ̃ lə do
e sεtə satane meteo
ʒə maʁʃə kɔmə œ̃n- εskaʁɡo
ʒε lεʁ dεtʁə œ̃ ʁiɡɔlo
ɑ̃ ɡʁɛ̃pɑ̃ syʁ lə pɔto

mεz- avεk tεz- εlə dɑ̃ lə do
ty mə tiʁə vεʁ lə-o

avεk lœʁ ʁəɡaʁd dɑ̃ mɔ̃ do
ʒə mə tjɛ̃ kɔmə il fo
mεmə sil tɔ̃bə ɑ̃kɔʁə də lo
də mεz- iø ki nə sɔ̃ pa də nivo
ʒə mɑ̃ fiʃə davwaʁ lεʁ idjo

mεz- avεk tεz- εlə dɑ̃ lə do
ty mə tiʁə vεʁ lə-o

avεk œ̃ kuto dɑ̃ lə do
ma tεtə də vjø bo
e mɔ̃ sεʁvo də mwano
ʒə nε pa lεʁ fino
ɑ̃ sɔʁtɑ̃ də mɔ̃ kavo

ʒəle dɑ̃ lə do
mεz- avεk tεz- εlə dɑ̃ lə do
ty mə tiʁə vεʁ lə tʁε-o